پاورپونت اشکال دارویی و روش استفاده از آنها - 77 اسلاید

پاورپونت اشکال دارویی و روش استفاده از آنها - 77 اسلاید

پاورپونت اشکال دارویی و روش استفاده از آنها - 77 اسلاید

پاورپونت اشکال دارویی و  روش استفاده از آنها 

پاورپونت اشکال دارویی و  روش استفاده از آنها 

پاورپونت اشکال دارویی و  روش استفاده از آنها 

پاورپونت اشکال دارویی و  روش استفاده از آنها 

Øهدر دادن دارو در اثر مصرف بی رویه و عدم رعایت شرایط نگهداری علاوه بر وارد کردن خسارت به اقتصاد ملی می تواند مشکلات جبران ناپذیری را برای سلامت جامعه به همراه داشته باشد.

پاورپوینت پتانسیل عمل - 24 اسلاید

پاورپوینت پتانسیل عمل - 24 اسلاید

پاورپوینت پتانسیل عمل - 24 اسلاید

پاورپوینت پتانسیل عمل

پاورپوینت پتانسیل عمل

پاورپوینت پتانسیل عمل

پاورپوینت پتانسیل عمل

•برخي از كانالها دریچه دارند و اين دريچه ها بسته اند

پاورپوینت برنامه ملی مبارزه با سرطان در سطح شبکه بهداشتی درمانی - 60 اسلاید

پاورپوینت برنامه ملی مبارزه با سرطان در سطح شبکه بهداشتی درمانی - 60 اسلاید

پاورپوینت برنامه ملی مبارزه با سرطان در سطح شبکه بهداشتی درمانی - 60 اسلاید

پاورپوینت برنامه ملی مبارزه با سرطان در سطح شبکه بهداشتی درمانی

پاورپوینت برنامه ملی مبارزه با سرطان در سطح شبکه بهداشتی درمانی

پاورپوینت برنامه ملی مبارزه با سرطان در سطح شبکه بهداشتی درمانی

پاورپوینت برنامه ملی مبارزه با سرطان در سطح شبکه بهداشتی درمانی

پاورپوینت برنامه ملی مبارزه با سرطان در سطح شبکه بهداشتی درمانی

—تشخیص زودهنگام سرطان                        تعداد63اسلاید

پاورپوینت برنامه ملی مبارزه با سرطان در سطح شبکه بهداشتی درمانی


(اجزا و الزامات برنامه)

پاورپوینت برنامه ملی مبارزه با سرطان در سطح شبکه بهداشتی درمانی - 60 اسلاید

پاورپوینت برنامه ملی مبارزه با سرطان در سطح شبکه بهداشتی درمانی - 60 اسلاید

پاورپوینت برنامه ملی مبارزه با سرطان در سطح شبکه بهداشتی درمانی - 60 اسلاید

پاورپوینت برنامه ملی مبارزه با سرطان در سطح شبکه بهداشتی درمانی

پاورپوینت برنامه ملی مبارزه با سرطان در سطح شبکه بهداشتی درمانی

پاورپوینت برنامه ملی مبارزه با سرطان در سطح شبکه بهداشتی درمانی

پاورپوینت برنامه ملی مبارزه با سرطان در سطح شبکه بهداشتی درمانی

پاورپوینت برنامه ملی مبارزه با سرطان در سطح شبکه بهداشتی درمانی

—تشخیص زودهنگام سرطان                        تعداد63اسلاید

پاورپوینت برنامه ملی مبارزه با سرطان در سطح شبکه بهداشتی درمانی


(اجزا و الزامات برنامه)

پاورپوینت مهارت هاي ارتباطي در ارتباط با بیمار یا مددجو - 40 اسلاید

پاورپوینت مهارت هاي ارتباطي در ارتباط با بیمار یا مددجو - 40 اسلاید

پاورپوینت مهارت هاي ارتباطي در ارتباط با بیمار یا مددجو - 40 اسلاید

پاورپوینت مهارت هاي ارتباطي در ارتباط با بیمار یا مددجو

پاورپوینت مهارت هاي ارتباطي در ارتباط با بیمار یا مددجو

پاورپوینت مهارت هاي ارتباطي در ارتباط با بیمار یا مددجو

پاورپوینت مهارت هاي ارتباطي در ارتباط با بیمار یا مددجو

پاورپوینت مهارت هاي ارتباطي در ارتباط با بیمار یا مددجو

nآگاه بودن (knowledge) از يك مسئله كه سلامتي را به خطر بياندازد و يا حتي نگرش مثبت و منفي داشتن در مورد رفتاري (attitude) نمي‌تواند در بسياري از اوقات كمك كننده باشند.

پاورپوینت مهارت‌هاي خود آگاهي و همدلي - 40 اسلاید

پاورپوینت مهارت‌هاي خود آگاهي و همدلي - 40 اسلاید

پاورپوینت مهارت‌هاي خود آگاهي و همدلي - 40 اسلاید

پاورپوینت مهارت‌هاي خود آگاهي  و  همدلي 

پاورپوینت مهارت‌هاي خود آگاهي  و  همدلي 

پاورپوینت مهارت‌هاي خود آگاهي  و  همدلي 

پاورپوینت مهارت‌هاي خود آگاهي  و  همدلي 

پاورپوینت مهارت‌هاي خود آگاهي  و  همدلي 

هدف كلي:
 آشنا كردن و توانمند‌سازي دانشجويان در زمينه‌ي مهارت‌هاي خودآگاهي و همدلي

پاورپوینت ارتباط میدان نزدیک - 20 اسلاید

پاورپوینت ارتباط میدان نزدیک - 20 اسلاید

پاورپوینت ارتباط میدان نزدیک - 20 اسلاید

پاورپوینت ارتباط میدان نزدیک

پاورپوینت ارتباط میدان نزدیک

پاورپوینت ارتباط میدان نزدیک

پاورپوینت ارتباط میدان نزدیک

پاورپوینت حقوق و وجایب شهروندان در قانون اساسی و اسناد بین‌المللی حقوق‌بشر - 25 اسلاید

پاورپوینت حقوق و وجایب شهروندان در قانون اساسی و اسناد بین‌المللی حقوق‌بشر - 25 اسلاید

پاورپوینت حقوق و وجایب شهروندان در قانون اساسی و اسناد بین‌المللی حقوق‌بشر - 25 اسلاید

پاورپوینت حقوق و وجایب شهروندان در قانون اساسی و اسناد بین‌المللی حقوق‌بشر

پاورپوینت حقوق و وجایب شهروندان در قانون اساسی و اسناد بین‌المللی حقوق‌بشر

پاورپوینت حقوق و وجایب شهروندان در قانون اساسی و اسناد بین‌المللی حقوق‌بشر

پاورپوینت حقوق و وجایب شهروندان در قانون اساسی و اسناد بین‌المللی حقوق‌بشر

آنچه در این پرزنتیشن به بحث گرفته می‌شود

.1مفهوم و مبانی حقوق بشر

پاورپوینت فارسی اول ابتدایی نگاره های چهار و پنج و شش - 27 اسلاید

پاورپوینت فارسی اول ابتدایی نگاره های چهار و پنج و شش - 27 اسلاید

پاورپوینت فارسی اول ابتدایی نگاره های چهار و پنج و شش - 27 اسلاید

پاورپوینت فارسی اول ابتدایی نگاره های چهار و پنج و شش

پاورپوینت فارسی اول ابتدایی نگاره های چهار و پنج و شش

پاورپوینت فارسی اول ابتدایی نگاره های چهار و پنج و شش

پاورپوینت فارسی اول ابتدایی نگاره های چهار و پنج و شش

پاورپوینت فوق حاوی اسکن تمام صفحه کل صفحات درس است.

پاورپوینت فارسی اول ابتدایی نگاره های چهار و پنج و شش

 

متن فوق تنها سه اسلاید از پاورپوینت فارسی اول ابتدایی نگاره های چهار و پنج و شش است؛

پاورپوینت فارسی اول ابتدایی نگاره های چهار و پنج و شش

 

برای دانلود کل پاورپوینت فارسی اول ابتدایی نگاره های چهار و پنج و شش از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت فارسی اول ابتدایی نگاره های یک و دو و سه - 25 اسلاید

پاورپوینت فارسی اول ابتدایی نگاره های یک و دو و سه - 25 اسلاید

پاورپوینت فارسی اول ابتدایی نگاره های یک و دو و سه - 25 اسلاید

پاورپوینت فارسی اول ابتدایی نگاره های یک و دو و سه 

پاورپوینت فارسی اول ابتدایی نگاره های یک و دو و سه 

پاورپوینت فارسی اول ابتدایی نگاره های یک و دو و سه 

پاورپوینت فارسی اول ابتدایی نگاره های یک و دو و سه 

پاورپوینت فوق حاوی اسکن تمام صفحه کل صفحات درس است.

پاورپوینت فارسی اول ابتدایی نگاره های یک و دو و سه 

 

متن فوق تنها سه اسلاید از پاورپوینت فارسی اول ابتدایی نگاره های یک و دو و سه است؛

پاورپوینت فارسی اول ابتدایی نگاره های یک و دو و سه 

 

برای دانلود کل پاورپوینت فارسی اول ابتدایی نگاره های یک و دو و سه از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت بیماری بالانتیدیوم کلی - 23 اسلاید

پاورپوینت بیماری بالانتیدیوم کلی - 23 اسلاید

پاورپوینت بیماری بالانتیدیوم کلی - 23 اسلاید

پاورپوینت بیماری بالانتیدیوم کلی

پاورپوینت بیماری بالانتیدیوم کلی

پاورپوینت بیماری بالانتیدیوم کلی

پاورپوینت بیماری بالانتیدیوم کلی

vریخت شناسی و فیزیولوژی:

پاورپوینت برنامه ريزي و كنترل پروژه - 270 اسلاید

پاورپوینت برنامه ريزي و كنترل پروژه - 270 اسلاید

پاورپوینت برنامه ريزي و كنترل پروژه - 270 اسلاید

پاورپوینت برنامه ريزي و كنترل پروژه

پاورپوینت برن1امه ريزي و كنترل پروژه

پاورپوینت برنامه ريزي و كنترل پروژه

پاورپوینت برنامه ريزي و كنترل پروژه

 مي‌توان فعاليت را به‌اجزاي كوچكتر تقسيم نمود و سپس با يكي از روشهاي

ذكر شده مدت هريك را تخمين و با سرجمع كردن آنها مدت زمان فعاليت

اصلي را برآورد نمود.

بيشترين كاربرد اين روش در مواقعي است كه WBS در سطوح بالا متوقف شده

و بصورت كلان به برنامه‌ريزي نگاه مي‌شود.      277 اسلاید

 

مثال : طراحي وايجاد

پاورپوینت برنامه ريزي و كنترل پروژه

يك كارخانه را در نظر بگيريد

مقرر شده است كه كارخانه‌اي جهت توليد قطعات خودرو ايجاد شود. مطابق بررسي ها انجام شده ابتدا لازم است كه طراحي كارخانه ( كه 60 روز زمان مي‌برد) انجام شود. پس از اتمام طراحي، دو فعاليت مي‌توانند شروع شوند فعاليت ساخت كارخانه ( طي 180 روز) و فعاليت خريد ماشين‌آلات  (طي 30 روز) . پس از اتمام فعاليتهاي ساخت كارخانه و همچنين خريد ماشين‌آلات، نصب و راه اندازي ماشين آلات در كارخانه طي 30 روز انجام مي‌شود.

 

زمانبندي و همچنين شناوري كل و شناوري آزاد فعاليتها را بدست‌ آوريد

  شبكه هاي برداري

پاورپوینت برنامه ريزي و كنترل پروژه

 

ترسيم شبكه برداري داراي قواعد زير است:

(1 هر فعاليت بر روي يك بردار و ما بين دو گره ترسيم مي شود.

(2 بين هر دو گره فقط يك فعاليت وجود دارد.

(3 شبكه فقط داراي يك گره پاياني و يك گره آغازين مي باشد .

(4 در شبكه حلقه يا LOOP نداريم.

(5 براي تعريف برخي از وابستگي هاي بين فعاليت ها مي توانيم از فعاليت موهوميDummy Actirity استفاده كنيم. فعاليت موهومي وجود خارجي ندارد، مدت زمان صفر بوده و فقط براي ترسيم شبكه كشيده مي شود.

در شبكه مي بايست حاقل فعاليت موهومي را داشته باشيم.

(6 گره ها مي بايست شماره گذاري شود، شماره ها نبايد تكراري بوده و شماره گره پاياني هر فعاليت بيش از شماره گره شروعي باشد.

متن فوق تنها سه اسلاید از پاورپوینت برنامه ريزي و كنترل پروژه است؛

برای دانلود کل پاورپوینت برنامه ريزي و كنترل پروژه از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت نگارش بحث کارگاه مقاله نویسی فارسی - 25 اسلاید

پاورپوینت نگارش بحث کارگاه مقاله نویسی فارسی - 25 اسلاید

پاورپوینت نگارش بحث کارگاه مقاله نویسی فارسی - 25 اسلاید

پاورپوینت نگارش بحث کارگاه  مقاله نویسی فارسی

پاورپوینت نگارش بحث کارگاه  مقاله نویسی فارسی

پاورپوینت نگارش بحث کارگاه  مقاله نویسی فارسی

پاورپوینت نگارش بحث کارگاه  مقاله نویسی فارسی

هدف از بحث محک زدن یافته های تحقیق با یافته های قبلی (یافته های که پشتیبانی سؤال تحقیق و یافته هایی که به نحوی پاسخ  به سؤال اصلی را پشتیبانی نمی کند)

و جمع بندی

 و نتیجه گیری

و ارائه پیشنهاد و

 یا راهکار برای سؤال تحقیق است.

lمسائلی که در یک بحث علمی (در چهار محور) باید مورد نظر قرار گیرد.

پاورپوینت روش هاي جلوگيري از بارداري - 40 اسلاید

پاورپوینت روش هاي جلوگيري از بارداري - 40 اسلاید

پاورپوینت روش هاي جلوگيري از بارداري - 40 اسلاید

پاورپوینت روش هاي جلوگيري از بارداري

پاورپوینت روش هاي جلوگيري از بارداري

پاورپوینت روش هاي جلوگيري از بارداري

پاورپوینت روش هاي جلوگيري از بارداري

vمعمولا زنان طي حداقل 3دهه از عمر خويش داراي قدرت باروري هستند.

پاورپوینت آشنایی با مفاهیم بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار - 37 اسلاید

پاورپوینت آشنایی با مفاهیم بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار - 37 اسلاید

پاورپوینت آشنایی با مفاهیم بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار - 37 اسلاید

پاورپوینت آشنایی با مفاهیم بازار سرمایه و بورس اوراق 

پاورپوینت آشنایی با مفاهیم بازار سرمایه و بورس اوراق 

پاورپوینت آشنایی با مفاهیم بازار سرمایه و بورس اوراق 

نقش بخش مالی در اقتصاد

 

n    انتقال وجوه بین واحدهای اقتصادی

پاورپوینت بازاریابی اینترنتی - 30 اسلاید

پاورپوینت بازاریابی اینترنتی - 30 اسلاید

پاورپوینت بازاریابی اینترنتی - 30 اسلاید

پاورپوینت بازاریابی اینترنتی 

پاورپوینت بازاریابی اینترنتی 

پاورپوینت بازاریابی اینترنتی 

پاورپوینت بازاریابی اینترنتی 

•دنیای اینترنت گستره عظیمی از اطلاعات گوناگون و با تعداد کاربران مختلف از کشورها و اقوام مختلف است. در این دنیای مجازی روزانه بسیاری از مبادلات و امور تجاری در حداقل زمان بین افراد و شرکتهای گوناگون از سراسر جهان به وقوع می پیوندد..

پاورپوینت ارگونومی کار با کامپیوتر - 23 اسلاید

پاورپوینت ارگونومی کار با کامپیوتر - 23 اسلاید

پاورپوینت ارگونومی کار با کامپیوتر - 23 اسلاید

پاورپوینت ارگونومی کار با کامپیوتر

پاورپوینت ارگونومی کار با کامپیوتر

پاورپوینت ارگونومی کار با کامپیوتر

از صندلي با پشتي كه به راحتي تنظيم شود و قادر باشد در موقعيت هاي مختلف نشستن تكيه گاه لازم را فراهم كند ، استفاده كنيد

 مشخصات پشتی:

پشتي صندلي بايد حداقل 15 اينچ ارتفاع و 12 اينچ عرض داشته باشد و انحنا آن تكيه گاه كمر باشد پشتي صندلي بايد عريض تر از پايه اش باشد تا بدن كاربر راحت باشد

.شكل ظاهري پشتي بايد متناسب با پشت كاربر باشد.

قابليت تنظيم پشتي بايد طوري باشد كه كاربر بتواند از حالت عمودي حداقل 15 درجه به عقب خم شود.

صفحه كليد هاي معمولي  كاربر را مجبور می كند كه مچ هايش را ، براي دسترسي و استفاده از كليدها، در حالت خميده نگه دارد

پاورپوینت ارگونومی کار با کامپیوتر

 

صفحه کلیدهای معمولی قابلیت استفاده توسط کاربران چپ دست را ندارد. کاربران چپ دست می توانند از صفحه کلید های ارگونومیکی خاص استفاده کنند.

نگاه كردن طولاني مانيتور ممكن است باعث خستگي و خشكي چشم كاربر شود

هر از گاهی پلک زده شود و به چشمان استراحت داده شود.

پاورپوینت ارگونومی کار با کامپیوتر

 

وضوح دید:

وقتي كه مانيتور به جلو يا عقب متمايل است منبع نور بالاي سر باعث ايجاد بازتابش از صفحه نمايش مي شود كه اين منجر به درد چشم و نشستن در وضعيت هاي نااستاندارد براي اجتناب و فرار از بازتابش مي شود.

.راه حل: مانيتور را تا جايي كه  عمود بر مسير ديد شود كج شود

 

متن فوق تنها سه اسلاید از پاورپوینت ارگونومی کار با کامپیوتر است؛

برای دانلود کل پاورپوینت ارگونومی کار با کامپیوتر از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت کمک های اولیه در خونریزی ها وشوك - 49 اسلاید

پاورپوینت کمک های اولیه در خونریزی ها وشوك - 49 اسلاید

پاورپوینت کمک های اولیه در خونریزی ها وشوك - 49 اسلاید

پاورپوینت کمک های اولیه  در  خونریزی ها وشوك

پاورپوینت کمک های اولیه  در  خونریزی ها وشوك

پاورپوینت کمک های اولیه  در  خونریزی ها وشوك

}باتوجه به كانون خونريزي
خونريزيها به دو دسته تقسيم مي شوند:

پاورپوینت احکام بانوان - 30 اسلاید

پاورپوینت احکام بانوان - 30 اسلاید

پاورپوینت احکام بانوان - 30 اسلاید

پاورپوینت احکام بانوان

پاورپوینت احکام بانوان

پاورپوینت احکام بانوان

خون استحاضه چیست؟

? هر خونی که از رحم خارج شده، در صورتی که از زخم نباشد و شرایط حیض و نفاس را نیز نداشته باشد خون استحاضه است و اگر قبلا زخم و جراحت نداشته و شک دارد خونی که دفع شده خون زخم است یا استحاضه ، بنابر احتیاط واجب استحاضه است.

پاورپوینت جنگ نرم: مباني، ابزارها، شگردها و راه‌هاي مقابله - 24 اسلاید

پاورپوینت جنگ نرم: مباني، ابزارها، شگردها و راه‌هاي مقابله - 24 اسلاید

پاورپوینت جنگ نرم: مباني، ابزارها، شگردها و راه‌هاي مقابله - 24 اسلاید

پاورپوینت جنگ نرم: مباني، ابزارها، شگردها و راه‌هاي مقابله 

پاورپوینت جنگ نرم: مباني، ابزارها، شگردها و راه‌هاي مقابله 

پاورپوینت جنگ نرم: مباني، ابزارها، شگردها و راه‌هاي مقابله 

—تعريف جنگ نرم

پاورپوینت خـمـس واجب فراموش شده - 10 اسلاید

پاورپوینت خـمـس واجب فراموش شده - 10 اسلاید

پاورپوینت خـمـس واجب فراموش شده  - 10 اسلاید

پاورپوینت خـمـس واجب فراموش شده

پاورپوینت خـمـس واجب فراموش شده

پاورپوینت خـمـس واجب فراموش شده

آيا مي دانيد؟((بعضي ترك واجب مي كنند سنت بجا مي آورند)) يعني مقيّد به صدقات و خيرات مستحبّي مثل كمك به مساجد وحسينيه و هستند ولي از خمس وزكات كه واجب شرعي اندگريزان و يا اصلاً اطلاعي ندارند.         

آيـا اين عاقلانه است؟؟

 

آيا مي دانيد؟ نماز با لباسي كه خمس آن پرداخت نشده طبق نظر مراجع تقليد، باطل است.

 

راستي چرا مال حرام را جمع مي كنيم

وبراي فرزندانمان به ارث مي گذاريم.

ودر قبر و قيامت خود را گرفتار مي كنيم.

 

پاورپوینت خـمـس واجب فراموش شده

 

آيا خانواده و ورثه ارزش جهنم رفتن ما را دارند.

مگر مال حرام چيزي جز ضرر وآتش به دنبال دارد؟

مواردي كه خمس ندارد

1 ـ اموالي كه قبلاً محاسبه وخمـس آن پرداخت شده است.    

2 ـ اموال و وسائل مورد استفاده خود وخانواده كه با پولي خريداري شده كه خمس به آن پول تعلق نگرفته است.

3 ـ ماشين سواري وموتور و منزل مورد استفاده خود وخانواده، مگر اينكه با پولي خريده شده كه به آن خمس تعلق گرفته باشد.

4ـ طـلاي مورد استفادة خانم ها ‹ اگر زائد برشأن او نباشد›

5 ـ دكـور و تزئيـنات منـزل ‹ اگر زائد برشأن او نباشد›

6 ـ ارث . مگر يقين داشته باشد خمس آن پرداخت نشده است.

7 ـ مهريه اي كه خانمها مي گيرند.

8 ـ جهيزيه دختر اگر يكجا نمي توان خريد.

9ـ پولي كه براي خريد خانه مورد نياز براي سكونت در حدّ 2-3 سال پس انداز مي شود وبدون جمع كردن قدرت خريد نداشته باشد خمس ندارد. ‹آقايان خامنه اي ، بهجت، صافي، فاضل›

اما به نظر ‹ آقايان سيستاني . مكارم. تبريزي› خمس دارد.

10ـ و ... ..

پاورپوینت خـمـس واجب فراموش شده

 

مواردي كه خمس دارند

1 ـ وجـوه نقدي كه از مصارف زندگي زياد آمده مثل موجودي حساب هاي پس انداز ولو مبلغ كم.

  

2 ـ  سهـام شركت ها .

 

3 ـ طلب هاي قابل وصول.

 

4 ـ امـوال يا وسيله اي كه تا سر سال خمسي مصرف يا  مورد استفاده قرار نگرفته است.

 

5 ـ  زمين هاي كشاورزي كه درآمد آن بيش ازمخارج زندگي است ومحصولش فروخته مي شود.

 

6 ـ پـولي كه براي خريد ماشين و... جمع مي كند وتا سر  سال خمسي بماند.

 

7 ـ زمين ـ منزل اضافه

 

8 ـ  سكّـة طـلا. ( طلايي كه خانمها استفاده مي كنند خمس ندارد)

متن فوق تنها سه اسلاید از پاورپوینت خـمـس واجب فراموش شده است؛

برای دانلود کل پاورپوینت خـمـس واجب فراموش شده از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت نقد و بررسی نظریه های ارائه شده پیرامون انقلاب اسلامی ایران - 90 اسلاید

پاورپوینت نقد و بررسی نظریه های ارائه شده پیرامون انقلاب اسلامی ایران - 90 اسلاید

پاورپوینت نقد و بررسی نظریه های ارائه شده پیرامون انقلاب اسلامی ایران - 90 اسلاید

پاورپوینت نقد و بررسی نظریه های ارائه شده پیرامون انقلاب اسلامی ایران

پاورپوینت نقد و بررسی نظریه های ارائه شده پیرامون انقلاب اسلامی ایران

پاورپوینت نقد و بررسی نظریه های ارائه شده پیرامون انقلاب اسلامی ایران

تحلیل نظری انقلاب اسلامی ایران

پاورپوینت انتگرال گیری عددی - 35 اسلاید

پاورپوینت انتگرال گیری عددی - 35 اسلاید

پاورپوینت انتگرال گیری عددی - 35 اسلاید

پاورپوینت  انتگرال گیری عددی

پاورپوینت  انتگرال گیری عددی

پاورپوینت  انتگرال گیری عددی

قواعد سیمپسون

فرمولهای نیوتن ـ کوتس مبتنی بر چندجمله ای های درونیاب درجة دو و سه به قواعد سیمپسون معروفند

 

پاورپوینت  انتگرال گیری عددی

 

اولی، که مبتنی بر یک درجة دو است، به قاعده          سیمپسون و دیگری که مبتنی بر یک درجة سه

 

پاورپوینت  انتگرال گیری عددی

 

 است به قاعدة          سیمپسون مشهور است. این نامها از ضرایب فرمولها ناشی شده اند.

متن فوق تنها سه اسلاید ازپاورپوینت  انتگرال گیری عددی  است؛

برای دانلود کل پاورپوینت  انتگرال گیری عددی از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت آشنايي با الگوريتم - 48 اسلاید

پاورپوینت آشنايي با الگوريتم - 48 اسلاید

پاورپوینت آشنايي با الگوريتم - 48 اسلاید

پاورپوینت آشنايي با الگوريتم

پاورپوینت آشنايي با الگوريتم

پاورپوینت آشنايي با الگوريتم

v تمرين

پاورپوینت سلامت روزه دار - 22 اسلاید

پاورپوینت سلامت روزه دار - 22 اسلاید

پاورپوینت سلامت روزه دار - 22 اسلاید

پاورپوینت سلامت روزه دار

پاورپوینت سلامت روزه دار

پاورپوینت سلامت روزه دار

¢فهرست

پاورپوینت تغذیه در المپیک 2012 لندن - 24 اسلاید

پاورپوینت تغذیه در المپیک 2012 لندن - 24 اسلاید

پاورپوینت تغذیه در المپیک 2012 لندن - 24 اسلاید

پاورپوینت تغذیه  در  المپیک 2012 لندن

پاورپوینت تغذیه  در  المپیک 2012 لندن

پاورپوینت تغذیه  در  المپیک 2012 لندن

مشتریان در کجا و چگونه تغذیه می شوند

تدارک غذا بازیها از لحاظ جغرافیایی بسیار گسترده است . در مجموع المپیک لندن 2012 بر 40 سالن ورزشی مدیریت مستقیم دارد که برای حصول اطمینان از کیفیت بالای تمامی غذاهای مسابقات تلاش می کند . ارائه آب آشامیدنی رایگان در همه مکانها و همه افراد از برنامه های آنهاست . غذا های سالم و مغذی برای همه مهم است . در این رقابتها ارائه منوهایی با محتوی رژیم غذایی متعادل برای ورزشکاران تا سایرین با رعایت موارد ذیل  اهمیت دارد :

مشتریان در کجا و چگونه تغذیه می شوند

•کمک به انتخاب یک غدا مرتبط با نیازهای افراد

پاورپوینت آزادی بیان - 25 اسلاید

پاورپوینت آزادی بیان - 25 اسلاید

پاورپوینت آزادی بیان   - 25 اسلاید

پاورپوینت آزادی بیان

پاورپوینت آزادی بیان

پاورپوینت آزادی بیان

lآزادی بیان، چشم انداز عمومی          

پاورپوینت سد های لاستیکی - 27 اسلاید

پاورپوینت سد های لاستیکی - 27 اسلاید

پاورپوینت سد های لاستیکی - 27 اسلاید

پاورپوینت  سد های لاستیکی 

پاورپوینت  سد های لاستیکی 

پاورپوینت  سد های لاستیکی 

žتاريخچه احداث سدهای لاستيكی

پاورپوینت آشنایی با سقف های سبک - 153 اسلاید

پاورپوینت آشنایی با سقف های سبک - 153 اسلاید

پاورپوینت آشنایی با سقف های سبک - 153 اسلاید

پاورپوینت آشنایی با سقف های سبک

پاورپوینت آشنایی با سقف های سبک

پاورپوینت آشنایی با سقف های سبک

كاهش وزن و هزينه ساخت سازه‌ها و افزایش سرعت اجرا، همراه با بهينه‌كردن رفتار ثقلي و لرزه‌اي آنها، همواره مد نظر مهندسين بوده است و از آنجا كه يكي از مهمترين اجزاي ساختمان براي رسيدن به اهداف مذكور، سقف‌ها مي‌باشند، تحقيقات و مطالعات بسياري در مراكز علمي و دانشگاهي صورت گرفته است تا با افزايش صلبيت درون صفحه‌اي سقف‌ها و سبك‌سازي سقف‌ها، موجبات كاهش نيروي زلزله و اقتصادي شدن ابعاد تير و ستونها و بهينه‌ شدن رفتار كلي ساختمان فراهم گردد.

بدين‌ منظور، مجموعه حاضر در مورد بررسي رفتار انواع سقف‌هاي سبک معمول در كشور و سيستم‌هاي جديد سقف می‌باشد.

Òب) تیرچه پیش‌تنیده:

پاورپوینتا پرتوهای غیریونیزان در محیط کار - 50 اسلاید

پاورپوینتا پرتوهای غیریونیزان در محیط کار - 50 اسلاید

پاورپوینتا پرتوهای غیریونیزان در محیط کار - 50 اسلاید

پاورپوینتا پرتوهای غیریونیزان در محیط کار

پاورپوینتا پرتوهای غیریونیزان در محیط کار

پاورپوینتا پرتوهای غیریونیزان در محیط کار

كاربرد ليزر در صنعت

پاورپوینت جهانی شدن اسلام - 60 اسلاید

پاورپوینت جهانی شدن اسلام - 60 اسلاید

پاورپوینت جهانی شدن اسلام - 60 اسلاید

پاورپوینت جهانی شدن اسلام

پاورپوینت جهانی شدن اسلام

پاورپوینت جهانی شدن اسلام

پاورپوینت جهانی شدن اسلام

nاعزام سفیران

پاورپوینت تحلیل محتوای فارسی ششم ابتدایی از منظر توجه به مفاهیم اسراف و صرفه جویی - 18 اسلاید

پاورپوینت تحلیل محتوای فارسی ششم ابتدایی از منظر توجه به مفاهیم اسراف و صرفه جویی - 18 اسلاید

پاورپوینت تحلیل محتوای فارسی ششم ابتدایی از منظر توجه به مفاهیم اسراف و صرفه جویی - 18 اسلاید

پاورپوینت تحلیل محتوای فارسی ششم ابتدایی  از منظر توجه به مفاهیم اسراف و صرفه جویی

پاورپوینت تحلیل محتوای فارسی ششم ابتدایی  از منظر توجه به مفاهیم اسراف و صرفه جویی

پاورپوینت تحلیل محتوای فارسی ششم ابتدایی  از منظر توجه به مفاهیم اسراف و صرفه جویی

پاورپوینت تحلیل محتوای فارسی ششم ابتدایی  از منظر توجه به مفاهیم اسراف و صرفه جویی

هدف پژوهش:

در محتوای کتاب فارسی ششم دوره ابتدایی تا چه میزان به مفاهیم اسراف و صرفه جویی پرداخته شده است؟

روش پژوهش:

شیوه تحلیل محتوا است.

واحد ثبت:

کلمات ، جملات و تصاویر کتاب

 

فرضیات

1- در کتاب فارسی ششم به مفاهیم اسراف و صرفه جویی توجه شده است.

2- در کتاب فارسی ششم به مفهم صرفه جویی بیشتر از اسراف توجه شده است.

3- در کتاب فارسی ششم به مفهوم صرفه جویی در جملات بیشتر از کلمات و تصاویر اشاره شده است.

پاورپوینت تحلیل محتوای فارسی ششم ابتدایی  از منظر توجه به مفاهیم اسراف و صرفه جویی

پاورپوینت تحلیل محتوای فارسی ششم ابتدایی  از منظر توجه به مفاهیم اسراف و صرفه جویی

معرفی جامعه و نمونه

جامعه :

تمامی صفحات کتاب فارسی ششم

نمونه :

به منظور بررسی دقیق تر و همچنین کسب نتیجه بهتر نمونه گیری انجام نشده است و تمامی جامعه مورد مطالعه قرار گرفت که شامل 119 صفحه می باشد 

متن فوق تنها سه اسلاید از پاورپوینت تحلیل محتوای فارسی ششم ابتدایی  از منظر توجه به مفاهیم اسراف و صرفه جویی است؛

برای دانلود کل پاورپوینت تحلیل محتوای فارسی ششم ابتدایی  از منظر توجه به مفاهیم اسراف و صرفه جویی از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت گذری بر دعای ابوحمزه ثمالی - 26 اسلاید

پاورپوینت گذری بر دعای ابوحمزه ثمالی - 26 اسلاید

پاورپوینت گذری بر دعای ابوحمزه ثمالی - 26 اسلاید

پاورپوینت گذری بر دعای  ابوحمزه ثمالی

پاورپوینت گذری بر دعای  ابوحمزه ثمالی

پاورپوینت گذری بر دعای  ابوحمزه ثمالی

پاورپوینت گذری بر دعای  ابوحمزه ثمالی

شخصیت ابوحمزه ثمالی

اهل محله ی ثماله ی شهر کوفه

از شاگردان خاص امام علی بن الحسین علیه السلام

اولین عالم شیعه که تفسر قرآن را نوشته است.

راوی رساله ی حقوق امام سجاد علیه السلام

مستجاب الدعوه بوده

شأن والای ایشان به دلیل درک چهار تن از معصومین علیهم السلام

می باشد: امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام صادق، امام کاظم علیهم السلام

پاورپوینت گذری بر دعای  ابوحمزه ثمالی

 

پاورپوینت گذری بر دعای  ابوحمزه ثمالی

 

خداوند بندگان خود را که گنهکارند، با کمبود میوه ها، و جلوگیری از نزول برکات  و بستن در گنج های خیرات، آزمایش می کند، برای آن که توبه کننده ای باز گردد.

ای خدا من چندان که به عزم و جزم با خود گفتم و خویش

را مهیا و آماده ی طاعتت ساختم و در پیشگاه تو به نماز

ایستادم آن هنگام مرا به خواب انداختی و حال راز و نیاز از

 من گاه مناجات باز گرفتی.

چه شد که هر چه با خود عهد کرده و گفتم که از این پس

سریرتم نیکوخواهد شد و به مجامع اهل توبه و مقام توابین

 نزدیک می شوم بلیّه و حادثه ای پیش آمد که به عهد ثابت

قدم نماند و آن بلیّه میان من و خدمتت حایل گردید

متن فوق تنها سه اسلاید از پاورپوینت گذری بر دعای  ابوحمزه ثمالی است؛

برای دانلود کل پاورپوینت گذری بر دعای  ابوحمزه ثمالی از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت پوكي استخوان - 25 اسلاید

پاورپوینت پوكي استخوان - 25 اسلاید

پاورپوینت پوكي استخوان - 25 اسلاید

پاورپوینت پوكي استخوان

پاورپوینت پوكي استخوان

پاورپوینت پوكي استخوان

پاورپوینت پوكي استخوان

استخوان ها زنده هستند

پاورپوینت روابط كار - 34 اسلاید

پاورپوینت روابط كار - 34 اسلاید

پاورپوینت روابط كار - 34 اسلاید

پاورپوینت روابط كار

پاورپوینت روابط كار

پاورپوینت روابط كار

پاورپوینت روابط كار

lمباني قانوني روابط كار

پاورپوینت برنامه ریزی استراتژیک و عملیاتی در آموزش و ارتقای سلامت - 20 اسلاید

پاورپوینت برنامه ریزی استراتژیک و عملیاتی در آموزش و ارتقای سلامت - 20 اسلاید

پاورپوینت برنامه ریزی استراتژیک و عملیاتی در آموزش و ارتقای سلامت - 20 اسلاید

پاورپوینت برنامه ریزی استراتژیک و عملیاتی  در آموزش و ارتقای سلامت

پاورپوینت برنامه ریزی استراتژیک و عملیاتی  در آموزش و ارتقای سلامت

پاورپوینت برنامه ریزی استراتژیک و عملیاتی  در آموزش و ارتقای سلامت

پاورپوینت برنامه ریزی استراتژیک و عملیاتی  در آموزش و ارتقای سلامت

اهداف اختصاصی

1- توسعه کمی منابع آموزشی به میزان سالانه 5% تا پایان  سال 98.

2- توسعه کیفی منابع آموزشی به میزان سالانه 5% تا پایان سال 98.

  3- توسعه رسانه های دیجیتال سالانه به میزان 5% نسبت به سال پایه در راستای آموزش و ارتقای سلامت تا پایان 98.

4- ارتقای دانش، نگرش و رفتارهای محافظت کننده در راستای ارتقای سلامت به میزان سالانه 5% نسبت به سال پایه تا پایان سال 98 .

5- توسعه ارتباطات به طور سالانه با 2 سازمان دولتی و غیردولتی در جهت ارتقای سلامت جامعه تا پایان سال 98 (G13 بهبود رضایت تأمین کنندگان کالاها و خدمات و تقویت مشارکت درون بخشی و برون بخشی ).

 

پاورپوینت برنامه ریزی استراتژیک و عملیاتی  در آموزش و ارتقای سلامت

 

پاورپوینت برنامه ریزی استراتژیک و عملیاتی  در آموزش و ارتقای سلامت

 

6- نظام مند نمودن و بهبود فرآیند کاری آموزش و ارتقای سلامت تا پایان سال 98 (G14 بهبود بهره وری).

 

7- بهبود تجهیزات سمعی و بصری واحدهای آموزش سلامت هر سال در حداقل دو مرکز بهداشت شهرستان تا پایان سال 98 (G1 افزایش دسترسی کمی و کیفی مردم به خدمات سلامت ).

     8- افزایش ماندگاری کارشناسان آموزش سلامت شهرستان های تحت پوشش (G1 افزایش دسترسی کمی و کیفی مردم به خدمات سلامت ).

 

 

 

9- افزایش نظارت و پایش شبکه ها (G14 بهبود بهره وری ).

 

10- توسعه ارتباط اثربخش با سازمان های مردم نهاد همکار (G13 بهبود رضایت تأمین کنندگان کالاها و خدمات و تقویت مشارکت درون بخشی و برون بخشی ).

 

11- توسعه ارتباط اثر بخش با سایر سازمان های همکار برون دانشگاه (G13 بهبود رضایت تأمین کنندگان کالاها و خدمات و تقویت مشارکت درون بخشی و برون بخشی ).

12- توسعه ارتباط اثر بخش با سایر  واحدهای دانشگاه (G13 بهبود رضایت تأمین کنندگان کالاها و خدمات و تقویت مشارکت درون بخشی و برون بخشی ).

 

متن فوق تنها سه اسلاید از پاورپوینت برنامه ریزی استراتژیک و عملیاتی  در آموزش و ارتقای سلامت  است؛

برای دانلود کل پاورپوینت برنامه ریزی استراتژیک و عملیاتی  در آموزش و ارتقای سلامت  از لینک زیر استفاده کنید:

 

 


پاورپوینت بررسی اسناد قدیمی اصلاحات ارضی - 85 اسلاید

پاورپوینت بررسی اسناد قدیمی اصلاحات ارضی - 85 اسلاید

پاورپوینت بررسی اسناد قدیمی اصلاحات ارضی - 85 اسلاید

پاورپوینت بررسی اسناد قدیمی اصلاحات ارضی

پاورپوینت بررسی اسناد قدیمی اصلاحات ارضی

پاورپوینت بررسی اسناد قدیمی اصلاحات ارضی

پاورپوینت بررسی اسناد قدیمی اصلاحات ارضی

  

 

1- قانون اصلاحي قانون اصلاحات ارضي مصوب 1340/10/19

 

2- آئين نامه اصلاحات ارضي مصوب 43/5/13( مصوب كميسيون خاص مشترك مجلسين )

 

3- قانون راجع به الحاق 8 ماده به آئين نامه اصلاحات ارضي مصوب46/3/22

 

4- قانون تقسيم و فروش املاك مورد اجاره بزارعين مستاجر مصوب 47/10/23

 

پاورپوینت بررسی اسناد قدیمی اصلاحات ارضی

 

پاورپوینت بررسی اسناد قدیمی اصلاحات ارضی

 

5- قانون تمديد مهلت هاي مقرر در ماده 40 آئين نامه اصلاحات ارضي و ماده 3 قانون راجع

به الحاق هشت ماده به آئين نامه اصلاحات ارضي مصوب49/9/18

6- شرايط و ضوابط عمران و آبادي املاك مسلوب المنفعه و اراضي باير مصوب50/1/28    

 

7- قانون تقسيم عرصه و اعيان باغات مشمول قوانين و مقررات اصلاحات ارضي بين مالكان و زارعان مربوط مصوب 51/9/19

 

8- قانون ترتيب رسيدگي و ختم پرونده هاي اصلاحات ارضي

مصوب 54/4/23

 

9- لايحه قانوني اضافه نمودن يك تبصره به ماده 38 آئين نامه اصلاحات ارضي  مصوب 58/9/17شوراي انقلاب

 

10- قانون تعيين و تكليف باقيمانده قراء مزارع و املاك مشمول قانون اصلاحات ارضي مصوب 70/3/2مجمع تشخيص مصلحت نظام

مرحله اول اجراي قانون اصلاحات ارضي:

 

در تاريخ 39/2/26 قانون اصلاحات ارضي به تصويب رسيد كه مجددا“ با اعمال اصلاحاتي در 40/10/19لايحه اصلاحي قانون اصلاحات ارضي به تصويب رسيد و عملا" قانون   40/10/19   به مرحله اجرا گذارده شد.

يكي از مواردي كه بايستي مورد توجه قرار گيرد تعاريف قانوني مندرج در قانون ميباشد كه به صورت مختصر در جدول زير اهم موارد توضيح داده شده است .

متن فوق تنها سه اسلاید از پاورپوینت بررسی اسناد قدیمی اصلاحات ارضی است؛

برای دانلود کل پاورپوینت بررسی اسناد قدیمی اصلاحات ارضی از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت شيوه ارائه مطالب علمي و فني - 315 اسلاید

پاورپوینت شيوه ارائه مطالب علمي و فني - 315 اسلاید

پاورپوینت شيوه ارائه مطالب علمي و فني - 315 اسلاید

پاورپوینت شيوه ارائه مطالب علمي و فني

پاورپوینت شيوه ارائه مطالب علمي و فني

پاورپوینت شيوه ارائه مطالب علمي و فني

پاورپوینت شيوه ارائه مطالب علمي و فني

عناصر تشکیل دهنده سیستم انتقال اطلاعات ماشینی:

پاورپوینت مديريت اخلاق حرفه‌اي - 25 اسلاید

پاورپوینت مديريت اخلاق حرفه‌اي - 25 اسلاید

پاورپوینت مديريت اخلاق حرفه‌اي - 25 اسلاید

پاورپوینت مديريت اخلاق حرفه‌اي

پاورپوینت مديريت اخلاق حرفه‌اي

پاورپوینت مديريت اخلاق حرفه‌اي

پاورپوینت مديريت اخلاق حرفه‌اي

اخلاق اداري

پاورپوینت منشور و موازين اخلاق پژوهش - 20 اسلاید

پاورپوینت منشور و موازين اخلاق پژوهش - 20 اسلاید

پاورپوینت منشور و موازين اخلاق پژوهش - 20 اسلاید

پاورپوینت منشور و موازين اخلاق پژوهش 

پاورپوینت منشور و موازين اخلاق پژوهش 

پاورپوینت منشور و موازين اخلاق پژوهش 

پاورپوینت منشور و موازين اخلاق پژوهش 

فصل اول: صلاحيت تخصصي

پاورپوینت كارگاه آموزشي روش شناسي مطالعات ديني - 50 اسلاید

پاورپوینت كارگاه آموزشي روش شناسي مطالعات ديني - 50 اسلاید

پاورپوینت كارگاه آموزشي روش شناسي مطالعات ديني - 50 اسلاید

پاورپوینت كارگاه آموزشي روش شناسي مطالعات ديني

پاورپوینت كارگاه آموزشي روش شناسي مطالعات ديني

پاورپوینت كارگاه آموزشي روش شناسي مطالعات ديني

پاورپوینت كارگاه آموزشي روش شناسي مطالعات ديني

روشهاي عبور از موارد شباهت  و تفاوت ظاهري

             به مواضع خلاف و وفاق   واقعي

سوالهاي اساسي و رخنه هاي  معرفتي

پيشينه و بستر معرفتي

مباني و مبادي تصوري  وتصديقي

ادله ، روي آوردها و روشها

لوازم ، آثار و  نتایج

رقبا ،امثال  واغيار

پارادايمها  ،سيستمها  ونظامهاي فكري

توجه به ادبیات واژه ها

تعريف مطالعه تجربي دين :

 

پاورپوینت كارگاه آموزشي روش شناسي مطالعات ديني

 

پاورپوینت كارگاه آموزشي روش شناسي مطالعات ديني

 

بررسي  رفتارديني بر اساس روش شناسي

علوم تجربي ، يعني بر اساس كشف متغيرها

 و تبيين روابط در رفتار ديني .

دستورنامه تبديل مشكل به مسأله

1- تجزيه مشكل به مسائل       كليد : من در اينجا با چه مسائلي مواجه هستم ؟

2- توزين مسائل                 كليد  : مسأله من در اين ميان كدام است  ؟

3- آسیب شناسی مسأله         کلید : آیا با مسئله نما مواجه هستم ؟

4- گونه شناسي مسأله          كليد :  با چه نوع مسأله اي روبرو هستم ؟

5- تبار شناسي مسأله         كليد :  مسأله من ريشه در كدام علم دارد .؟

6- ساختار شناسي مساله        كليد : مسأله من چه ساختار منطقي و زباني دارد ؟

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت كارگاه آموزشي روش شناسي مطالعات ديني  است

برای دانلود کل پاورپوینت كارگاه آموزشي روش شناسي مطالعات ديني  از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت رهبری استراتژیک - 35 اسلاید

پاورپوینت رهبری استراتژیک - 35 اسلاید

پاورپوینت رهبری استراتژیک - 35 اسلاید

پاورپوینت رهبری استراتژیک

پاورپوینت رهبری استراتژیک

پاورپوینت رهبری استراتژیک

—پــیـش فـــرض هــا:

پارپوینت قیمت گذاری انتقالی - 52 اسلاید

پارپوینت قیمت گذاری انتقالی - 52 اسلاید

پارپوینت قیمت گذاری انتقالی - 52 اسلاید

پارپوینت قیمت گذاری انتقالی

پارپوینت قیمت گذاری انتقالی

پارپوینت قیمت گذاری انتقالی

پارپوینت قیمت گذاری انتقالی


1.تعریف
2.سازمان های غیر متمرکز وتمرکز زدایی
3مرکزهزینه،سود،سرمایه
4قیمت گذاری انتقالات داخلی وتصمیم گیری
5.رویکرد ارمزلنت
6.موارد اهمیت قیمت گذاری انتقال داخلی
7.اهداف قیمت گذاری انتقالی
8اهداف بین المللی قیمت گذاری انتقالی
9.حداقل کردن مالیات های محلی وبین الملی
10حداقل ساختن هزینه مشتری-محدودیت های ارزی-خطر مصادره دارایی ها
11.روش هایقیمت گذاری انتقالی
12.مشکلات تعیین قیمت مبتنی بر بازار

پارپوینت قیمت گذاری انتقالی

 

پارپوینت قیمت گذاری انتقالی


13.قیمت گذاری دو مرحله ای

14.مقایسه مزایا ومعایب روش های قیمت گذاری
15.نحوه گزینش روش صحیح قیمت گذاری انتقالی

16.اداره امورقیمت های انتقالی
17جنبه های بین المللی قیمت گذاری انتقالی

18استاندارد ارمزلنت
20.روش قیمت مقایسه ای

21.روش فروش مجدد
22روش بعلاوه قیمت تمام شده

23.قراردادهای قیمت گذاری توافقی

انتقال کالا وخدمات بین قسمت های مختلف یک واحد انتفاعی بزرگ که به شکل غیرمتمرکز اداره می شود،از دیدگاه حسابداری  نوعی رویداد یا مبادله محسوب می گردد که باید در سوابق ومدارک حسابداری  انعکاس یابد.ارزشی را که به این گونه مبادلات ورویدادها تخصیص می یابد،اصطلاحا قیمت انتقالی می نامند وبه فرایند تخصیص ارزش،اصطلاحا  قیمت گذاری انتقالات داخلی بین قسمت های مختلف یک واحد انتفاعی گفته می شود.

—قیمت گذاری انتقالی عبارت است از تعیین قیمت مبادله ای  برای یک محصول یا خدمت در مواقعی که واحدهای تجاری اقدام به مبادله در داخل یک شرکت می نمایند. این محصول می تواند محصول نهایی فروخته شده به مشتریان خارج از شرکت یا محصولات واسطه ای باشد.قیمت گذاری انتقالی نه تنها مستقیما هدف های استراتژیک شرکت را تحت تاثیر قرار می دهد، بلکه مستلزم ایجاد هماهنگی در میان وظایف بازاریابی، تولید و مالی نیز هست. قیمت گذاری انتقالی تصمیم گیری درباره برون سپاری تامین مواد و قطعات، برنامه ریزی مالیاتی و بازاریابی محصولات واسطه ای و نهایی را تحت تاثیر قرار می دهد.

پاورپوینت معماری سبز - 50 اسلاید

پاورپوینت معماری سبز - 50 اسلاید

پاورپوینت معماری سبز - 50 اسلاید

پاورپوینت معماری سبز

پاورپوینت معماری سبز

پاورپوینت معماری سبز

پاورپوینت معماری سبز

§پیش از گسترش همه جانبه مصرف سوخت فسیلی ، چوب منبع اصلی انرژی به حساب می آمد که هنوز هم حدود 15 درصد از انرژی امروز را نیز تأمین می کند. هنگامی که چوب کمیاب و نایاب شد برای بسیاری از مردم امری طبیعی بود که در راستای کاهش نیاز به چوب ، برای تولید گرما از گرمای خورشید کمک بگیرند . شهرهای یونانی همچون «پیرنه» مکان شهر را به گونه ای تغییر دادند که از ورود سیل به شهر جلوگیری شود ، و شبکه ای مستطیل شکل با خیابانهای شرقی ـ غربی  را احداث نمودند که به ساختمان ها اجازه جهت گیری به سمت جنوب و استفاده از نور مطلوب خورشید را می داد.

پاورپوینت بررسی عرفان های کاذب نوپدید - 55 اسلاید

پاورپوینت بررسی عرفان های کاذب نوپدید - 55 اسلاید

پاورپوینت بررسی عرفان های کاذب نوپدید - 55 اسلاید

پاورپوینت بررسی  عرفان های کاذب نوپدید 

پاورپوینت بررسی  عرفان های کاذب نوپدید 

پاورپوینت بررسی  عرفان های کاذب نوپدید 

پاورپوینت بررسی  عرفان های کاذب نوپدید 

nمفاهیم واصطلاحات

پاورپوینت دانش آموزان مرزی شناخت و راهبردهای آموزشی - 95 اسلاید

پاورپوینت دانش آموزان مرزی شناخت و راهبردهای آموزشی - 95 اسلاید

پاورپوینت دانش آموزان مرزی شناخت و راهبردهای آموزشی - 95 اسلاید

پاورپوینت دانش آموزان مرزی شناخت و راهبردهای آموزشی

پاورپوینت دانش آموزان مرزی شناخت و راهبردهای آموزشی

پاورپوینت دانش آموزان مرزی شناخت و راهبردهای آموزشی

پاورپوینت دانش آموزان مرزی شناخت و راهبردهای آموزشی

§آموزش و پرورش كودكان مرزي

پاورپوینت دیابت - 21 اسلاید

پاورپوینت دیابت - 21 اسلاید

پاورپوینت دیابت - 21 اسلاید

پاورپوینت دیابت

پاورپوینت دیابت

پاورپوینت دیابت

پاورپوینت دیابت

•دو نوع دیابت داریم: 1- دیابت شیرین  2- دیابت بی مزه

پاورپوینت دیابت - 20 اسلاید

پاورپوینت دیابت - 20 اسلاید

پاورپوینت دیابت - 20 اسلاید

پاورپوینت دیابت

پاورپوینت دیابت

پاورپوینت دیابت

پاورپوینت دیابت

دو نوع دیابت داریم: 1- دیابت شیرین  2- دیابت بی مزه

شیوه های ارائه مطالب علمی و فنی - 30 اسلاید

شیوه های ارائه مطالب علمی و فنی - 30 اسلاید

شیوه های ارائه مطالب علمی و فنی - 30 اسلاید

شیوه های ارائه مطالب علمی و فنی

شیوه های ارائه مطالب علمی و فنی

شیوه های ارائه مطالب علمی و فنی

شیوه های ارائه مطالب علمی و فنی

چه کسانی از این نرم افزار استفاده می کنند؟

 مراکز تحقیق و توسعه و تولید محصول در واحد های صنعتی.
  دانشجویان و محققین رشته خلاقیت، رشته های فنی- مهندسی و رشته های مدیریتی.
  دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی.
  مدیران رده بالا به منظور تصمیم گیری سریع و بهینه.

شیوه های ارائه مطالب علمی و فنی

شیوه های ارائه مطالب علمی و فنی

مغز و هسته اصلی TRIZ

1) در تمام نوآوری ها از تعداد محدودی اصول و راهبردهای نوآوری استفاده شده است.
2) مسیرهای تکامل فناوری تا حد زیادی قابل پیش بینی هستند.
3) قوی ترین راه حل ها آن هایی هستند که المان های نامطلوب یا زیان بار یک سیستم را به منابع مفید تبدیل می کند.
4) همچنین قوی ترین راه حل ها آن هایی هستند که فعالانه تناقض ها و مصالحه های صورت گرفته در طراحی ها را جستجو کرده و با آن ها مقابله
می کند.

 

توضیح چند واژه

سیستم فنی : هر چیزی که عملی را انجام دهد، مانند اتومبیل، چاقو و ... .

تناقض (تناقض فنی) : هنگامی که بهبود بخشیدن یک مشخصه سیستم باعث تخریب یا تضعیف یک مشخصه دیگر سیستم شود.

تناقض فیزیکی : هنگامی که ویژگی های متضادی از یک مشخصه سیستم مد نظر باشد.

اصول نوآوری : مجموعه ای از بهترین راه حل های پیشنهادی برای حل تناقض ها

متن بالا تنها سه اسلاید از شیوه های ارائه مطالب علمی و فنی است

برای دانلود کل شیوه های ارائه مطالب علمی و فنی از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت خلاقیت و نوآوری - 40 اسلاید

پاورپوینت خلاقیت و نوآوری - 40 اسلاید

پاورپوینت خلاقیت و نوآوری - 40 اسلاید

پاورپوینت خلاقیت و نوآوری 

پاورپوینت خلاقیت و نوآوری 

پاورپوینت خلاقیت و نوآوری 

پاورپوینت خلاقیت و نوآوری 

0- نیمکره های مغز

پاورپوینت طاقدیس - 15 اسلاید

پاورپوینت طاقدیس - 15 اسلاید

پاورپوینت طاقدیس - 15 اسلاید

پاورپوینت طاقدیس

پاورپوینت طاقدیس

پاورپوینت طاقدیس

پاورپوینت طاقدیس

تعریف طاقدیس: پاي طاقديسي تغيير شكلي مي باشد كه در آن ارتفاع قوس طولي پا افزايش پيدا كرده است. اين ناهنجاري در نقطه مقابل صافي كف پا قرار مي گيرد..

بسياري از والدين قوس زياد را مطلوب مي دانند اما زياد بودن قوس پا بيش از حالت طبيعي، مي تواند مشكل زا تر از صافي كف پا باشد..

پاورپوینت طاقدیس

پاورپوینت طاقدیس

پاورپوینت طاقدیس

پاورپوینت طاقدیس

علل بروز اين تغيير شكل در سنين مختلف:
 
1-نوزادان:‌اغلب به علت عدم تعادل عضلاني و اختلالات يا بيماري هاي عصبي ايجاد مي شود.
 
2-كودكان: به علت فلج اطفال، فلج مغزي و لاغر شدن عضلات قسمت خارجي ساق اتفاق مي افتد.
 
3-نوجوانان:‌معمولاً چرخش پاشنه پا به داخل علت اصلي مي باشد.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت طاقدیس است

برای دانلود کل پاورپوینت طاقدیس از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت با مصرف صحیح روغن ؛ در حفظ سلامت خود و خانواده مان بکوشیم - 20 اسلاید

پاورپوینت با مصرف صحیح روغن ؛ در حفظ سلامت خود و خانواده مان بکوشیم - 20 اسلاید

پاورپوینت با مصرف صحیح روغن ؛ در حفظ سلامت خود و خانواده مان بکوشیم - 20 اسلاید

پاورپوینت با مصرف صحیح روغن ؛ در حفظ سلامت خود و خانواده مان بکوشیم

پاورپوینت با مصرف صحیح روغن ؛ در حفظ سلامت خود و خانواده مان بکوشیم

پاورپوینت با مصرف صحیح روغن ؛ در حفظ سلامت خود و خانواده مان بکوشیم

امروزه در کشور ما از هر 800 نفری که روزانه فوت میکنند متاسفانه 300 نفر آنها بعلت بیماریهای قلبی عروقی است .

 

بر اساس نظرات متخصصین تغذیه و قلب یکی از عوامل بسیار مهم در بروز این بیماری ؛ نوع و میزان مصرف روغنهای خوراکی است .

 

مصرف سرانه چربی در استان ما روزانه 49 گرم است  ؛درحالیکه  میانگین مصرف کشوری 46 گرم در روز گزارش شده است .

پاورپوینت با مصرف صحیح روغن ؛ در حفظ سلامت خود و خانواده مان بکوشیم

پاورپوینت با مصرف صحیح روغن ؛ در حفظ سلامت خود و خانواده مان بکوشیم

مقایسه این وضعیت با بار بیماریهای قلبی عروقی در کشور و استان؛ آینده نگران کننده ای را ترسیم میکند .

 

 بنابراین انجام مداخلات آمو زشی ؛ بهداشتی و اطلاع رسانی ؛ اصلاح باورها و تغییر رفتار یک ضرورت است .

 

 

 

 

 

nانواع كلسترول :

پاورپوینت سدهای لاستیکی - 27 اسلاید

پاورپوینت سدهای لاستیکی - 27 اسلاید

پاورپوینت سدهای لاستیکی - 27 اسلاید

پاورپوینت  سد های لاستیکی 

پاورپوینت  سد های لاستیکی 

پاورپوینت  سد های لاستیکی 

پاورپوینت  سد های لاستیکی 

žمبانی طراحی سدهای لاستيكی

پاورپوینت عوامل کاهش دهنده پایداری تولید - 10 اسلاید

پاورپوینت عوامل کاهش دهنده پایداری تولید - 10 اسلاید

پاورپوینت عوامل کاهش دهنده پایداری تولید - 10 اسلاید

پاورپوینت عوامل کاهش دهنده پایداری تولید

پاورپوینت عوامل کاهش دهنده پایداری تولید

پاورپوینت عوامل کاهش دهنده پایداری تولید

پاورپوینت عوامل کاهش دهنده پایداری تولید

Øمدیریت های سنتی اراضی و عواقب آن ها در  ناپایداری تولید

پاورپوینت سمپاشها - 16 اسلاید

پاورپوینت سمپاشها - 16 اسلاید

پاورپوینت سمپاشها - 16 اسلاید

پاورپوینت سمپاشها

پاورپوینت سمپاشها

پاورپوینت سمپاشها

پاورپوینت سمپاشها

1- مقدمه

2- روشهای مرسوم در کنترل

3- قسمتهای مختلف یک سمپاش

4- انواع سمپاشها

5- سمپاشهای جدید

    - سمپاشهای الکترواستاتیک برای محصولات زراعی

    -  سم پاش HS کراپ لاینر

    - سمپاش کوانتوم میست TM

6- معرفی سمپاشHS کرات لاینر

7- سمپاش کوانتوم میست TM

 

پاورپوینت سمپاشها

 

پاورپوینت سمپاشها

 

 

lالف) سمپاشهای هیدرولیک

پاورپوینت کوهنوردی - 13 اسلاید

پاورپوینت کوهنوردی - 13 اسلاید

پاورپوینت کوهنوردی - 13 اسلاید

پاورپوینت کوهنوردی 

پاورپوینت کوهنوردی 

پاورپوینت کوهنوردی 

پاورپوینت کوهنوردی 

فهرست مطالب

 

›تعریف

پاورپوینت ایمنی حفاری - 65 اسلاید

پاورپوینت ایمنی حفاری - 65 اسلاید

پاورپوینت ایمنی حفاری - 65 اسلاید

پاورپوینت ایمنی حفاری

پاورپوینت ایمنی حفاری

پاورپوینت ایمنی حفاری

پاورپوینت ایمنی حفاری

¨از هر پنج نفر فوت شده در محیطهای کاری ، یـکی از آنها کارگران شاغل در زمان ساخت و ساز بوده اند.

پاورپوینت سم شناسی و آشنایی با فلزات سنگین - 75 اسلاید

پاورپوینت سم شناسی و آشنایی با فلزات سنگین - 75 اسلاید

پاورپوینت سم شناسی و آشنایی با فلزات سنگین - 75 اسلاید

پاورپوینت سم شناسی و آشنایی با فلزات سنگین

پاورپوینت سم شناسی و آشنایی با فلزات سنگین

پاورپوینت سم شناسی و آشنایی با فلزات سنگین

پاورپوینت سم شناسی و آشنایی با فلزات سنگین

سم شناسی یا توکسیکولوژی Toxicology  علمی است که درباره شناخت سموم ، خواص ، اثرات آنها بر روی موجودات زنده و نیز طریقه نمونه برداری و تعیین مقدار آنها در محیط زیست و نزد انسان و سایر موجودات بحث می کند. 

 

با توجه به افزایش روزافزون مواد شیمیایی و سمی و کاربرد متنوع آنها در محیط زیست و بویژه در صنایع مختلف و خطرات و عوارضی که از طریق آنها حاصل می شود لزوم آشنایی ، شناخت خواص و اثرات زیان بار آن روشن می شود.

 

پاورپوینت سم شناسی و آشنایی با فلزات سنگین

 

پاورپوینت سم شناسی و آشنایی با فلزات سنگین

 

رشته های متعدد سم شناسی شامل :

سم شناسی پزشکی  Medical and Clinical Toxicology                           

سم شناسی غذایی و دارویی                              Food and Drug Toxicology

سم شناسی محیط            Environmental Toxicology                          

سم شناسی پرتوها               Radio Toxicology                                       

سم شناسی صنعتی       Industrial Toxicology                                   

سم شناسی صنعتی :

شاخه ای از سم شناسی که اختصاصا در محیطهای کار و صنایع به بررسی و مطالعه مواد شیمیایی ، تجسس و شناسایی ، چگونگی تاثیر آنها ، جستجو در محیط کار و نزد افراد ، نمونه برداری ، آزمایشات لازم و تعیین مقدار آنها و سپس مقایسه با استانداردها می پردازد و جزیی از علوم بهداشت صنعتی یا حرفه ای محسوب می شود.

 

هدف :

 

1- شناخت سموم ، خواص و چگونگی تاثیر آنها بر بدن انسان (نحوه تماس ، ورود ، انتشار ،      جذب و دفع آنها)

2- شناخت انواع مسمومیت ها و بیماری های ناشی گردوغبار مواد شیمیایی و سمی

3- تجسس ، نمونه گیری ، تعیین مقدار سموم در محیط کار و نزد انسان و نیز مقایسه نتایج با      استانداردها و ارائه توصیه های بهداشتی

 

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت سم شناسی و آشنایی با فلزات سنگین است

برای دانلود کل پاورپوینت سم شناسی و آشنایی با فلزات سنگین از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت اختلالات تجمعی ناشی از ترومای اندام فوقانی - 25 اسلاید

پاورپوینت اختلالات تجمعی ناشی از ترومای اندام فوقانی - 25 اسلاید

پاورپوینت اختلالات تجمعی ناشی از ترومای اندام فوقانی - 25 اسلاید

پاورپوینت اختلالات تجمعی ناشی از ترومای اندام فوقانی

پاورپوینت اختلالات تجمعی ناشی از ترومای اندام فوقانی

پاورپوینت اختلالات تجمعی ناشی از ترومای اندام فوقانی

پاورپوینت اختلالات تجمعی ناشی از ترومای اندام فوقانی

nتشخیص مانند سایر بیماری ها بر 3 پایه استوار است .

پاورپویت اصول برنامه ریزی آموزشی - 15 اسلاید

پاورپویت اصول برنامه ریزی آموزشی - 15 اسلاید

پاورپویت اصول برنامه ریزی آموزشی - 15 اسلاید

پاورپویت اصول برنامه ریزی آموزشی

پاورپویت اصول برنامه ریزی آموزشی

پاورپویت اصول برنامه ریزی آموزشی

پاورپویت اصول برنامه ریزی آموزشی

اصل دوم :همبستگی سطوح مختلف و انواع آموزش و پرورش

پاورپوینت همبستگی و نحوه اجرای آن در spss - سی اسلاید

پاورپوینت همبستگی و نحوه اجرای آن در spss - سی اسلاید

پاورپوینت همبستگی و نحوه اجرای آن در spss - سی اسلاید

پاورپوینت همبستگی و نحوه اجرای آن  در spss

پاورپوینت همبستگی و نحوه اجرای آن  در spss

پاورپوینت همبستگی و نحوه اجرای آن  در spss

پاورپوینت همبستگی و نحوه اجرای آن  در spss

برای سنجش همبستگی ضرایب گوناگون به کار می رود که مهمترین آنها ضریب همبستگی ساده پیرسون ، ضریب همبستگی اسپیرمن و ضریب همبستگی کندال است:

üاگر هر دو متغیر با مقیاس رتبه ای باشند از شاخص تاو- کندال استفاده می کنیم.

پاورپوینت كارگاه آموزشي مديريت خلاق - 90 اسلاید

پاورپوینت كارگاه آموزشي مديريت خلاق - 90 اسلاید

پاورپوینت كارگاه آموزشي مديريت خلاق - 90 اسلاید

پاورپوینت كارگاه  آموزشي مديريت خلاق

پاورپوینت كارگاه  آموزشي مديريت خلاق

پاورپوینت كارگاه  آموزشي مديريت خلاق

پاورپوینت كارگاه  آموزشي مديريت خلاق

مقدمه

پاورپوینت ارزشمند جزوه ی درسی اصول مهندسی زلزله - 45 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند جزوه ی درسی اصول مهندسی زلزله - 45 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند جزوه ی درسی اصول مهندسی زلزله - 45 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند جزوه ی درسی اصول مهندسی زلزله

پاورپوینت ارزشمند جزوه ی درسی اصول مهندسی زلزله

پاورپوینت ارزشمند جزوه ی درسی اصول مهندسی زلزله

پاورپوینت ارزشمند جزوه ی درسی اصول مهندسی زلزله

lتحلیل دینامیکی سازه ها در برابر زلزله

پاورپوینت ارزشمند کاشت ، داشت ، برداشت پنبه - 21 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند کاشت ، داشت ، برداشت پنبه - 21 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند کاشت ، داشت ، برداشت پنبه - 21 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند کاشت ، داشت ، برداشت  پنبه 

پاورپوینت ارزشمند کاشت ، داشت ، برداشت  پنبه 

پاورپوینت ارزشمند کاشت ، داشت ، برداشت  پنبه 

پاورپوینت ارزشمند کاشت ، داشت ، برداشت  پنبه 

کاشت پنبه

آمادهسازی زمین برای پنبه

زمان کاشت بذر پنبه

عمق کاشت بذر و فاصله بوتهها در پنبه

آمادهکردن بذر پنبه

کرکگیری

ضدعفونی کردن بذر پنبه

روشهای کاشت بذر پنبه

مقدار بذر پنبه

شخم: شخم يکى از کارهاى مهم در آمادهسازى زمين براى کشت پنبه است که بهصورت عميق و نسبتاً عميق و براى زير و رو کردن خاک انجام مىشود. بيشتر کشاورزان در فصل بهار شخم مىزنند. برخى نيز در فصل پائيز يا زمستان اين کار را انجام مىدهند.  

پاورپوینت ارزشمند کاشت ، داشت ، برداشت  پنبه 

پاورپوینت ارزشمند کاشت ، داشت ، برداشت  پنبه 

  کرکگيرى با حرارت: اين روش بهطور آزمايشى انجام شده و بين کشاورزان رايج نيست. در اين روش بذر را در کارخانه سريعاً از روى شعله آتش عبور مىدهند در نتيجه کرکها مىسوزند.  

  روش شيميائى: با استفاده از اسيد کلريدريک يا اسيد سولفوريک کرکها را از بين مىبرند.  

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت ارزشمند کاشت ، داشت ، برداشت  پنبه است

برای دانلود کل پاورپوینت ارزشمند کاشت ، داشت ، برداشت  پنبه از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت ارزشمند اندازه گيری حلاليت سه تايی ايزومرهای ساختاری بوتانل در دی اکسيد کربن فوق بحراني - 54 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند اندازه گيری حلاليت سه تايی ايزومرهای ساختاری بوتانل در دی اکسيد کربن فوق بحراني - 54 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند اندازه گيری حلاليت سه تايی ايزومرهای ساختاری بوتانل در دی اکسيد کربن فوق بحراني - 54 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند اندازه گيری حلاليت سه تايی ايزومرهای ساختاری بوتانل در دی اکسيد کربن فوق بحراني 

پاورپوینت ارزشمند اندازه گيری حلاليت سه تايی ايزومرهای ساختاری بوتانل در دی اکسيد کربن فوق بحراني 

پاورپوینت ارزشمند اندازه گيری حلاليت سه تايی ايزومرهای ساختاری بوتانل در دی اکسيد کربن فوق بحراني 

پاورپوینت ارزشمند اندازه گيری حلاليت سه تايی ايزومرهای ساختاری بوتانل در دی اکسيد کربن فوق بحراني 

اولين گزارش از مشاهده فاز فوق بحراني توسط Baron Cagniard De La Tour درسال 1822 انجام گرفته است

پاورپوینت ارزشمند سخنرانی خوب - 40 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند سخنرانی خوب - 40 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند سخنرانی خوب - 40 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند سخنرانی خوب

پاورپوینت ارزشمند سخنرانی خوب

پاورپوینت ارزشمند سخنرانی خوب

پاورپوینت ارزشمند سخنرانی خوب

nماچگونه ارتباط برقرار مي کنيم

پاورپوینت ارزشمند سخنرانی خوب - 40 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند سخنرانی خوب - 40 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند سخنرانی خوب - 40 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند سخنرانی خوب

پاورپوینت ارزشمند سخنرانی خوب

پاورپوینت ارزشمند سخنرانی خوب

پاورپوینت ارزشمند سخنرانی خوب

nماچگونه ارتباط برقرار مي کنيم

پاورپوینت ارزشمند دستور زبان و ادبیات فارسی 2 - 184 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند دستور زبان و ادبیات فارسی 2 - 184 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند دستور زبان و ادبیات فارسی 2 - 184 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند دستور زبان و ادبیات فارسی 2 

پاورپوینت ارزشمند دستور زبان و ادبیات فارسی 2 

پاورپوینت ارزشمند دستور زبان و ادبیات فارسی 2 

پاورپوینت ارزشمند دستور زبان و ادبیات فارسی 2 

       راههای تشخیص جمله پایه و پیرو
 
1- معمولا جمله پایه غرض اصلی گوینده را در بردارد و جمله دیگر جمله پیرو است .

 2- جمله پیرو غالباً همراه یکی از حروف ربط می آید .

3- فعل در جمله پیرو می تواند به مصدر یا صفت تاویل شود .

 

چند نکته:

1-ساخت ماضی نقلی لحظه ای = ساخت مضارع اخباری تداومی

2- ساخت ماضی بعید لحظه ای = ساخت ماضی استمراری تداومی

3- مضارع ملموس لحظه ای نشان می دهد که عمل در آینده اتفاق می افتد.
 
4- مضارع ملموس تداومی عمل یا حالت را در حال وقوع نشان می دهد.

پاورپوینت ارزشمند دستور زبان و ادبیات فارسی 2 

پاورپوینت ارزشمند دستور زبان و ادبیات فارسی 2 

موارد استعمال ماضی نقلی

1- در تقابل با ماضی مطلق فعل هایی چون شنیدن ، فهمیدن ، دیدن

فهمیدم که نامه را نوشته است.

2- بیان فعلی که در زمان گذشته شروع شده و هنوز ادامه دارد.

همه در راه مانده اند.

3- بیان فعلی که در گذشته اتفاق افتاده و اثر یا نتیجه ی آن تا حال باقی است .

سعید به کتابخانه رفته است.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت ارزشمند دستور زبان و ادبیات فارسی 2  است

برای دانلود کل پاورپوینت ارزشمند دستور زبان و ادبیات فارسی 2  از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت ارزشمند بررسی آثار اقتصادی بالقوه پدیده تغییر اقلیم بر منابع آب حوضه آبریز زاینده رود - 65 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند بررسی آثار اقتصادی بالقوه پدیده تغییر اقلیم بر منابع آب حوضه آبریز زاینده رود - 65 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند بررسی آثار اقتصادی بالقوه پدیده تغییر اقلیم بر منابع آب حوضه آبریز زاینده رود - 65 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند بررسی آثار اقتصادی  بالقوه پدیده تغییر اقلیم بر منابع آب حوضه آبریز زاینده رود 

پاورپوینت ارزشمند بررسی آثار اقتصادی  بالقوه پدیده تغییر اقلیم بر منابع آب حوضه آبریز زاینده رود 

پاورپوینت ارزشمند بررسی آثار اقتصادی  بالقوه پدیده تغییر اقلیم بر منابع آب حوضه آبریز زاینده رود 

پاورپوینت ارزشمند بررسی آثار اقتصادی  بالقوه پدیده تغییر اقلیم بر منابع آب حوضه آبریز زاینده رود 

تعریف اقلیم

 

اقليم، شرايط متوسط آب و هوا براي يك محدودۀ خاص و يك دورۀ خاص است.

 

تغيير اقليم

 

بر اساس تعریف IPCC  تغییر اقلیم عبارت است از تغيير برگشت ناپذیر در متوسط شرایط آب و

 هوايي يك منطقه نسبت به رفتاري كه در طول يك افق زماني بلندمدت از اطلاعات مشاهده يا ثبت

شده در آن منطقه مورد انتظاراست.

 

پاورپوینت ارزشمند بررسی آثار اقتصادی  بالقوه پدیده تغییر اقلیم بر منابع آب حوضه آبریز زاینده رود 

 

پاورپوینت ارزشمند بررسی آثار اقتصادی  بالقوه پدیده تغییر اقلیم بر منابع آب حوضه آبریز زاینده رود 

 

عامل اصلی تغییرات اقلیمی:

 

فعالیت های انسانی است که به انباشت گازهای گلخانه ای با قدرت ماندگاری طولانی مدت در جو

(دی اکسید کربن، متان، اکسید نیتروژن و هالوکربن ها) منجر می شود.


 

هدف اصلی

بررسی آثار بالقوۀ اقتصادی پدیدۀ تغییر اقلیم بر منابع آب زاینده­رود

اهداف جزئی

Øآشکارسازی رخداد تغییر اقلیم در حوضۀ آبریز رودخانۀ زاینده رود؛

پاورپوینت ارزشمند اختلالات شبه جسمی - 30 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند اختلالات شبه جسمی - 30 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند اختلالات شبه جسمی - 30 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند اختلالات شبه جسمی

پاورپوینت ارزشمند اختلالات شبه جسمی

پاورپوینت ارزشمند اختلالات شبه جسمی

پاورپوینت ارزشمند اختلالات شبه جسمی

}ویژگی اصلی : شکایات فیزیکی یا جسمی بدون یافته های عضوی و فیزیولوژیک قابل اثبات که بتواند شکایت را توجیه کند.

پاورپوینت ارزشمند مديريت مشارکتی - 21 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند مديريت مشارکتی - 21 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند مديريت مشارکتی - 21 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند مديريت مشارکتی

پاورپوینت ارزشمند مديريت مشارکتی

پاورپوینت ارزشمند مديريت مشارکتی

پاورپوینت ارزشمند مديريت مشارکتی

 

مشاركت از لحاظ لغوي شركت دادن،با هم شريك شدن،سهيم شدن،انجام كار گروهي و نيز بهره برداري گروهي است.

پاورپوینت ارزشمند عوامل حياتي موفقيت سازماني در پذيرش بانكداري الكترونيك - 28 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند عوامل حياتي موفقيت سازماني در پذيرش بانكداري الكترونيك - 28 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند عوامل حياتي موفقيت سازماني در پذيرش بانكداري الكترونيك - 28 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند  عوامل حياتي موفقيت سازماني در پذيرش بانكداري الكترونيك

پاورپوینت ارزشمند  عوامل حياتي موفقيت سازماني در پذيرش بانكداري الكترونيك

پاورپوینت ارزشمند  عوامل حياتي موفقيت سازماني در پذيرش بانكداري الكترونيك

پاورپوینت ارزشمند  عوامل حياتي موفقيت سازماني در پذيرش بانكداري الكترونيك

nبا وجودی كه جنبه هاي مختلف صنعت بانكداري طي چندين دهه مورد بررسي و مطالعه قرار گرفته است، اما موضوع بانكداري الكترونيك در مقالات و نوشتجات IS  از اواسط سال 1990 ميلادي به چشم مي خورد. اين تحقيقات جنبه هاي زيادي از بانكداري الكترونيك را پوشش داده اند، اما هنوز درباره عوامل حياتي موفقيت( CSFs ) در پذيرش بانكداري الكترونيك و موضوعات سازماني مرتبط تحقيقات كمي به چشم مي خورد هم چنين مطالعات و بررسي هاي موردي كمي وجود دارد كه تجربيات واقعي سازمان ها در اجرا و به كارگيري بانكداري الكترونيك را گزارش دهد.

چطور توانستم بازی با گوشی و تبلت فرزندم را کاهش دهم؟ - 5 صحه وورد

چطور توانستم بازی با گوشی و تبلت فرزندم را کاهش دهم؟ - 5 صحه وورد

چطور توانستم بازی با گوشی و تبلت فرزندم را کاهش دهم؟ - 5 صحه وورد

چطور توانستم بازی با گوشی و تبلت فرزندم را کاهش دهم؟

چطور توانستم بازی با گوشی و تبلت فرزندم را کاهش دهم؟

چطور توانستم بازی با گوشی و تبلت فرزندم را کاهش دهم؟

چطور توانستم بازی با گوشی و تبلت فرزندم را کاهش دهم؟

اکثر کودکان بازی‌ با تبلت را دوست دارند و ساعت‌ها وقت خود را پشت این‌گونه بازی‌ها صرف می کنند. شاید بازی با تبلت بتواند مهارت‌ خاصی را به آنها آموزش بدهد. اما مشکل اصلی این بازی‌ها آن است که بچه‌ها تمام وقت خود را صرف این کار می‌کنند. همین امر می‌تواند آسیب‌های جسمی و روحی خاصی برایشان به وجود بیاورد. اما شما می‌توانید با وضع مقرراتی خاص روی عملکردشان تاثیر بگذارید و به تدریج آنها را از وسایل سرگرم کننده مجازی دور کنید. من در این مطلب سعی کرده‌ام، شما را با چند قانون آشنا کنم تا با پیروی از آن بتوانید فرزندانتان را بدون آنکه نسبت به شما دل سرد شوند، از بازی‌ با تبلت و کنسول‌های بازی دور کنید.

 

چطور توانستم بازی با گوشی و تبلت فرزندم را کاهش دهم؟

 

من فرزندم را با روند محدود کردن بازی‌های رایانه‌ای درگیر کردم. درباره بازی‌های خاصی که بیش از حد هیجان انگیز و طولانی هستند، به خصوص در زمان مدارس با فرزندم صحبت کردم و برایش پاداشی برای فاصله گرفتن از کنسول بازی در نظر گرفتم. به عنوان مثال به فرزند‌م گفتم زمان بازی‌ها را کاهش دهد، در عوض آخر هفته او را به شهر بازی یا پارک بردم.

این تنها مقدمه راه کارهای من برای کاهش بازی کودم با بازی با گوشی و تبلت است

برای دانلود کل راهکارهای عملیاتی و علمی از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت ارزشمند تهيه و تنظيم برنامه آموزشي و درسي - 14 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند تهيه و تنظيم برنامه آموزشي و درسي - 14 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند تهيه و تنظيم برنامه آموزشي و درسي - 14 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند تهيه و تنظيم برنامه آموزشي و درسي

پاورپوینت ارزشمند تهيه و تنظيم برنامه آموزشي و درسي

پاورپوینت ارزشمند تهيه و تنظيم برنامه آموزشي و درسي

پاورپوینت ارزشمند تهيه و تنظيم برنامه آموزشي و درسي

¢ريشه هاي نياز آموزشي

پاورپوینت ارزشمند طرح پیشنهادی تأسیس صندوق زمین و ساختمان امید کیسون - 22 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند طرح پیشنهادی تأسیس صندوق زمین و ساختمان امید کیسون - 22 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند طرح پیشنهادی تأسیس صندوق زمین و ساختمان امید کیسون - 22 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند طرح پیشنهادی تأسیس صندوق زمین و ساختمان امید کیسون

پاورپوینت ارزشمند طرح پیشنهادی تأسیس صندوق زمین و ساختمان امید کیسون

پاورپوینت ارزشمند طرح پیشنهادی تأسیس صندوق زمین و ساختمان امید کیسون

پاورپوینت ارزشمند طرح پیشنهادی تأسیس صندوق زمین و ساختمان امید کیسون

Òتعریف (طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی مصوب 1388):

پاورپوینت ارزشمند كارگاه آموزشي مديريت خلاق - 90 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند كارگاه آموزشي مديريت خلاق - 90 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند كارگاه آموزشي مديريت خلاق - 90 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند كارگاه  آموزشي مديريت خلاق

پاورپوینت ارزشمند كارگاه  آموزشي مديريت خلاق

پاورپوینت ارزشمند كارگاه  آموزشي مديريت خلاق

پاورپوینت ارزشمند كارگاه  آموزشي مديريت خلاق

دوره بصيرت (روشني)

پاورپوینت ارزشمند پروتکل های کنترل همروندی - 69 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند پروتکل های کنترل همروندی - 69 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند پروتکل های کنترل همروندی - 69 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند پروتکل های کنترل همروندی

پاورپوینت ارزشمند پروتکل های کنترل همروندی

پاورپوینت ارزشمند پروتکل های کنترل همروندی

پاورپوینت ارزشمند پروتکل های کنترل همروندی

 

 

مشکل دیگری که پیش می آید قحطی نام دارد.

 بدین صورت که مثلا یک تراکنش که قصد زدن قفل X روی داده ای را دارد منتظر دنباله ای از تراکنش ها بماند که همگی قفل S روی همان داده می زنند و این انتظار به پایان نرسد. در این صورت تراکنش درخواست دهنده قفل X دچار قحطی شده است.

 

 

7/11 – روش های مدیریت بن بست

سیستم وقتی دچار بن بست می شود که مجموعه ای از تراکنش ها برای همیشه منتظر یکدیگر باشند.

 

 

 

مهمترین استراتژی های مدیریت به قرار زیر می باشند:

 

1-7/11 – چشم پوشی (ignore)

در این حالت برخورد با بن بست به برنامه نویس یا مدیر سیستم یا ... واگذار می شود.

 

 

پاورپوینت ارزشمند پروتکل های کنترل همروندی

 

پاورپوینت ارزشمند پروتکل های کنترل همروندی

 

2-7/11 – فرصت (timeout)

تراکنشی که به حالت انتظار می رود فقط برای مدت زمان معینی منتظر بماند و پس از آن در صورت سرویس نگرفتن ساقط شود.

این روش بن بست را میشکند و روشی بسیار ساده است اما امکان بروز قحطی وجود دارد.

تعیین مقدار مناسب برای فرصت کار مشکل و پیچیده ای است.

 

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت ارزشمند پروتکل های کنترل همروندی است

 

برای دانلود کل پاورپوینت ارزشمند پروتکل های کنترل همروندی از لینک زیر استفاده کنید:

 


پاورپوینت ارزشمند نوشتار علمی – فنی - 35 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند نوشتار علمی – فنی - 35 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند نوشتار علمی – فنی	 - 35 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند نوشتار علمی – فنی

پاورپوینت ارزشمند نوشتار علمی – فنی

پاورپوینت ارزشمند نوشتار علمی – فنی

پاورپوینت ارزشمند نوشتار علمی – فنی

oرایج ترین وسیله ایجاد ارتباط و تبادل اطلاعات بین اهالی دانش و فن

پاورپوینت ارزشمند بحران اقتصاد جهانی - 20 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند بحران اقتصاد جهانی - 20 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند بحران اقتصاد جهانی - 20 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند بحران اقتصاد جهانی

پاورپوینت ارزشمند بحران اقتصاد جهانی

پاورپوینت ارزشمند بحران اقتصاد جهانی

پاورپوینت ارزشمند بحران اقتصاد جهانی

•بحران اقتصادی چیست

پاورپوینت ارزشمند آنالیز فراصوت - 16 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند آنالیز فراصوت - 16 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند آنالیز فراصوت - 16 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند آنالیز فراصوت

پاورپوینت ارزشمند آنالیز فراصوت

پاورپوینت ارزشمند آنالیز فراصوت

پاورپوینت ارزشمند آنالیز فراصوت

¨امواج صوت همواره به شکل ارتعاشات مکانیکی که توسط مواد و هوا منتقل میشوند در اطراف ما وجود دارند.

پاورپوینت ارزشمند معرفی بتن بدون قالب بندی - 40 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند معرفی بتن بدون قالب بندی - 40 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند معرفی بتن بدون قالب بندی - 40 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند معرفی بتن بدون قالب بندی

پاورپوینت ارزشمند معرفی بتن بدون قالب بندی

پاورپوینت ارزشمند معرفی بتن بدون قالب بندی

پاورپوینت ارزشمند معرفی بتن بدون قالب بندی

•تاریخچه شاتکریت

پاورپوینت ارزشمند سیره فردی- اصل نظم و انضباط - 10 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند سیره فردی- اصل نظم و انضباط - 10 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند سیره فردی- اصل نظم و انضباط - 10 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند سیره فردی- اصل نظم و انضباط

پاورپوینت ارزشمند سیره فردی- اصل نظم و انضباط

پاورپوینت ارزشمند سیره فردی- اصل نظم و انضباط

   نمونه هایی از نظم رسول الله صلی علیه و آله؛

§ توجه به مسئله جانشینی و سازماندهی سیاسی از روز اول دعوت عمومی.

پاورپوینت ارزشمند بازیافت انواع زباله های پلاستیکی - 28 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند بازیافت انواع زباله های پلاستیکی - 28 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند بازیافت انواع زباله های پلاستیکی - 28 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند بازیافت انواع زباله های پلاستیکی

پاورپوینت ارزشمند بازیافت انواع زباله های پلاستیکی

پاورپوینت ارزشمند بازیافت انواع زباله های پلاستیکی

فهرست :

 ) بازیافت

2 ) بازیافت پلاستیکی

3 ) بازیافت

4 ) پلاستیک زینتی

5 ) مخاطرات بهداشتی ظروف یکبار مصرف و

 

•بازیافت چیست ؟

پاورپوینت ارزشمند قرارداد در پروژه های عمرانی - 32 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند قرارداد در پروژه های عمرانی - 32 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند قرارداد در پروژه های عمرانی - 32 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند قرارداد در پروژه های عمرانی 

پاورپوینت ارزشمند قرارداد در پروژه های عمرانی 

پاورپوینت ارزشمند قرارداد در پروژه های عمرانی 

فصل 22 کارهای سنگی با سنگ پلاک:

 

-اندازه گیری براساس سطح پوشیده شده نمایان با سنگ خواهد بود. سطح مورب تا زاویه 30 درجه نسبت به قائم جزو سطوح قائم و از آن بیشتر جزو سطوح افقی محسوب می شود.

پاورپوینت ارزشمند جفری پرستون بیزوس - 17 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند جفری پرستون بیزوس - 17 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند جفری پرستون بیزوس - 17 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند جفری پرستون بیزوس

پاورپوینت ارزشمند جفری پرستون بیزوس

پاورپوینت ارزشمند جفری پرستون بیزوس

جفری پرستون بیزوس ((Jeffrey Preston Bezos زادهٔ ۱۲ ژانویهٔ ۱۹۶۴ کارآفرین، نیکوکار و سرمایه‌گذار آمریکایی در زمینهٔ اینترنت، و مدیرعامل و مؤسس شرکت آمازون، بزرگترین شرکت خرده‌فروشی آنلاین در جهان است.

 او، با بنیانگذاری وبگاه «آمازون دات‌کام»، نقش کلیدی در زمینهٔ رشد و ارتقای تجارت الکترونیک ایفا کرده‌است. او در تاریخ ۶ مارس ۲۰۱۸، با ۱۱۲ میلیارد دلار دارایی ثبت‌شده به عنوان ثروتمندترین فرد جهان شناخته شد.

 

پاورپوینت ارزشمند جفری پرستون بیزوس

 

پاورپوینت ارزشمند جفری پرستون بیزوس

 

پاورپوینت ارزشمند جفری پرستون بیزوس

 

 

بیوگرافی جف بزوس

در زندگی نامه جف بزوس اینگونه آمده است که جف بزوس، کارآفرین و پیشگام در زمینه ی تجارت الکترونیک، در ۱۲ ژانویه سال ۱۹۶۴ در آلبوکرکی، نیو مکزیکو دیده به جهان گشود. جف از آن دسته افرادی بود که عاشق کامپیوتر بود و در نهایت تحصیلات دانشگاهی خود را در زمینه ی علوم کامپیوتر و مهندسی برق در دانشگاه پرینستون پشت سر گذراند. جف بعد از فارغ التحصیلی در وال استریت شروع به کار کرد و در سال ۱۹۹۰ به عنوان جوانترین مدیر ارشد در شرکت سرمایه گذاری D.E.Shaw  شناخته گردید. چهار سال بعد جف این شغل پردرآمدش را به منظور افتتاح آمازون.کام ترک نمود. در آن زمان آمازون دات کام کتابفروشی مجازی محسوب می گشت که به یکی از بزرگترین داستان های موفقیت آمیز در اینترنت تبدیل گردید. جف در سال ۲۰۱۳، واشنگتن پست را به قیمت ۲۵۰ میلیون دلار خریداری کرد.

سرگذشت جف بزوس (زندگی اولیه و حرفه)

همانطور که گفته شد، جف بزوس در ۱۲ ژانویه سال ۱۹۶۴ در نیومکزیکو متولد شد. مادر جوان او جاکلین جسی جورجنسون و پدر او تد جورجنسون نام داشت. این زوج در کمتر از یک سال پس از تولد جف بزوس از یکدیگر جدا شدند و زمانی که بزوس چهار سال داشت، مادر او برای تامین مخارج زندگی مجبور شد مجدداً ازدواج کند. او با یک مهاجر کوبایی به نام مایک بزوس ازدواج کرد. مایک برای تحصیل به امریکا مهاجرت کرده بود و توانست بعد از گذراندن تحصیلات خود به عنوان مهندس در شرکت اکسون کار کند.
هنگامی که بزوس هنوز در دوران کودکی به سر می برد، علاقه ی خود را به خلاقیت و نوآوری نشان داد. او گاراژ خانه را به آزمایشگاه و تجهیزات مفتول های الکتریکی اطراف خانه تبدیل میکرد. جف بزوس در دوران نوجوانی به همراه خانواده ی خود به میامی مهاجرت کرد، در اینجا تحصیلات دبیرستان خود را گذراند و به عنوان دانش آموز ممتاز از دبیرستان فارغ التحصیل شد و به رشته ی کامپیوتر علاقمند گردید. در دوران دبیرستان بود که جف بزوس اولین کسب و کار خود را در Dream Institute که یک کمپ آموزشی تابستانی برای دانش آموزان کلاس چهارم، پنجم و ششم بود، آغاز نمود.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت ارزشمند جفری پرستون بیزوس است

 

برای دانلود کل پاورپوینت ارزشمند جفری پرستون بیزوس از لینک زیر استفاده کنید:

 


پاورپوینت ارزشمند موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت - 26 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت - 26 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت - 26 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت

پاورپوینت ارزشمند موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت

پاورپوینت ارزشمند موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت

توافقنامه های چند جانبه در دور اوروگوئه:

گشایش بازار محصولات صنعتی

پاورپوینت ارزشمند مبانی آب و هواشناسی 1تركیب و ساختار اتمسفر زمین - 35 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند مبانی آب و هواشناسی 1تركیب و ساختار اتمسفر زمین - 35 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند مبانی آب و هواشناسی 1تركیب و ساختار اتمسفر زمین - 35 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند مبانی آب و هواشناسی 1تركیب و ساختار اتمسفر زمین 

پاورپوینت ارزشمند مبانی آب و هواشناسی 1تركیب و ساختار اتمسفر زمین 

پاورپوینت ارزشمند مبانی آب و هواشناسی 1تركیب و ساختار اتمسفر زمین 

*

پاورپوینت ارزشمند شرکت مزدا استراتژی ها و رویدادها - 25 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند شرکت مزدا استراتژی ها و رویدادها - 25 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند شرکت مزدا استراتژی ها و رویدادها - 25 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند شرکت مزدا استراتژی ها و رویدادها

پاورپوینت ارزشمند شرکت مزدا استراتژی ها و رویدادها

پاورپوینت ارزشمند شرکت مزدا استراتژی ها و رویدادها

استرالیا و آس آن

تقویت و بازارهای آس ان و آغاز تولید مدل های cx-9 , cx-7 در استرالیا .

پاورپوینت ارزشمند زینب از تولد تا رحلت - 23 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند زینب از تولد تا رحلت - 23 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند زینب از تولد تا رحلت - 23 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند زینب از تولد تا رحلت

پاورپوینت ارزشمند زینب از تولد تا رحلت

پاورپوینت ارزشمند زینب از تولد تا رحلت

   پس هر نیرنگی که داری بکار گیر و هر تلاشی که میتوانی بنما و هر کوششی که داری انجام بده. به خدا سوگندیاد ما را از دل ها محو نخواهی کرد,و وحی ما مدنی و از بین رفتنی نیست , به جلال ما هرگز نخواهی رسید,و این لکه ننگ را از نتوانی شست!

  رای و نظر توبی اعتبار و ناپایدار, زمان دولت و حکومت تو اندک, و جمعیت تو به پریشانی خواهد کشید, در آن روزی که هاتفی فریاد زند:لعنت خدا بر گروه ستمکاران باد.

   اکنون سپاس خدایی را که ابتدای کار ما را به سعادت و مغفرت قرار داد, و پایان آن را به شهادت و رحمت ختم نمود.

  و از خدا می خواهم که ثواب خود را بر شهیدان ما تکمیل فرماید و اجر و مزد آنان را افزون سازد,و جانشین ما را از آنها نیکو قرار دهد؛زیرا او خداوند بخشیده و مهربان است، و او پناهگاه ما است و مارا کافی است,و او نیکو و کیلی است“

ورود اهل بیت به مدینه:

  حضرت زینب وقتی وارد محله بنی هاشم شد ابتدا کنار درب مسجد پیامبررسید دو جانب در را گرفت و فریاد برآورد:ای جد بزرگوار خبر شهادت حسین را برایت آورده ام.

پاورپوینت ارزشمند زینب از تولد تا رحلت

 

پاورپوینت ارزشمند زینب از تولد تا رحلت

 

پاورپوینت ارزشمند زینب از تولد تا رحلت

 

رحلت زینب:

  در باره  روز وفات و محل دفن این حضرت نظرات متفاوتی وجود دارد؛ چنانچه برخی در مدینه وبرخی در شام و جماعتی در مصر را محل تدفین آن حضرت می دانند. پس از ورود اهل مدینه,به چهار ماه , ام کلثوم رحات نموده و هشتاد روز بعد از او زینب دار فانی را وداع گفته و در مدینه مدفون شده, بنا براین  عمر آن حضرت پنجاه و پنج یا شش سال بوده. و بعضی گفته اند: در مصر در ”قنافرالسباع“ مدفون شدهعو بعضی گفته اند در شام؛ چنانچه مقام آن حضرت درآنجا مزار است.

 

   در کیفیت دفن آن مظلومه نیز اختلافاتی وجود دارد:

   بعضی گفته اند:آن ها را مجدداً اسیر نموده و این به نظر بعید است  چرا که بعد از اسیری مرتبه اول و آن فضاحت که یزید را حاصل شده, و انقلاب اهل شام, یزید را چنین جرات نبوده که مجدداٌ اسیرنماید.

   بعضی دیگر گفته اند: آن ها را محترمانه خواسته. آن هم بعید است, چراکه یزید را عقیده باطنی به اهل بیت نبوده تا آن ها را برای دیدار طلب نماید. و رعب حق هم مانع بود آن ها را طلب نماید؛بلکه به واسطه سلطنت خود می ترسید که مبادا در دفعه دیگر در شام, بنا را در کرت دفعه دیگر در شام مثالب و معایب او را بر اهل شام ظاهر نمایند.و طلبیدن آن مظلومه را بعد از عبدالله بن جعفر برای تزویج خود از جهاتی فاسد است که براهل ذوق سلیم مسطور نیست. پس آن چه اقرب به صواب است, همان دفن آن مظلومه در مدینه طیبه میباشد.ومقام مموجوده در مصر ممکن است از زینب نامی از هاشمیان باشد.و کذلک مقام شام,“العلم عندالله“.ولی سزاوار است مومنین در مدینه و شام و مصر هر جا میسر شد آن حضرت را زیارت نماید.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت ارزشمند زینب از تولد تا رحلت است

 

برای دانلود کل پاورپوینت ارزشمند زینب از تولد تا رحلت از لینک زیر استفاده کنید:

 


پاورپوینت ارزشمند مبطلات نماز - 17 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند مبطلات نماز - 17 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند مبطلات نماز - 17 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند مبطلات نماز

پاورپوینت ارزشمند مبطلات نماز

پاورپوینت ارزشمند مبطلات نماز

چيزهايي كه در نماز مكروه است

ÿسکوت کردن هنگام خواندن حمد یا سوره یا ذکر؛ برای شنیدن حرف کسی

پاورپونت ارزشمند زردشت ، آيين و عقايد آن در عهد باستان - 30 اسلاید

پاورپونت ارزشمند زردشت ، آيين و عقايد آن در عهد باستان - 30 اسلاید

پاورپونت ارزشمند زردشت ، آيين و عقايد آن در عهد باستان - 30 اسلاید

پاورپونت ارزشمند زردشت ، آيين و عقايد آن در عهد باستان

پاورپونت ارزشمند زردشت ، آيين و عقايد آن در عهد باستان

پاورپونت ارزشمند زردشت ، آيين و عقايد آن در عهد باستان

nعوامل كژانديشي و لغزش درباره كيش زرتشت

پاورپوینت ارزشمند ژيمناستيـك 1 - 163 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند ژيمناستيـك 1 - 163 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند  ژيمناستيـك 1 - 163 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند   ژيمناستيـك 1 

پاورپوینت ارزشمند   ژيمناستيـك 1 

پاورپوینت ارزشمند   ژيمناستيـك 1 

اندازه حركت

صاحب کتاب شوید - کتاب 50 ایالت آمریکا به نام شما چاپ شود - 280 صفحه وورد قابل ویرایش

صاحب کتاب شوید - کتاب 50 ایالت آمریکا به نام شما چاپ شود - 280 صفحه وورد قابل ویرایش

صاحب کتاب شوید - کتاب 50 ایالت آمریکا به نام شما چاپ شود - 280 صفحه وورد قابل ویرایش

صاحب کتاب شوید - کتاب 50 ایالت آمریکا به نام شما چاپ شود

صاحب کتاب شوید - کتاب 50 ایالت آمریکا به نام شما چاپ شود

صاحب کتاب شوید - کتاب 50 ایالت آمریکا به نام شما چاپ شودبه همراه

 

این کتاب نوشته خودم هست و به دلیل نیاز مالی واگذار می کنم

فقط کافیست نام خود را در قسمت مشخص شده قرار دهید و آن را چاپ کنید

فهرست مطالب

 

مقدمه. 5

فصل اول: ایالت آلاباما 6

فصل دوم: ایالت آلاسکا 43

فصل سوم: ایالت آریزونا 51

فصل چهارم: ایالت آرکانزاس... 59

فصل پنجم: ایالت کالیفرنیا 79

فصل ششم: ایالت کلرادو 82

فصل هفتم: ایالت کنتیکت.. 86

فصل هشتم: ایالت دلاور 89

فصل نهم: ایالت فلوریدا 91

فصل دهم: ایالت جورجیا 95

فصل یازدهم ایالت هاوایی.. 97

فصل دوازدهم: ایالت آیداهو 102

فصل سیزدهم: ایالت ایلینوی.. 106

فصل چهاردهم: ایالت ایندیانا 109

فصل پانزدهم: ایالت آیووا 112

فصل شاهنزدهم: ایالت کانزاس... 117

فصل هفدهم: ایالت کنتاکی.. 122

فصل هجدهم: ایالت لوئیزیانا 124

فصل نوزدهم: ایالت مین.. 126

فصل بیستم: ایالت مریلند. 148

فصل بیست و یکم: ایالت ماساچوست.. 151

فصل بیست و دوم: ایالت میشیگان. 154

فصل بیست و سوم: ایالت مینه سوتا 157

فصل بیست و چهارم: ایالت میسی سیپی.. 163

فصل بیست و پنجم: ایالت میزوری.. 165

فصل بیست و ششم: ایالت موناتا 172

فصل بیست و هفتم: ایالت نبراسکا 174

فصل بیست و هشتم: ایالت نوادا 175

فصل بیست و نهم: ایالت نیوهمپشایر 181

فصل سی ام: ایالت نیوجرسی.. 184

فصل سی و یکم: ایالت نیومکزیکو 185

فصل سی و دوم: ایالت نیویورک... 191

فصل سی و سوم: ایالت کارولینای شمالی.. 201

فصل سی و چهارم: ایالت داکوتای شمالی.. 203

فصل سی و پنجم: ایالت اوهایو 209

فصل سی و ششم: ایالت اکلاهاما 213

فصل سی و هفتم: ایالت اورگن.. 216

فصل سی و هشتم: ایالت پنسیلوانیا 219

فصل سی و نهم: ایالت رودآیلند. 222

فصل چهلم: ایالت کارولینای جنوبی.. 224

فصل چهل و یکم: ایالت داکوتای جنوبی.. 225

فصل چهل و دوم: ایالت تنسی.. 226

فصل چهل و سوم: ایالت تگزاس... 232

فصل چهل و چهارم: ایالت یوتا 248

فصل چهل و پنجم: ایالت ورمانت.. 253

فصل چهل و ششم: ایالت ویرجینیا 255

فصل چهل و هفتم: ایالت واشنگتن.. 260

فصل چهل و هشتم: ایالت ویرجینیای غربی.. 269

فصل چهل و نهم: ایالت ویسکانسین.. 271

فصل پنجاهم: ایالت وایومینگ... 273

منابع. 275

 


 

مقدمه

هر ایالت آمریکا به یکی از پنجاه ایالت مستقل در ایالات متحده آمریکا گفته می‌شود که در مورد قوانین فدرال مشترک هستند اما ساختار جداگانه دارند. چهار ایالت نیز به عنوان مشترک‌المنافع نام دارند.

به دلیل ایالت‌بندی هر شهروند آمریکایی هم شهروند کشور خود و هم شهروند ایالت خود نیز هست. شهروندی ایالت بسیار انعطاف‌پذیر است و هر فردی می‌تواند بدون اجازه دولت از هر ایالت به ایالت دیگر نقل مکان کند (به جز کسانی که آزادی مشروط دارند).

طبق قانون اساسی آمریکا دو سطح فدرال و ایالتی برای حکومت وجود دارد. در قانون اساسی اخیارات محدودی از سطح ایالتی به حکومت فدرال منتقل می‌شود. طبق متمم دهم قانون اساسی ایالات متحده آمریکا، اختیاراتی که به موجب قانون اساسی به ایالات متحده اعطا نگردیده یا برای ایالت‌ها ممنوع نشده باشد، برای ایالت‌های ذیربط، یا مردم محفوظ خواهد بود. کشور ایالات متحده آمریکا دارای 50 ایالت مستقل است که در این کتاب قصد معرفی تفصیلی هر کدام از آنها را داریم.

 


فصل اول: ایالت آلاباما

آلاباما یکی از ایالت‌های جنوبی آمریکا و بیست‌ودومین ایالتی است که به ایالات متحده آمریکا پیوست. این ایالت از شمال با تنسی، از شرق با جورجیا، از جنوب با فلوریدا و خلیج مکزیک، و از غرب با میسی سیپی هم‌مرز است. آلاباما ۳۰اُمین ایالت بزرگ کشور آمریکا بر پایه مساحت و ۲۳ اُمین ایالت آمریکا بر پایه جمعیت است. این ایالت ۲۱۰۰ کیلومتر راه آبیِ داخل کشورِ قابل کشتیرانی دارد و از این نظر نمونه است.

آلاباما، همانند بسیاری از ایالت‌های جنوبی، بین جنگ داخلی آمریکا و جنگ جهانی دوم از مشکلات اقتصادیِ بسیاری رنج برد. با وجود گسترش صنایع بزرگ و مراکز شهری، روستاییان سفیدپوست تا دهه ۱۹۶۰ میلادی مجلس قانون‌گذاری ایالتی را تحت سلطه داشتند، درحالی‌که شهرنشینان و سیاه‌پوستان در حاشیه قرار داشتند.

پس از جنگ جهانی دوم آلاباما شاهد رشد اقتصادی بود که در نتیجه گذر اقتصاد ایالت از اقتصاد وابسته به کشاورزی به اقتصاد مبتنی بر زمینه‌های گوناگون اتفاق افتاد. تأسیس و گسترش تأسیسات مربوط به نیروهای نظامی ایالات متحده آمریکا به آلاباما کمک کرد تا در میانه قرن بیستم فاصله بین اقتصاد وابسته به کشاورزی و اقتصاد صنعتی را پشت سر بگذارد. اقتصاد آلاباما در قرن بیست و یکم به مدیریت، امور مالی، تولیدات کارخانه‌ها، صنایع هوافضا، معادن، بهداشت و درمان، آموزش، خرده‌فروشی و فناوری وابسته است.

ایالت یلوهمر به معنای سهره اروپایی لقب ایالت آلاباما است. همچنین این ایالت به نام قلب دیکسی نیز شناخته می‌شود. درخت کاج لانگلیف درخت رسمی و کاملیا گل رسمیِ ایالت آلاباماست. پایتخت (مرکز) آلاباما شهر مونتگُمِری، پرجمعیت‌ترین شهر آن برمینگهم، بزرگ‌ترین شهر آن هانتسویل و قدیمی‌ترین شهر آن موبیل است.

 

 

یکی از ورودی‌های غار روسل در جکسون کانتی

 صاحب کتاب شوید - کتاب 50 ایالت آمریکا به نام شما چاپ شود

 

صحب تاب شوید - کتاب 50 ایالت آمریکا به نام شما چاپ شود

 صاحب کتاب شوید - کتاب 50 ایالت آمریکا به نام شما چاپ شود

 

ساکنان آلاباما اعضای یک قبیله موسکوگی زبان بودند که در نزدیکی محل تلاقی دو رودخانه کوسا و تالاپوسا واقع در اول رودخانه آلاباما زندگی می‌کردند. در زبان آلاباما به شخص آلابامایی «آلابامو» گفته می‌شود. اعتقاد بر این است که واژه آلاباما از زبان چوکتاو نشات گرفته‌است و بعدها توسط قبیله آلاباما به‌عنوان نام قبیله به کار برده شد. تلفظ کلمه آلاباما به میزان قابل توجهی در بین منابع گوناگون متفاوت است. هرناندو دسوتو اکتشافگر اسپانیایی آن را به صورت «آلیبامو» تلفظ کرده‌است و رودریگو رانخل آن را «آلیبامو» و «لیمامو» خوانده‌است. در اوایل سال ۱۷۰۲ فرانسوی‌ها آن را «آلیبامون» نامیدند و در نقشه‌های خود رودخانه آلاباما را رودخانه آلیبامون ذکر کردند.

گرچه منشأ نام آلاباما قابل تشخیص بوده، اما منابع گوناگون درباره معنای آن توافق نظر ندارند. در سال ۱۸۴۲ مقاله‌ای در روزنامه جکسونویل ریپابلیکَن منتشر شد که ادعا می‌کرد معنای نام آلاباما «اینجا ما استراحت می‌کنیم» است. این تصور در سال ۱۸۵۰ پس از انتشار در نوشته‌های آلکساندر بیوفورت میک همگانی شد. زبان‌شناسان متخصص در زبان موسکوگی در پیدا کردن مدرکی برای پشتیبانی از این معنی ناتوان بوده‌اند. پژوهشگران بر این باورند که این کلمه از دو واژه در زبان کوچتاو، شامل آلبا (یعنی "گیاهان" یا "درختان و چوب‌ها") و آمو (یعنی "بریدن"، "پیراستن"، یا "جمع کردن") گرفته شده‌است. معنای آلاباما شاید تمیزکنندگان بیشه‌زار یا جمع‌کنندگان بوته باشد که به تمیز کردن زمین برای کشاورزی یا جمع‌آوری گیاهان دارویی اشاره دارد. آلاباما یکی از چندین نام مکانی است که در ایالت‌های با ریشه‌ای از بومیان آمریکا وجود دارد.

محدوده تمدن میسیسیپی بیشتر این ایالت را بین سال‌های ۱۰۰۰ تا ۱۶۰۰ میلادی پوشانده بود. یکی از این بزرگترین مراکز تمدنی در پایگاه باستان‌شناسی ماوندویل در ماوندویل، آلاباما وجود دارد.

قبایل بومی آمریکا که در محدوده آلابامای کنونی زندگی می‌کردند در زمان برخورد با اروپاییان شامل «ایروکویی‌ها»، «چروکی‌ها»، «موسکوگی‌ها»، «چیکاساوها»، «چوکتاوها»، «کریک‌ها» و «کواساتی‌ها» بودند.

 

استقرار اروپایی‌ها

فرانسوی‌ها نخستین شهر اروپایی را در «منطقه اُلد موبیل» در سال ۱۷۰۲ بنیان گذاشتند. این شهر در سال ۱۷۱۱ (۱۰۸۹ خورشیدی) به مکان کنونی شهر موبیل منتقل شد. این منطقه بین سال‌های ۱۷۰۲ تا ۱۷۶۳ (۱۰۸۰ تا ۱۱۴۲) فرانسوی بود و بین سال‌های ۱۷۶۳ تا ۱۷۸۳ (۱۱۴۲ تا ۱۱۶۲) جز فلوریدای غربی بریتانیاً بود. بین سال‌های ۱۸۷۳ تا ۱۸۲۱ (۱۱۶۲ تا ۱۲۰۰) میان اسپانیا و ایالات متحده تقسیم شد و پس از آن به ایالات متحده پیوست. توماس باست (از وفاداران به سلطنت بریتانیا) از نخستین ساکنان سفیدپوست آلاباما در خارج از "موبیل" بود. او در دهه ۱۷۷۰ در قلمروی تامبیگبی، جایی که اکنونشهرستان واشینگتن نامیده می‌شود، سکونت داشت.. آنچه که امروزه شهرستان‌های موبیل و بالدوین نامیده می‌شوند در سال ۱۷۸۳ جزیی از فلوریدای غربی اسپانیا شد و در سال ۱۸۱۰ (۱۱۸۹) بخشی از جمهوری مستقل فلوریدای غربی شد و در نهایت در سال ۱۸۱۲ به قلمروی میسیسیپی پیوست. منطقه‌ای که امروزه شمال و مرکز آلاباما و میسیسیپی را تشکیل می‌دهد، بعد از سال ۱۷۶۷ توسط استان جورجیا مورد ادعا بود و پس از جنگ انقلاب آمریکا جزیی از جورجیا باقی‌ماند گرچه به شدت مورد مناقشه بود.

 

 

خرابه‌های ساختمان عمارت پارلمان ایالتی در کپیتول پارک در تاسکالوسا.

 

این عمارت توسط ویلیام نیکولز طراحی و بین سال‌های ۱۸۲۷ تا ۱۸۲۹ ساخته شد. ده سال پس از انتقال پایتخت به مونتگمری در سال ۱۸۵۷ تبدیل به کالج دخترانه مرکزی آلاباما شد. این عمارت در سال ۱۹۲۳ در اثر آتش‌سوزی ویران شد.

آلاباما در سال ۱۸۱۹ به‌عنوان بیست‌ودومین ایالت به ایالات متحده پیوست. کاهابا که اکنون شهری متروکه است بین سال‌های ۱۸۲۰ تا ۱۸۲۵ نخستین پایتخت ایالت بود. در زمان پذیرفته شدن آلاباما در ایالات متحده، تب آلاباما با هجوم ساکنان و سوداگران زمین برای بهره‌مندی از زمین‌های حاصل خیز مناسب برای کشت پنبه در جریان بود. کشاورزان اهل جنوب‌شرق و بازرگانان برده‌ها را به خاطر گسترش کشتزارهای پنبه همراه خود آوردند. اقتصاد مناطق مرکزی آلاباما بر پایه کشتزارهای پنبه بنیان گذاشته شد و مالکان زمین‌های کشاورزی با نیروی کار برده ثروتمند شدند. این منطقه بسیاری از تهی‌دستان و افراد محروم از حق رأی (غیر سفیدپوستان) و کشاورزان سنتی را به سوی خود کشاند. در سال ۱۸۱۰ (۱۱۸۹) آلاباما جمعیت تقریباً برابر با ۱۰۰۰۰ داشت اما تا سال ۱۸۳۰ جمعیت آلاباما به ۳۰۰۰۰۰ رسید. بیشتر قبایل بومی در ظرف چند سال پس از تصویب قانون جابه‌جایی سرخ‌پوستان توسط کنگره آمریکا در سال ۱۸۳۰ (۱۲۰۹) از منطقه محو شدند.

 

 

عمارت اصلی یک مزرعه ساخته شده در ۱۸۳۳ در تورنهیل

 

بین سال‌های ۱۸۲۶ تا ۱۸۴۶، تاسکالوسا پایتخت آلاباما بود. مجلس قانون‌گذاری ایالتی آلاباما در ۳۰ ژانویه ۱۸۴۶ پایتخت را از تاسکالوسا به مونتگمری انتقال داد. نخستین نشست مجلس در پایتخت جدید در دسامبر ۱۸۴۷ برگزار شد. ساختمان پارلمان ایالتی جدید تحت هدایت معمار، استیفن دکاتور بوتون بر پا شد. ساختمان اولیه در سال ۱۸۴۹ (۱۲۲۸) در اثر آتش‌سوزی سوخت، اما در سال ۱۸۵۱ در همان مکان با طراحی باراچیوس هولت اهل اکستر، مین تجدید ساخت شد. این ساختمان تاکنون پا بر جا مانده‌است.

 

جنگ داخلی و بازسازی

  

سربازان ارتش نیروهای شمالی میدان کورتهاوس را در هانتسویل اشغال کرده‌اند، پس از تصرف دوباره آن توسط نیروهای فدرال در سال ۱۸۶۴.

 

در ۱۱ ژانویه ۱۸۶۱ آلاباما جدایی خود را از ایالت‌های شمالی اعلام کرد و به ایالات مؤتلفه آمریکا پیوست. با وجود این که نبردهای کمی در این ایالت به وقوع پیوست اما آلاباما حدود ۱۲۰۰۰۰ سرباز را به جنگ داخلی آمریکا فرستاد. بردگان در آلاباما با تصویب متمم ۱۳اُم قانون اساسی در سال ۱۸۶۵ آزاد شدند. گروهی از سربازان سواره‌نظام از هانتسویل به نیروهای سرلشکر فارست در کنتاکی پیوستند. این گروه از سربازان لباس زرد رنگ پوشیده بودند. این پوشش باعث شد آن‌ها را «یلوهمر» به معنای «سهره» بنامند. بعداً تمامی سربازان آلاباما در ارتش موتلفه به «یلوهمر» مشهور شدند.

آلاباما پس از پایان جنگ تا بازگشت دوباره به اتحادیه در سال ۱۸۶۸ تحت حکومت نظامی بود. بین سال‌های ۱۸۶۷ تا ۱۸۷۴ رهبران سیاسی بسیاری میان سیاه‌پوستان در ایالت پدیدار شدند. در این دوره سه نماینده سیاه‌پوست با نام‌های ژرمیا هارالسون، بنجامین استرلینگ ترنر و جیمز توماس راپیر از آلاباما در کنگره حاضر شدند.

  

مجلس قانونگذاری آلاباما در سال ۱۸۷۲ در طی بازسازی

 

پس از جنگ اقتصاد آلاباما هنوز به‌طور عمده کشاورزی و وابسته به پنبه بود. در طول دوره بازسازی قانونگذاران ایالتی قانون اساسی جدید را تصویب کردند که برای نخستین بار سامانه مدارس همگانی را ایجاد کرد و حقوق زنان را گسترش داد. قانونگذاران بودجه ساخت چندین جاده و طرح‌های خط آهن را تأمین کردند، هر چند که این اقدامات با مسایلی مانند اختلاس و کلاه‌برداری همراه شد. در این دوره گروه‌های مقاومت سازمان یافته برای آزار برده‌های آزاد شده و سرکوب جمهوری‌خواهان وارد عمل شدند. اگر چه در میان این گروه‌ها کو کلاکس کلان از همه شناخته شده تر بود اما گروه‌های شوالیه‌های کاملیای سفید، پیراهن قرمزها وپیمان سفید نیز فعال بودند.

دوره بازسازی در آلاباما در سال ۱۸۷۴ پایان یافت، دوره‌ای که مجلس قانون‌گذاری و اداره‌های دولتی در دست دموکرات‌ها بود. دموکرات‌ها در سال ۱۸۷۵ یک قانون اساسی جدید نوشتند. همچنین در این سال مجلس قانون‌گذاری قانون ممنوعیت استفاده بودجه همگانی برای تأمین مالی مدارس مذهبی را تصویب کرد. در همان سال قانون جدایی نژادی در مدارس نیز تصویب شد. جدایی نژادی در خودروهای مسافری خط آهنی هم در سال ۱۸۹۱ (۱۲۷۰) اجرا شد. تا پایان قرن نوزدهم سایر موارد مربوط به جدایی نژادی در قوانین جیم کرو به تصویب رسید.

 

۱۹۰۰ تا ۱۹۴۹ (۱۲۷۹ تا ۱۳۲۸)

  

آسمان‌خراش‌های در حال گسترش در سال ۱۹۱۵

 

قانون اساسی جدید آلاباما در سال ۱۹۰۱ (۱۲۸۰) تصویب شد و شامل قوانین انتخاباتی‌ای بود که به‌طور مؤثری سیاه‌پوستان و تهیدستان سفیدپوست را با شرط‌های مربوط به سواد و میزان مالیات پرداختی از حق رأی محروم می‌کرد. در سال ۱۹۰۰ (۱۲۷۹) در آلاباما بیش از ۱۸۱۰۰۰ سیاه‌پوست واجد شرایط رأی دادن بودند اما در سال ۱۹۰۳، پس تصویب قانون انتخاباتی جدید ۲۹۸۰ نفر حق ثبت نام برای رأی دادن داشتند، گرچه دست کم ۷۴۰۰۰ سیاه‌پوست باسواد بودند.

مجلس قانون‌گذار ی تحت تسلط زمینداران به‌طور مداوم از بودجه مدرس و خدمات سیاه‌پوستان محروم از حق رأی می‌کاست اما آن‌ها را از دادن مالیات معاف نمی‌کرد. برای جبران بخشی از مکبود بودجه آموزشی برای سیاه‌پوستان در ایالتهای جنوبی، شخصی سفیدپوست به نام «جولیوس روزنوالد» ساخت تعداد مدرسه را تأمین مالی کرد. تا سال ۱۹۱۳ ۸۰ مدرسه روزنوالد در آلاباما ساخته شد و تا پایان ۱۹۳۷ (۱۳۱۶) در مجموع ۳۸۷ مدرسه، ۷ تربیت معلم و چندین ساختمان آموزشی فنی و حرفه‌ای در آلاباما تکمیل شد. شماری از این ساختمان‌های روزنوالد هم‌اکنون در فهرست ثبت ملی مکان‌های تاریخی ثبت شده‌است.

ادامه تبعیض نژادی و رکود کشاورزی و عدم به عمل آمدن محصول پنبه به دلیل آفت حشره «بال ویویل» منجر به مهاجرت ده‌ها هزار نفر از سیاه‌پوستان به شهرهای شمالی شد. آن‌ها آلاباما را در اوایل قرن بیستم به‌عنوان بخشی از «مهاجرت بزرگ» ترک کردند و برای یافتن شغل و آینده‌ای بهتر به شهرهای صنعتی شمال رفتند. نرخ رشد جمعیت در آلاباما (جدول «جمعیت‌ها در دوره‌های مختلف» را ببنید) در اثر «مهاجرت بزرگ» از سال ۱۹۱۰ تا ۱۹۲۰ تا نزدیک به نصف کاهش یافت.

در همین زمان بسیاری از سفیدپوستان و سیاه‌پوستان روستایی برای کار در مشاغل جدید صنعتی به شهر برمینگهم مهاجرت کردند. این شهر به دلیل این چنین رشد سریعی به «شهر جادویی» ملقب شد. در دهه ۱۹۲۰ برمینگهم ۱۹اُمین شهر بزرگ ایالات متحده بود که ۳۰ درصد از جمعیت ایالت را در خود جای داده بود. صنایع سنگین و معدن اساس اقتصاد بود. رشد صنعتی مربوط به تولید احتیاجات جنگ جهانی دوم سطحی از رفاه را در آلاباما به ارمغان آورد که از پیش از جنگ داخلی دیده نشده بود. کارگران روستایی برای یافتن شغل‌های بهتر و کیفیت زندگی بالاتر به شهرهای بزرگ هجوم آوردند. یکی از نمونه‌های این هجوم کارگران در موبیل اتفاق افتاد. بین سال‌های ۱۹۴۰ تا ۱۹۴۳ (۱۳۱۹ تا ۱۳۲۲ ه‍. خ) بیش ۸۹۰۰۰ نفر به موبیل آمدند تا در صنایع جنگی کار کنند. با رشد صنعت و خدمات در ایالت، پنبه و دیگر محصولات اهمیت خود از دست دادند.

  

۱۹۵۰ تا ۲۰۰۰ (۱۳۲۹ تا ۱۳۷۹)

 


پاورپوینت ارزشمند آشنایی با سامانه ملی زیست پزشکی و سلامت - 25 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند آشنایی با سامانه ملی زیست پزشکی و سلامت - 25 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند آشنایی با سامانه ملی زیست پزشکی و سلامت - 25 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند آشنایی با سامانه ملی زیست پزشکی و سلامت

پاورپوینت ارزشمند آشنایی با سامانه ملی زیست پزشکی و سلامت

پاورپوینت ارزشمند آشنایی با سامانه ملی زیست پزشکی و سلامت

معرفي

سامانه ملي مديريت علم و فناوري (بخش سلامت) برنامه اي براي ايجاد دسترسي به تمام اطلاعات علمي و پژوهشي كشور در زمينه پزشكي از يك درگاه واحد است. اين برنامه شامل راهكارها، ابزارها، شيوه‌نامه‌ها و استانداردهايي براي شناسايي و كد‌بندي سازمان‌ها و افراد توليد كننده يا استفاده كننده از اطلاعات، راهكارهاي ورود سريع و امن اطلاعات به شبكه، تامين امنيت و دسترسي مجاز، بررسي و تامين تجهيزات و زير‌ساخت مورد نياز، آموزش و فرهنگ‌سازي براي مشاركت سازمان ها و افراد در گسترش اطلاعات شبكه و استفاده از شبكه است.

آشنايي با نرم‌افزار يكتاوب - زيرسيستم سامانه مديريت اطلاعات علم و فناوري

سامانه فقط يك نرم‌افزار نيست.

 

پاورپوینت ارزشمند آشنایی با سامانه ملی زیست پزشکی و سلامت

 

پاورپوینت ارزشمند آشنایی با سامانه ملی زیست پزشکی و سلامت

 

پاورپوینت ارزشمند آشنایی با سامانه ملی زیست پزشکی و سلامت

 

براي فراهم كردن دسترسي اعضاي هيات علمي و پژوهشگران به اطلاعات علمي و پژوهشي دانشگاه چه فكري كرده‌ايد؟

آيا مي‌خواهيد نتايج يافته‌ها و توليدات علمي خود را بر روي پايگاه اينترنتي دانشگاه منتشر كرده و آنها را به روز نگه داريد؟

آيا مي خواهيد امكان جستجوي پيشرفته و يكپارچه به تمام داده هاي خود را براي كاربران پايگاه فراهم كنيد؟

آيا مي‌خواهيد در ارايه اطلاعات به نحوي از سيستم شماره‌گذاري قاعده‌مند و سيستم نامگذاري نظام‌مند استفاده كنيد، تا ديگران نيز بتوانند از داده هاي شما استفاده كنند و بانك‌هاي اطلاعاتي محلي خود را به روز كنند؟

آيا ميخواهيد با تكيه بر استاندردهاي تبادل اطلاعات نتايج ساير مراكز توليد داده را دريافت كنيد و آنها را در شبكه خود ذخيره كنيد، براي آنها سامانه جديد طراحي كنيد و حتي كار داده‌كاوي ويژه خود را بر روي مجموع داده‌ها انجام دهيد؟

آيا با پذيرش تفكرات "دسترسي آزاد به اطلاعات" و "يكپارچگي اطلاعات به جاي جزيره‌سازي" خود را براي ورود به دنياي جديدي از شبكه در هم تنيده اطلاعات آماده كرده‌ايد؟

آيا بين سيستم‌هاي ناهمگون نشريات، طرح‌هاي پژوهشي، CV اعضاي هيات علمي، كتاب‌ها و پايان‌نامه‌هاي خود پل زده‌ايد يا هركدام براي خودشان كار مي كنند؟

آيا با ايجاد دسترسي براي كاربران و پژوهشگران خود امكان مشاركت آنها در توليد اطلاعات ديجيتال را فراهم نموده ايد؟ يا هنوز به شيوه‌هاي سنتي گردآوري و ورود متمركز اطلاعات عمل مي كنيد؟

سامانه مديريت اطلاعات علمي و فناوري بخشي از برنامه كلان سامانه ملي مديريت اطلاعات علمي و فناوري - بخش سلامت مي‌باشد با هدف ساماندهي اطلاعات علمي و پژوهشي دانشگاه‌ها و سازمان هاي علمي و فراهم كردن امكان ارزيابي مداوم فعاليت‌ها و نيز امكان دسترسي پژوهشگران به داده‌هاي علمي طراحي شده است. براي استفاده از اين زيرسيستم ابتدا در بخش تنظيمات، متغيرهاي مربوطه تنظيم مي‌شوند. سپس با كمك فرم‌هاي موجود در هر يك از بخش‌هاي اين ماژول يا فايل‌هاي XML مربوطه، ساير اطلاعات را وارد نماييد.

نظام كد دهي سامانه:

در سامانه از نوعي روش كد گذاري داده‌ها استفاده شده است تا حجم تبادلات داده‌اي كم شود و نيز روند يكساني در ذخيره داده ها (مثل تعيين نوع مقالات يا نام سازمان‌ها) حاكم گردد.

در جاهايي كه استانداردهايي وجود داشته‌اند سعي شده است از آنها استفاده شود. براي مثال كشور ها مطابق استاندارد ISO 3166-1-alpha-2 code elements كددهي شده‌اند:

http://www.iso.org/iso/english_country_names_and_code_elements

همچنين كدهاي سه‌حرفي زبان متناسب با استاندارد iso639-2 استفاده شده‌اند:

http://www.loc.gov/standards/iso639-2/

براي مواردي كه استاندارد مشخصي وجود نداشته است، كدهاي دو يا سه حرفي پيشنهاد گرديده است. براي مثال انواع مقالات به صورت زير كددهي شده اند:

ORI : پژوهشي اصيل : Original Article

CRP : گزارش مورد : Case Report

REV : مقالات مروري : Review Article

استفاده از كدهاي دو يا سه حرفي به جاي اعداد مي‌تواند گوياتر باشد و نيز امكان تغييرات آتي در متغيرهاي سامانه را فراهم سازد.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت ارزشمند آشنایی با سامانه ملی زیست پزشکی و سلامت است

برای دانلود کل پاورپوینت ارزشمند آشنایی با سامانه ملی زیست پزشکی و سلامت از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت ارزشمند فدک - 6 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند فدک - 6 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند فدک - 6 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند فدک

پاورپوینت ارزشمند فدک

پاورپوینت ارزشمند فدک

قریه ای یهودی نشین در فاصله دو يا سه روز از مدینه.
يهود به قصد امان يافتن از بيم و هراس به قولي به نيمه فدک و به روايتي به تمامي آن با رسول خدا صلی الله علیه و آله مصالحه کردند.
از قرائنی مي‏توان به ميزان ارزش فدک پي برد؛ پاورپوینت ارزشمند فدک
عمر بن خطاب به اين دليل که حکومت در معرض خطر جنگ‏هاي ردّه و آشوب شورشگران واقع، و نيروي مالي آن ضعيف است، از تسليم فدک به زهرا علیهاالسلام، جلوگيري و با ابوبکر مخالفت کرد. پاورپوینت ارزشمند فدک
وقتي خليفه اول با فاطمه سلام الله علیها درباره‏ي فدک بحث مي‏کند مي‏گويد: فدک را پيامبر صلی الله علیه و آله برای سرکوب مهاجمان، و انفاق در راه خدا مصرف مي‏نمود.
معاويه فدک را به سه بخش تقسيم کرد، و به يزيد، مروان و عمرو بن عثمان ثلثي از آن را بخشيد.
بیان قاعده نقد الحدیث در برابر حدیث ادعایی ابوبکر:
... ‏فقال أبوبكر صدقت يا بنت رسول الله لقد كان أبوك بالمؤمنين رءوفا رحيما و على الكافرين عذابا أليما و كان و الله إذا نسبناه وجدناه أباك دون النساء و أخا ابن عمك دون الرجال آثره على كل حميم و ساعده على الأمر العظيم و أنتم عترة نبي الله الطيبون و خيرته المنتجبون على طريق الجنة أدلتنا و أبواب الخير لسالكينا فأما ما سألت فلك ما جعله أبوك و أنا مشدق قولك لا أظلم حقك و أما ما ذكرت من الميراث فإن رسول الله قال نحن معاشر الأنبياء لا نورث‏ فقالت فاطمة يا سبحان الله ما كان رسول الله ]عن کتاب الله[ مخالفا و لا عن حكمه صادفا فلقد كان يلتقط أثره و يقتفي سيره ...  پاورپوینت ارزشمند فدک
از قرائنی مي‏توان به ميزان ارزش فدک پي برد؛
فدک را غالباً قريه‏اي دانسته‏اند، چنان که در معجم‏البلدان آمده است.
نخلستان‏هاي آن را به اندازه‏ي نخلستان‏هاي کوفه گفته‏ شده است. (1)

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت ارزشمند فدک است

برای دانلود کل پاورپوینت ارزشمند فدک از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت ارزشمند سلسله مراتب قرارداد - 30 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند سلسله مراتب قرارداد - 30 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند سلسله مراتب قرارداد - 30 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند سلسله مراتب قرارداد

پاورپوینت ارزشمند سلسله مراتب قرارداد

پاورپوینت ارزشمند سلسله مراتب قرارداد

تا کنون مسائل سخت افزاری شبکه ها را مورد بررسی قرار داديم...
بسياری از مسائل شبکه ای به صورت نرم افزاری انجام می شود. به عنوان مثال:
انتقال اطلاعات  پاورپوینت ارزشمند سلسله مراتب قرارداد
کنترل خطا
کنترل جريان
.... پاورپوینت ارزشمند سلسله مراتب قرارداد
نياز به يک قرارداد مشترک که به آن پروتکل گفته می شود.
در يک پروتکل شبکه ای مسائل متنوعی از سخت افزار و نرم افزار بايد در نظر گرفته شود.
برای کاهش پيچيده گيهای چنين محيطی از طراحی لايه ای استفاده می شود.
لايه اتصال داده ها(DL)
مهمترين وظيفه آن کنترل خطاست. پاورپوینت ارزشمند سلسله مراتب قرارداد
برای اين منظور داده ها در قالب بسته هايی به نام ”قاب“ (Frame) بسته بندی می شوند.
وظيفه ديگر آن حل مشکل عدم تطابق سرعت فرستنده و گيرنده (کنترل جريان ) است.
در شبکه های پخشی وظيفه ”کنترل دسترسی به خط مشترک“ را نيز دارد.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت ارزشمند سلسله مراتب قرارداد است

برای دانلود کل پاورپوینت ارزشمند سلسله مراتب قرارداد از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت ارزشمند زیر رده دیلنیده - 102 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند زیر رده دیلنیده - 102 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند زیر رده دیلنیده - 102 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند زیر رده دیلنیده

پاورپوینت ارزشمند زیر رده دیلنیده

پاورپوینت ارزشمند زیر رده دیلنیده

1- گیاهانی علفی یا چوبی هستند .

2- از نظر مورفولوژیک دارای ناهمگنی اند.

3- اعضاء این زیررده دارای برچه های متصل بهم اند ( به جز راسته دیلنیالس)

4- پرچم ها زیاد و دور از مرکز گل شکل گرفته اند.

 

1- راسته تئالس Theales خانواده کلوزیاسهclusiaceae( گوتیفر Guttiferae)

 

2- راسته مالوالس Malvales خانوداه مالواسه Malvaceae

 

3- راسته ویولالس Violales خانواده ویولاسه Violaceae 

                

                                          خانواده کوکوربیتاسه Cucurbitaceae

 

4- راسته سالیکالس Salicales خانواده سالیکاسهSalicaceae

 

5- راسته کاپارالس Capparales خانواده براسیکاسه   Brassicaceae

                                                ( کروسیفر Cruciferae)  

 

6- راسته اریکالس Ericales  خانواده اریکاسهEricaceae

 

7-راسته پریمولالس Primulales خانواده پریمولاسه Primulaceae

جام گل از 3 تا 12 گلبرگ جدا از هم تشکیل یافته است و درداخل غنچه تاب خورده به هم هستند

پاورپوینت ارزشمند پوشاندن بدن در نماز و لباس نمازگزار - 20 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند پوشاندن بدن در نماز و لباس نمازگزار - 20 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند پوشاندن بدن در نماز و لباس نمازگزار - 20 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند پوشاندن بدن در نماز  و لباس نمازگزار

پاورپوینت ارزشمند پوشاندن بدن در نماز  و لباس نمازگزار

پاورپوینت ارزشمند پوشاندن بدن در نماز  و لباس نمازگزار

حضرت آقا (حفظه الله ):

آن دانشجویی که با خدا انس ندارد ، آشنا نیست و هیچ رایحه یی از گلستان معنوی وجود انسان به مشامش نرسیده ؛ خیلی ناقص است .

آن جوانی که با وجود داشتن دل شفاف

و روح آماده ، اصلا لذت ذکر خدا را نجشیده ، از نماز لذتی نمی برد ، از زیباترین حقایق وجود- که وجود مقدس باریتعالی است – هیچ بهره ای نبرده است ، این خیلی ناقص ، محروم و قاصر است . شما در این جهت هم تعهد دارید که دلها را روشن و با خدا آشنا کنید. 

 

شرایط لباس نماز گزار- پاک بودن

لباس یا بدن نمازگزار به خون نجس شده ولی مقدار نجاست کمتر از درهم است { تقریبا اندازه یک سکه دو ریالی}.

4- ناچار باشد با بدن یا لباس نجس نماز بخواند مثلا از ترس دزد یا نداشتن آب برای تطهیر.

نکته: اگر سر سوزنی خون حیض ، نفاس یا استحاضه در لباس نماز گزار باشد نماز باطل است. 

پاورپوینت ارزشمند پوشاندن بدن در نماز  و لباس نمازگزار

پاورپوینت ارزشمند پوشاندن بدن در نماز  و لباس نمازگزار

پاورپوینت ارزشمند پوشاندن بدن در نماز  و لباس نمازگزار

شرایط لباس نماز گزار- پاک بودن

Ãکسی که در پاک بودن بدن یا لباس خود شک دارد ، چنانچه نماز بخواند و بعد از نماز بفهمد که بدن یا لباسش نجس بوده نماز او صحیح است.

پاورپوینت ارزشمند زيست‌ شناسي‌ سلولي‌ باكتري‌ها - 30 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند زيست‌ شناسي‌ سلولي‌ باكتري‌ها - 30 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند زيست‌ شناسي‌ سلولي‌ باكتري‌ها - 30 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند زيست‌ شناسي‌ سلولي‌ باكتري‌ها

پاورپوینت ارزشمند زيست‌ شناسي‌ سلولي‌ باكتري‌ها

پاورپوینت ارزشمند زيست‌ شناسي‌ سلولي‌ باكتري‌ها

—رئوس مطالب :

پاورپوینت ارزشمند ساختار اتمی - 20 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند ساختار اتمی - 20 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند ساختار اتمی - 20 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند ساختار اتمی

پاورپوینت ارزشمند ساختار اتمی

پاورپوینت ارزشمند ساختار اتمی

تاریخچه اتم

موکریتوس نظریه اتمی را در 460 سال قبل از میلاد توسعه داد.

او مواد را در هاون بصورت  پودر در آورد تا اینکه ذرات کوچک و کوچکتری  به دست آورد که آنها را اتم نامید.

اتم در زبان یونانی به معنای غیر قابل تقسیم می باشد.

پاورپوینت ارزشمند ساختار اتمی

پاورپوینت ارزشمند ساختار اتمی

پاورپوینت ارزشمند ساختار اتمی

جان دالتون 1808

اشاره دارد به اینکه مواد از ذرات کروی کوچکی تشکیل شده اند که می تواند به دور خود حرکت کنند و خاصیت ارتجاعی داشته باشند. این ذرات اتم نامیده می شوند.

 

نقطه ها و تقاطع منحنی ها

با نقطه و تقاطع منحنی ها برای عناصر و ترکیبات با نقاط و منحنی ها الکترونها را نمایش می دهند و دایره ها نشانگر لایه ها هستند. برای مثال:

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت ارزشمند ساختار اتمی است

 

برای دانلود کل پاورپوینت ارزشمند ساختار اتمی از لینک زیر استفاده کنید:

 

 


پاورپوینت ارزشمند اسمز معکوس - 30 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند اسمز معکوس - 30 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند اسمز معکوس - 30 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند اسمز معکوس

پاورپوینت ارزشمند اسمز معکوس

پاورپوینت ارزشمند اسمز معکوس

کاربردهای تکنولوژی RO درصنایع:
تهیه آب صنعتی دربویلرها،کولینگ تاوروکلیه سیستم های حرارتی وبرودتی
تهیه آب DM جهت مصارف دارویی و بیولوژیکی
تهیه آب موردمصرف درصنایع نفت،گاز،پتروشیمی ونیروگاه ها
شیرین سازی آب های شوروسنگین جهت نوشیدن وصنعت
تامین آب مناسب جهت تهیه محصولات متنوع درصنایع غذایی،نوشیدنی،آرایشی وبهداشتی
تصفیه نهایی پساب های صنعتی
تهیه آب موردنیاز دررنگ سازی،باطری سازی ودرصنایع لاستیک وپلاستیک
تهيه آب جهت گلخانه وكشاورزي در مناطقي كه دسترسي به آبهاي شيرين كمترشده است وآب داراي
EC بالايي است.

پاورپوینت ارزشمند اسمز معکوس

 

پاورپوینت ارزشمند اسمز معکوس

 

پاورپوینت ارزشمند اسمز معکوس


سوالات متداول :

دستگاه تصفيه آب با سيستم اسمز معكوس چيست ؟
 
 – اين دستگاه با روش اسمز معكوس حدود 95 تا 99 درصد از مواد شيميايي و املاح موجود در آب را جدا مي كند و به راحتي زير سينك ظرفشويي و همراه با يك شير آب شرب مجزا نصب مي شود.
   

 

آيا سيستم اسمز معكوس سديم را هم از آب جدا مي كند؟
 
– بله . سيستم اسمز معكوس اساسا براي نيروي دريايي طراحي شده بود كه آب دريا را شيرين كند.زيرا آب دريا سرشار از سديم و تركيبات آن است كه نمك طعام نيز از آن دسته مي باشد. براي كساني كه رژيم كم سديم را مي خواهند آب اين دستگاه خيلي مناسب است.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت ارزشمند اسمز معکوس است

برای دانلود کل پاورپوینت ارزشمند اسمز معکوس از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت ارزشمند اسمز معکوس - 30 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند اسمز معکوس - 30 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند اسمز معکوس - 30 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند اسمز معکوس

پاورپوینت ارزشمند اسمز معکوس

پاورپوینت ارزشمند اسمز معکوس

کاربردهای تکنولوژی RO درصنایع:
تهیه آب صنعتی دربویلرها،کولینگ تاوروکلیه سیستم های حرارتی وبرودتی
تهیه آب DM جهت مصارف دارویی و بیولوژیکی
تهیه آب موردمصرف درصنایع نفت،گاز،پتروشیمی ونیروگاه ها
شیرین سازی آب های شوروسنگین جهت نوشیدن وصنعت
تامین آب مناسب جهت تهیه محصولات متنوع درصنایع غذایی،نوشیدنی،آرایشی وبهداشتی
تصفیه نهایی پساب های صنعتی
تهیه آب موردنیاز دررنگ سازی،باطری سازی ودرصنایع لاستیک وپلاستیک
تهيه آب جهت گلخانه وكشاورزي در مناطقي كه دسترسي به آبهاي شيرين كمترشده است وآب داراي
EC بالايي است.

پاورپوینت ارزشمند اسمز معکوس

 

پاورپوینت ارزشمند اسمز معکوس

 

پاورپوینت ارزشمند اسمز معکوس


سوالات متداول :

دستگاه تصفيه آب با سيستم اسمز معكوس چيست ؟
 
 – اين دستگاه با روش اسمز معكوس حدود 95 تا 99 درصد از مواد شيميايي و املاح موجود در آب را جدا مي كند و به راحتي زير سينك ظرفشويي و همراه با يك شير آب شرب مجزا نصب مي شود.
   

 

آيا سيستم اسمز معكوس سديم را هم از آب جدا مي كند؟
 
– بله . سيستم اسمز معكوس اساسا براي نيروي دريايي طراحي شده بود كه آب دريا را شيرين كند.زيرا آب دريا سرشار از سديم و تركيبات آن است كه نمك طعام نيز از آن دسته مي باشد. براي كساني كه رژيم كم سديم را مي خواهند آب اين دستگاه خيلي مناسب است.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت ارزشمند اسمز معکوس است

برای دانلود کل پاورپوینت ارزشمند اسمز معکوس از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت ارزشمند اپيدميولوژي و كنترل بیماری سياه سرفه - 42 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند اپيدميولوژي و كنترل بیماری سياه سرفه - 42 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند اپيدميولوژي و كنترل بیماری سياه سرفه - 42 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند اپيدميولوژي و كنترل بیماری سياه سرفه

پاورپوینت ارزشمند اپيدميولوژي و كنترل بیماری سياه سرفه

پاورپوینت ارزشمند اپيدميولوژي و كنترل بیماری سياه سرفه

nسير طبيعي

پاورپوینت ارزشمند درمان و پیشگیری بیماری آنفلوانزا - 35 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند درمان و پیشگیری بیماری آنفلوانزا - 35 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند درمان و پیشگیری بیماری آنفلوانزا - 35 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند درمان و پیشگیری بیماری آنفلوانزا

پاورپوینت ارزشمند درمان و پیشگیری بیماری آنفلوانزا

پاورپوینت ارزشمند درمان و پیشگیری بیماری آنفلوانزا

nپیشگیری داروئی
در گروه های در معرض خطر

پاورپوینت ارزشمند مخاطرات زمين - 74 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند مخاطرات زمين - 74 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند مخاطرات زمين - 74 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند مخاطرات زمين

پاورپوینت ارزشمند مخاطرات زمين

پاورپوینت ارزشمند مخاطرات زمين

lبلاياي طبيعي رايج

پاورپوینت ارزشمند پرورش كرم ابريشم - 32 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند پرورش كرم ابريشم - 32 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند پرورش كرم ابريشم - 32 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند  پرورش كرم ابريشم 

پاورپوینت ارزشمند  پرورش كرم ابريشم 

پاورپوینت ارزشمند  پرورش كرم ابريشم 

 

عليرغم چاپ و انتشار کتب متعدد و با ارزش علمي در مورد رشته هاي مختلف نوغانداري و صنعت ابريشم ، لزوم تهيه نشريه آموزشي که بتواند بصورت کاربردي و علمي مورد استفاده علاقمندان واقع شود احساس مي گرديد به همين منظور بر آن شديم تا مجموعه اي به زبان ساده تحت عنوان آموزش نوغانداري تهيه و در اختيار علاقمندان قرار دهيم . نشريه اي که از نظر خوانندگان عزيز مي گذرد مشتمل اطلاعات مورد نياز تفريخ تخم نوغان – کرم ابريشم و بيماريهاي رايج در مورد نوغانداري مي باشد .

پاورپوینت ارزشمند  پرورش كرم ابريشم 

 

پاورپوینت ارزشمند  پرورش كرم ابريشم 

 

پاورپوینت ارزشمند  پرورش كرم ابريشم 

 

وروديهاي محل پرورش را با مخلوط آهک و کلر گرد پاشي نموده و جهت ضدعفوني دستها محلول 1% کلر در نظر گرفته شود . افراد مي بايست قبل از شروع کار دستها را ضدعفوني کرده و کف دمپائي ها را آغشته به مخلوط آهک و کلر نمايند .

پاورپوینت ارزشمند روان شناسی عمومی - 340 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند روان شناسی عمومی - 340 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند روان شناسی عمومی - 340 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند روان شناسی عمومی

پاورپوینت ارزشمند روان شناسی عمومی

پاورپوینت ارزشمند روان شناسی عمومی

پاورپوینت ارزشمند روان شناسی عمومی

فصل هفدهم: پردازش آگاهي يا يادآوري و فراموشي

حافظه 

   تنها وسيله‏اى كه انسان را به رشد و شكوفايى روانى مى‏رساند آموختن واقعيتهاى زندگى است كه با حافظه و يادآورى ارتباطى ناگسستنى دارد و همان‏طور كه در نمودار ديده مى‏شود، حول سه محور دور مى‏زند.

پاورپوینت ارزشمند روان شناسی عمومی

 

پاورپوینت ارزشمند روان شناسی عمومی

 

پاورپوینت ارزشمند روان شناسی عمومی

 

پاورپوینت ارزشمند روان شناسی عمومی

 

توجه ارادي و غير ارادي

 هنگامى كه برحسب ضرورت به چيزى توجه مى‏كنيم آن را توجه ارادى مى‏نامند، بدين‏معنا كه شاگرد براى توجه كردن تلاش و كوشش فراوانى مى‏كند، اما وقتى به سبب علاقه مستقيم خود به چيزى توجه مى‏كنيم و هيچ‏گونه ضرورت و اجبارى هم در كار نباشد توجه ما غيرارادى است.

 

انتقال مثبت

 بنابراين در همانندى ميان محركها ممكن است موارد زير مطرح شوند:

 1. زمينه‏هاى معلوماتى
 2. همانندي فعاليتها و مهارتها
 3. اشتراك روشها
 4. متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت ارزشمند روان شناسی عمومی است

  برای دانلود کل پاورپوینت ارزشمند روان شناسی عمومی از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت ارزشمند زيرالگوريتم - 100 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند زيرالگوريتم - 100 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند زيرالگوريتم - 100 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند زيرالگوريتم

پاورپوینت ارزشمند زيرالگوريتم

1) هر بار که فراخواني صورت می گيرد، زيربرنامه شروع به اجرا کرده و ابتدا يک لايه در حافظه موقت لايه لايه ای به نام حافظه پشته (Stack memory) توليد، و در هر لايه پارامترهاي مقدار و متغيرهاي موضعي جديد را ذخيره می کند بطوريکه هر لايه از لايه قبلي خود متمايز بوده و می توان تصور نمود که روي آن قرار می گيرد.

پاورپوینت ارزشمند زيرالگوريتم

پاورپوینت ارزشمند زيرالگوريتم

2) اين خودفراخواني هاي مکرر تا نقطه برگشت پيش می روند. نقطه برگشت به اولين اجراي کامل زيربرنامه در آخرين فراخواني می گوييم که در آن، ديگر خودفراخواني انجام نمی گيرد و زيربرنامه به طور کامل اجرا می شود.

پاورپوینت ارزشمند زيرالگوريتم

 

پاورپوینت ارزشمند زيرالگوريتم

 

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت ارزشمند زيرالگوريتم است

 

برای دانلود کل پاورپوینت ارزشمند زيرالگوريتم از لینک زیر استفاده کنید:


 


پاورپوینت ارزشمند مقدمه اي بر رسانايي گرما - 25 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند مقدمه اي بر رسانايي گرما - 25 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند مقدمه اي بر رسانايي گرما - 25 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند مقدمه اي بر رسانايي گرما

پاورپوینت ارزشمند مقدمه اي بر رسانايي گرما

پاورپوینت ارزشمند مقدمه اي بر رسانايي گرما

 

روش تحليل (الگوريتم) مسائل انتقال حرارت

1) سطح كنترل مشخص گردد كه جهت انتقال گرما را نشان دهد و ماده همگن در نظر گرفته ميشود مثلا آهن  خالص

2) روش انتقال حرارت  مشخص شود كه يك بعدي و يا سه بعدي ميباشد.

3) مبناي زماني تعيين ميشود كه معمولا در يك ثانيه انتقال حرارت محاسيه ميشود.

4) معادله حرارت يا انرژي نوشته ميشود كه مبناي زماني يك ثانيه است. هر دو داراي يك واحد ميباشد.

5) حجم كنترل را در نظر ميگيريم و معادله ديفرانسيل را براي هر نتقطه از سيستم حل ميكنيم.

6) با در نظر گرفتن فرض هاي مسئله محاسبات را تا رسيدن به نتايج خواسته شده انجام مي دهيم.

پاورپوینت ارزشمند مقدمه اي بر رسانايي گرما

پاورپوینت ارزشمند مقدمه اي بر رسانايي گرما

سه نوع شرط مرزی که معمولاً در انتقال گرما وجود دارد،  در جدول 2-1 كتاب اين كروپرا خلاصه شده اند.

اولین شرط مربوط به حالتی است که در آن سطح در دمای ثابت Ts نگه داشته می شود. این شرط معمولاً شرط دیریشله یا شرط مرزی نوع اول نامیده می شود. برای مثال،  هنگامی که در روي سطح جوشش صورت گيرد.  در جوشش انتقال حرارت در مايع از طريق جابجايي صورت ميگيرد بنابراين بر طبق قانون سرمايش نيوتن داريم:

 

 

 

مقدمه اي بر رسانايي گرما

اگر دما در هر نقطه مستقل از زمان باشد ، سيستم را سيستم پايدار ، دائم و يا                            مي ناميم و واژه يك بعدي بدين معني است كه فقط در يك بعد انتقال حرارت داريم مثلا در جهت محور       ها ، براي انتقال حرارت دو بعدي فرض بر اين است كه انتقال حرارت دو بعدي مي باشد . ولي در واقعيت انتقال حرارت سه بعدي ، يعني در جهت محور       ها و       ها و      ها مي باشد ولي براي سادگي انتقال حرارت را يك بعدي فرض مي كنيم .

1- ديواره ساده :

پاورپوینت ارزشمند مقدمه اي بر رسانايي گرما

 

پاورپوینت ارزشمند مقدمه اي بر رسانايي گرما

 

فرض كنيد  دو طرف يك ديوار  داراي درجه حرارت متفاوتي باشد

 در شكل روبرو حرارت از سمت زياد به كم خود به خود در حال حركت خواهد بود و تغييرات خطي مي باشد و علت آن اين است كه ضريب انتقال حرارت يعني      مقدار ثابتي است و اگر         تغيير كند ، تغييرات ، تغييرات سهموي خواهد بود .     

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت ارزشمند مقدمه اي بر رسانايي گرما  است

برای دانلود کل پاورپوینت ارزشمند مقدمه اي بر رسانايي گرما  از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت ارزشمند تاریخچه و کاربردهای اپیدمیولوژی - 40 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند تاریخچه و کاربردهای اپیدمیولوژی - 40 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند تاریخچه و کاربردهای اپیدمیولوژی - 40 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند تاریخچه و کاربردهای اپیدمیولوژی

پاورپوینت ارزشمند تاریخچه و کاربردهای اپیدمیولوژی

پاورپوینت ارزشمند تاریخچه و کاربردهای اپیدمیولوژی

 

nتاريخچه اپيدميولوژي

پاورپویت ارزمند دستورالعمل اتلاف سگهای ولگرد - 10 اسلاید

پاورپویت ارزمند دستورالعمل اتلاف سگهای ولگرد - 10 اسلاید

پاورپویت ارزمند دستورالعمل اتلاف سگهای ولگرد - 10 اسلاید

پاورپویت ارزمند دستورالعمل اتلاف سگهای ولگرد

پاورپویت ارزمند دستورالعمل اتلاف سگهای ولگرد

پول شما و زندگی شما

http://shidoon.sellfile.ir/

دستورالعمل کنترل جمعیت سگهای ولگرد،که در ستاد مرکزی کنترل جمعیت حیوانات ناقل بیماری به انسان در سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور تصویب شد،از سوی مهندس نیکزاد معاون هماهنگی امور عمرانی وزیر کشور و رئیس سازمان شهردای ها و دهیاری های کشور جهت اجرا از سوی شهرداری هاو دهیاری های سراسر کشور به استانداری ها ابلاغ شده است. ،بهمن ماه 87 به تصویب رسید.

پاورپوینت ارزشمند مباني وروش هاي اپيدميولوژي - 115 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند مباني وروش هاي اپيدميولوژي - 115 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند مباني وروش هاي اپيدميولوژي - 115 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند مباني وروش هاي اپيدميولوژي

پاورپوینت ارزشمند مباني وروش هاي اپيدميولوژي

پول شما و زندگی شما

http://shidoon.sellfile.ir/

    راه هاي بالا بردن درجه اعتماد يک روش غربالگري

آزمايش در شرايط معين از پيش تعيين شده انجام گردد.

پاورپوینت ارزشمند انواع مطالعات اپيدميولوژيك - 20 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند انواع مطالعات اپيدميولوژيك - 20 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند انواع مطالعات اپيدميولوژيك - 20 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند انواع مطالعات اپيدميولوژيك

پاورپوینت ارزشمند انواع مطالعات اپيدميولوژيك

پول شما و زندگی شما

http://shidoon.sellfile.ir/

lاهداف اين مبحث : 

پاورپوینت ارزشمند رایانش ابری و سرویسهای مبتنی بر آن - 20 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند رایانش ابری و سرویسهای مبتنی بر آن - 20 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند رایانش ابری و سرویسهای مبتنی بر آن - 20 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند رایانش ابری و سرویسهای مبتنی بر آن

پاورپوینت ارزشمند رایانش ابری و سرویسهای مبتنی بر آن

پول شما و زندگی شما

http://shidoon.sellfile.ir/

فهرست عناوین

(1چکیده

پاورپوینت ارزشمند جذب اتمی - 30 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند جذب اتمی - 30 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند جذب اتمی - 30 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند جذب اتمی

پاورپوینت ارزشمند جذب اتمی

پول شما و زندگی شما

http://shidoon.sellfile.ir/

uطول موج گزینها وصافیها :

پاورپوینت ارزشمند بررسی آثار اقتصادی بالقوه پدیده تغییر اقلیم بر منابع آب حوضه آبریز زاینده رود - 65 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند بررسی آثار اقتصادی بالقوه پدیده تغییر اقلیم بر منابع آب حوضه آبریز زاینده رود - 65 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند بررسی آثار اقتصادی بالقوه پدیده تغییر اقلیم بر منابع آب حوضه آبریز زاینده رود - 65 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند بررسی آثار اقتصادی  بالقوه پدیده تغییر اقلیم بر منابع آب حوضه آبریز زاینده رود

پاورپوینت ارزشمند بررسی آثار اقتصادی  بالقوه پدیده تغییر اقلیم بر منابع آب حوضه آبریز زاینده رود

پول شما و زندگی شما

http://shidoon.sellfile.ir/

تعریف اقلیم

 

اقليم، شرايط متوسط آب و هوا براي يك محدودۀ خاص و يك دورۀ خاص است.

 

تغيير اقليم

 

بر اساس تعریف IPCC  تغییر اقلیم عبارت است از تغيير برگشت ناپذیر در متوسط شرایط آب و

 هوايي يك منطقه نسبت به رفتاري كه در طول يك افق زماني بلندمدت از اطلاعات مشاهده يا ثبت

شده در آن منطقه مورد انتظاراست.

 

عامل اصلی تغییرات اقلیمی:

 

پاورپوینت ارزشمند بررسی آثار اقتصادی  بالقوه پدیده تغییر اقلیم بر منابع آب حوضه آبریز زاینده رود

 

پاورپوینت ارزشمند بررسی آثار اقتصادی  بالقوه پدیده تغییر اقلیم بر منابع آب حوضه آبریز زاینده رود

 

فعالیت های انسانی است که به انباشت گازهای گلخانه ای با قدرت ماندگاری طولانی مدت در جو

(دی اکسید کربن، متان، اکسید نیتروژن و هالوکربن ها) منجر می شود.


انتخاب حوضۀ آبریز زاینده­رود به عنوان منطقۀ مطالعاتی این پژوهش به چند دلیل صورت گرفته است.

vاول این که این حوضه یکی از حوضه­های آبریز تحت تنش آبی در کشور است

پاورپوینت ارزشمند جنبه های بهداشتی پرتوهای یونساز - 30 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند جنبه های بهداشتی پرتوهای یونساز - 30 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند جنبه های بهداشتی پرتوهای یونساز - 30 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند جنبه های بهداشتی پرتوهای یونساز

پاورپوینت ارزشمند جنبه های بهداشتی پرتوهای یونساز

پاورپوینت ارزشمند جنبه های بهداشتی پرتوهای یونساز

پول شما و زندگی شما

http://shidoon.sellfile.ir/

علم پرتوشناسی توسط ویلهلم کنراد رونتگن در هشتم نوامبر 1895 با کشف پرتو ایکس بنا نهاده شد.
یک سال بعد از آن هانری بکرل، پرتوزایی اورانیوم را کشف کرد.
تا مدت زیادی کاربرد پرتوها فقط در زمینه پزشکی بود. پاورپوینت ارزشمند جنبه های بهداشتی پرتوهای یونساز
پیشرفت تکنولوژی و شکست و پیوند اتمها باعث تحولات عظیمی در کاربرد پرتوها در صنعت و بخش انرژی و.... گردید.
وسعت کاربرد پرتوها، تماسهای وسیع و خطرناک با این عامل را برای نسل بشر به ارمغان آورد.
اثرات سوء پرتوها ، مخصوصاً در حوداث و انفجارات چهره خود را نشان داد. پاورپوینت ارزشمند جنبه های بهداشتی پرتوهای یونساز
سود ومزایای کاربرد پرتوها آنقدر زیاد بوده و هست که نمی توان از استفاده آن چشم پوشید، مضافاً بر اینکه انسان بطور طبیعی نیز در معرض پرتوهای کیهانی و پرتوهای تابش شده از منابع طبیعی نیز قرار داشته، لذا سازمانهای حفاظتی شکل گرفته و در خصوص روشهای مختلف حفاظت از پرتوها به فعالیت پرداختند.

هراتم دارای دو قسمت زیر میباشد : پاورپوینت ارزشمند جنبه های بهداشتی پرتوهای یونساز
هسته ( با شعاعی حدود 10E-12 سانتی متر).
ابر الکترونی ( از الکترونهای متحرک و شعاع مدار الکترونی 10E-8 سانتی متر).

طبق مدل اتمی بوهر نحوه قرار گرفتن هسته و الکترونها مانند سیستم خورشیدی است.
جرم الکترونها نسبت به هسته بسیارکم و برابر 9.1x10E-31 ( تقریباً میتوان گفت تمام جرم اتم در هسته متمرکز است).
بار الکتریکی الکترونها منفی و بار الکتریکی هسته مثبت ( در شرایط عادی اتم از نظر بار الکتریکی خنثی است).
ذرات تشکیل دهنده یک اتم توسط نیروهای الکتروستاتیکی به هم مربوط میباشند.
بین هسته و الکترونها بعلت تفاوت بارالکتریکی شان نیروی جاذبه وجود دارد.
نیروی گریز از مرکز ناشی از حرکت الکترونها روی مدار باعث بقاء الکترونها در مدارهای خود گشته و اجازه نمی دهد الکترونها بسمت هسته حرکت کنند.
بدیهی است هرچه الکترون به هسته نزدیک تر باشد نیروی الکتروستاتیکی جذب به مرکز بیشتر خواهد بود، لذا بایستی نیروی گریز از مرکز نیز بیشتر باشد. که این سرعت و نهایتاً انرژی بالاتری را می طلبد که خود ایجاد کننده سطوح مختلف انرژی در اطراف هسته می گردد.
بین الکترونها نیز نیروئی وجود دارد که آنها را در فواصل معینی نسبت به هم نگه می دارد ( حرکات اسپینی).
به این جهت الکترونها دارای سه نوع حرکت می باشند ( انتقالی، دورانی ونوسانی).

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت ارزشمند جنبه های بهداشتی پرتوهای یونساز است

برای دانلود کل پاورپوینت ارزشمند جنبه های بهداشتی پرتوهای یونساز از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت ارزشمند عملکرد دولت عباسی برای یافتن حضرت - 4 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند عملکرد دولت عباسی برای یافتن حضرت - 4 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند عملکرد دولت عباسی برای یافتن حضرت - 4 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند عملکرد دولت عباسی برای یافتن حضرت

پاورپوینت ارزشمند عملکرد دولت عباسی برای یافتن حضرت

پاورپوینت ارزشمند عملکرد دولت عباسی برای یافتن حضرت

پول شما و زندگی شما

http://shidoon.sellfile.ir/

1- فرستاده شدن نحریر ندیم به همراه 4 نفر دیگر از افسران مورد اعتماد «معتمد عباسی» در روزهای پایانی عمر شریف امام حسن عسکری علیه السلام به منزل ایشان.
2- دستور به «حسن بن ابی شوارب»، قاضی القضاة برای گماردن 10 نفر از افراد مورد اعماد برای مراقبت از خانه حضرت.
3- اعزام هیئتی برای وارسی منزل حضرت و مهروموم کردن دارائیها بعد از شهادت حضرت.
4- مورد معاینه قرار دادن زنان و کنیزان برای اینکه باردار نباشند. (1) پاورپوینت ارزشمند عملکرد دولت عباسی برای یافتن حضرت
5- تحت مراقبت دو ساله قرار دادن ثقیل (کنیز حضرت که ادعای بارداری کرد.) در بازرسی دوم از خانه حضرت که با تحریک جعفر کذّاب صورت گرفت.
6- تحت شکنجه و قتل وکلا و امامیه برای پی بردن به مکان حضرت.
7- تحت مراقبت همیشگی قرار دادن مادر حضرت (نرجس خاتون). (1)

عواملی که باعث شد عباسیان این رویکرد را رها کنند؛ * پاورپوینت ارزشمند عملکرد دولت عباسی برای یافتن حضرت
1- درگیری با «یعقوب بن لیث صفاری»
2- خروج معتمد از سامرا به بغداد برای مقابله با یعقوب پاورپوینت ارزشمند عملکرد دولت عباسی برای یافتن حضرت
3- مرگ «حسین بن ابی شوارب»، قاضی القضات، مأمور زیر نظر نگاه داشتن نرجس خاتون و دیگر زنان در سال 261ق
4- مرگ «عبید الله بن خاقان»، وزیر معتمد در سال 263ق
5- ادامه قیام صاحب الزنج.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت ارزشمند عملکرد دولت عباسی برای یافتن حضرت است

برای دانلود کل پاورپوینت ارزشمند عملکرد دولت عباسی برای یافتن حضرت از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت ارزشمند زيارت امير المؤمنين - 30 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند زيارت امير المؤمنين - 30 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند زيارت امير المؤمنين - 30 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند زيارت امير المؤمنين

پاورپوینت ارزشمند زيارت امير المؤمنين

پاورپوینت ارزشمند زيارت امير المؤمنين

پول شما و زندگی شما

http://shidoon.sellfile.ir/

مطلع و سلام
اهميت زيارت حضرت
مكان قبر حضرت
فضيلت حضرت امير به ساير ائمه عليهم السلام
فضيلت زيارت حضرت
آداب و احكام عمومي زيارات ( قبل از سفر و در حين سفر )
كيفيت زيارت حضرت  پاورپوینت ارزشمند زيارت امير المؤمنين
آثار زيارت قبر حضرت امير عليه السلام
حسن ختام  پاورپوینت ارزشمند زيارت امير المؤمنين
امام صادق عليه السلام فرمودند :
بدان كه اميرالمؤمنين عليه السلام نزد حق تعالي از تمام ائمه عليهم السلام افضل و برتر بوده و ثواب اعمال ايشان براي آن حضرت منظور مي شود ( يعني غير از اينكه در قبال اعمال خود آن جناب ،حق تعالي ثواب لحاظ مي كند اعمال ائمه هدي نيز موجب حصول ثواب براي حضرتش مي باشد. ) درحالي كه حضرات ائمه عليهم السلام به مقدار اعمال صادره از خودشان فضيلت و برتري عائدشان مي شود.
ابان ابن تغلب مي گويد :  پاورپوینت ارزشمند زيارت امير المؤمنين
در معيت ابي عبدالله عليه السلام بودم كه آن حضرت از پشت كوفه عبور فرموده و سپس از مركب به زير آمده و دو ركعت نماز خواندند و بعد اندكي جلو رفته و دو ركعت ديگر خوانده سپس كمي حركت فرموده و باز پياده شدند و دو ركعت نماز خوانده سپس فرمودند :
اينجا قبر اميرالمؤمنين عليه السلام است .
عرض كردم : فدايت شوم پس آن دو مكان كه در آن نماز خوانديد چه بود ؟
حضرت فرمودند : يكي مكان سر مطهر حضرت حسين عليه السلام بود و ديگري جاي منبر قائم عليه السلام مي باشد .

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت ارزشمند زيارت امير المؤمنين است

برای دانلود کل پاورپوینت ارزشمند زيارت امير المؤمنين از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت ارزشمند خطا های احتمالی درساخت پروتز پارسیل متحرک - 51 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند خطا های احتمالی درساخت پروتز پارسیل متحرک - 51 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند خطا های احتمالی درساخت پروتز پارسیل متحرک - 51 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند خطا های احتمالی درساخت پروتز پارسیل متحرک

پاورپوینت ارزشمند خطا های احتمالی درساخت پروتز پارسیل متحرک

پاورپوینت ارزشمند خطا های احتمالی درساخت پروتز پارسیل متحرک

پول شما و زندگی شما

http://shidoon.sellfile.ir/

مشکل: آلودگی تمام محتوای ظرف حتی با یک قطعه کوچک گچ
راه حل: استفاده از آلژیناتهای بسته بندی شده (برای یک قالب)
در صورت استفاده از ظروف بزرگ تقسیم ونگهداری آنها در بسته بندی های کوچک و بدون هوا
استفاده از یک کاسه واسپاتول اختصاصی برای آلژینات پاورپوینت ارزشمند خطا های احتمالی درساخت پروتز پارسیل متحرک
در صورت احتمال آلودگی تست آلژینات پاورپوینت ارزشمند خطا های احتمالی درساخت پروتز پارسیل متحرک
مشکل: تغییر شکل قالب به علت حرکت تری قالبگیری در طی سی ثانیه زمان تبدیل از حالت مایع به جامد
راه حل: قالبگیری مجدد و عدم حرکت تری در زمان سخت شدن اولیه آلژینات
(در صورت تطابق فریم فلزی با کست و عدم تطابق آن با دهان، خطای قالبگیری وجوددارد)

خطا: عدم برداشت آب اضافی قالب قبل از ریختن آن 
مشکل: مخلوط شدن آب اضافه با مخلوط استون وتغییر نسبت آب به پودر ونرم شدن دندانها
راه حل: تکان دادن قالب و استفاده از جریان ملایم هوای یونیت
گرفتن آب اضافه با گوشه دستمال کاغذی  پاورپوینت ارزشمند خطا های احتمالی درساخت پروتز پارسیل متحرک

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت ارزشمند خطا های احتمالی درساخت پروتز پارسیل متحرک است

برای دانلود کل پاورپوینت ارزشمند خطا های احتمالی درساخت پروتز پارسیل متحرک از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت ارزشمند جنبه های بهداشتی پرتوهای یونساز - 33 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند جنبه های بهداشتی پرتوهای یونساز - 33 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند جنبه های بهداشتی پرتوهای یونساز - 33 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند جنبه های بهداشتی پرتوهای یونساز

پاورپوینت ارزشمند جنبه های بهداشتی پرتوهای یونساز

پاورپوینت ارزشمند جنبه های بهداشتی پرتوهای یونساز

پول شما و زندگی شما

http://shidoon.sellfile.ir/

علم پرتوشناسی توسط ویلهلم کنراد رونتگن در هشتم نوامبر 1895 با کشف پرتو ایکس بنا نهاده شد.
یک سال بعد از آن هانری بکرل، پرتوزایی اورانیوم را کشف کرد.
تا مدت زیادی کاربرد پرتوها فقط در زمینه پزشکی بود. پاورپوینت ارزشمند جنبه های بهداشتی پرتوهای یونساز
پیشرفت تکنولوژی و شکست و پیوند اتمها باعث تحولات عظیمی در کاربرد پرتوها در صنعت و بخش انرژی و.... گردید.
وسعت کاربرد پرتوها، تماسهای وسیع و خطرناک با این عامل را برای نسل بشر به ارمغان آورد.
اثرات سوء پرتوها ، مخصوصاً در حوداث و انفجارات چهره خود را نشان داد. پاورپوینت ارزشمند جنبه های بهداشتی پرتوهای یونساز
سود ومزایای کاربرد پرتوها آنقدر زیاد بوده و هست که نمی توان از استفاده آن چشم پوشید، مضافاً بر اینکه انسان بطور طبیعی نیز در معرض پرتوهای کیهانی و پرتوهای تابش شده از منابع طبیعی نیز قرار داشته، لذا سازمانهای حفاظتی شکل گرفته و در خصوص روشهای مختلف حفاظت از پرتوها به فعالیت پرداختند.
بین هسته و الکترونها بعلت تفاوت بارالکتریکی شان نیروی جاذبه وجود دارد. پاورپوینت ارزشمند جنبه های بهداشتی پرتوهای یونساز
نیروی گریز از مرکز ناشی از حرکت الکترونها روی مدار باعث بقاء الکترونها در مدارهای خود گشته و اجازه نمی دهد الکترونها بسمت هسته حرکت کنند.
بدیهی است هرچه الکترون به هسته نزدیک تر باشد نیروی الکتروستاتیکی جذب به مرکز بیشتر خواهد بود، لذا بایستی نیروی گریز از مرکز نیز بیشتر باشد. که این سرعت و نهایتاً انرژی بالاتری را می طلبد که خود ایجاد کننده سطوح مختلف انرژی در اطراف هسته می گردد.
بین الکترونها نیز نیروئی وجود دارد که آنها را در فواصل معینی نسبت به هم نگه می دارد ( حرکات اسپینی).
به این جهت الکترونها دارای سه نوع حرکت می باشند ( انتقالی، دورانی ونوسانی).
نوع اتمها از نظر ذرات تشکیل دهنده هسته و تعداد الکترونها با هم فرق میکند.
هر اتم با عدد اتمی Z (تعداد الکترون یا پروتون) مشخص می شود.
خواص شیمیائی هراتم مربوط به الکترونهای موجود در آن است.
هسته اتم:
در هسته دو نوع ذره اساسی و مهم به نامهای پروتون و نوترون وجود دارد.
پروتون دارای بار مثبت و جرم آن 1.6725E-27 کیلوگرم است.
نوترون از نظر بار الکتریکی خنثی است و جرم آن 1.6748E-27 کیلوگرم است.
لذا نوترون وپروتون از نظر جرم تقریباً با هم برابر و حدود 1900 برابر جرم الکترون است.
کمیت دیگری که درساختمان اتم مطرح است عدد جرمی (A) است که مجموع پروتونها و نوترونهای هسته است.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت ارزشمند جنبه های بهداشتی پرتوهای یونساز است

برای دانلود کل پاورپوینت ارزشمند جنبه های بهداشتی پرتوهای یونساز از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت ارزشمند مدلسازي سيستم عصبي و عضلاني توليد گفتار - 42 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند مدلسازي سيستم عصبي و عضلاني توليد گفتار - 42 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند مدلسازي سيستم عصبي و عضلاني توليد گفتار - 42 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند مدلسازي سيستم عصبي و عضلاني توليد گفتار

پاورپوینت ارزشمند مدلسازي سيستم عصبي و عضلاني توليد گفتار

پاورپوینت ارزشمند مدلسازي سيستم عصبي و عضلاني توليد گفتار

پول شما و زندگی شما

http://shidoon.sellfile.ir/

يك از مهم‌ترين قسمت‌هاي سيستم توليد گفتار، حنجره است. حنجره ساختار ساده‌اي دارد ولي بسيار با اهميت است. يكي از عملكرد‌هايش توليد تحريك متناوب براي ناحيه صوتي در هنگام توليد واكه‌ها مي‌باشد. حنجره علاوه بر شركت در توليد گفتار در فعاليت‌هاي ديگري نظير سرفه، بلعيدن، تنفس و ... نيز نقش دارد.
در داخل هر تارصوتي يک رباط ارتجاعي قوي موسوم به رباط صوتي وجود دارد. اين رباط در طرف جلو به غضروف بزرگ تيروئيد متصل شده است و در طرف عقب، رباط صوتي به زوايد صوتي دو غضروف آرتينوئيد متصل شده است.  پاورپوینت ارزشمند مدلسازي سيستم عصبي و عضلاني توليد گفتار
گفتار به دلیل اهمیتی که در برقراری ارتباط بین انسانها دارد بسیار مورد توجه قرار گرفته شده است و تئوریهای مختلفی برای آن ارایه گردیده است. به صورت کلی تئوریهای تولید گفتار به سه دسته عمده تقسیم می شوند: پاورپوینت ارزشمند مدلسازي سيستم عصبي و عضلاني توليد گفتار
دسته اول - استفاده از سیگنال گفتار
دسته دوم - دیدگاه شناختی(تفکر) پاورپوینت ارزشمند مدلسازي سيستم عصبي و عضلاني توليد گفتار
دسته سوم - دیدگاه عصبی-عضلانی

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت ارزشمند مدلسازي سيستم عصبي و عضلاني توليد گفتار است

برای دانلود کل پاورپوینت ارزشمند مدلسازي سيستم عصبي و عضلاني توليد گفتار از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت ارزشمند اصول انتقال صحیح بیمار دراورژانس - 52 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند اصول انتقال صحیح بیمار دراورژانس - 52 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند اصول انتقال صحیح بیمار دراورژانس - 52 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند اصول انتقال صحیح بیمار دراورژانس

پاورپوینت ارزشمند اصول انتقال صحیح بیمار دراورژانس

پاورپوینت ارزشمند اصول انتقال صحیح بیمار دراورژانس

پول شما و زندگی شما

http://shidoon.sellfile.ir/

دو آمبولانس جهت حادثه اي كه بيمار با آسيب پشت در آن وجود دارند فرستاده مي شوند. شما در يكي از اين آمبولانسها هستيد. اسم محل مأموريت براي شما آشناست، چون بيست دقيقه پيش هم يك آمبولانس جهت رسيدگي به يك فرد مبتلا به درد سينه اعزام شده بود . پاورپوینت ارزشمند اصول انتقال صحیح بیمار دراورژانس
نياز به سه آمبولانس و نوع مأموريت جهت يك محل يكسان شما را گيج مي كند. ولي وقتي به محل مي رسيد متوجه يك مشكل ميشويد. يكي از تكنسين ها در زمان انتقال يك بيمارقلبي توسط برانكارد ، دچار آسيب كمري شده است . پاورپوینت ارزشمند اصول انتقال صحیح بیمار دراورژانس
به عنوان يك تكنسين فوريت ها شما بايد از متد هاي صحيح بلند كردن و حركت دادن بيمار (جهت حفاظت بيماروخودتان ) آگاه باشيد.
سعي كنيد بفهميد كه چرا سه آمبولانس براي اين صحنه فرستاده شده است ، با اين كه مشكل اصلي فقط انتقال يك بيمار قلبي بوده است .
سرعت عمل يكي از اهداف اصلي در اكثر مأموريت هاي شما بعنوان يك تكنسين است . در بعضي صحنه هاي خطرناك ، شما بايد سريعاَ بيمار را به محل بي خطري برسانيد.وقتي بيماري داراي يك بيماري طبي كشنده يا آسيب جدي است ، رساندن سريع او به بيمارستان ميتواند باعث زنده ماندن بيمار شود.
انجام سريع كارها ، مي تواند به معني انجام غلط كار ها باشد . گاهي تكنسين ها در زمان بلند كردن و انتقال سريع بيمار بي دقتي مي كنند . اين كار ميتواند باعث آسيب بيمار يا تكنسين ها شود . آسيب هاي پشت ميتوانند خطرناك باشند وحتي گاهي به كارشما در سيستم اورژانس خاتمه داده ويا عوارضي را تا آخر عمر براي شما داشته باشند . شما ميتوانيد با تكنيك هاي مناسب ، بيماران رابه سلامت بلند كرده و جابجا كنيد . سعي كنيد در هر مأموريت ، بلند كردن و جابجا يي مناسب را تمرين كنيد .
روش بلند كردن اجسام با نيرو (POWER-LIFT): اين روش توسط افرادي كه وزنه هاي سنگين بلند ميكنند ، استفاده مي شود . اين وضعيت را بنام وضعيت چمباتمه براي بلند كردن اجسام نيز مي گويند (Squat-lift). (شكل 2-5).  پاورپوینت ارزشمند اصول انتقال صحیح بیمار دراورژانس
در اين وضعيت به جاي خم شدن در ناحيه كمر ، چمباتمه ميزنيد و در نتيجه وزن را در نزديك بدن خود حفظ كرده و پاهاي خود را تا حد امكان با زميكنيد .
وقتي داريد بر انكارد را بلند ميكنيد ، پاهايتان را تا حد امكان از هم جدا كرده و سعي كنيد و كه وزن خودرا روي كف پاهايتان يا درست عقب آن بياندازيد. كمر خود ار قفل كنيد . اول قسمت بالا تنه خود را بلند كنيد و سپس هيپ يا مفصل ران خود را بلند نمائيد .
وقتي بيمار را مي خواهيد پائين بياوريد ، برعكس فوق عمل كنيد.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت ارزشمند اصول انتقال صحیح بیمار دراورژانس است

برای دانلود کل پاورپوینت ارزشمند اصول انتقال صحیح بیمار دراورژانس از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت ارزشمند پروتئین واسیدهای آمینه در ورزشکاران - 36 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند پروتئین واسیدهای آمینه در ورزشکاران - 36 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند پروتئین واسیدهای آمینه در ورزشکاران - 36 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند پروتئین واسیدهای آمینه در ورزشکاران

پاورپوینت ارزشمند پروتئین واسیدهای آمینه در ورزشکاران

پاورپوینت ارزشمند پروتئین واسیدهای آمینه در ورزشکاران

پول شما و زندگی شما

http://shidoon.sellfile.ir/

پپتیدها:ازبه هم پیوستن گروهای کربوکسیلات وآمونیم درآمینواسیدهاپیوند پپتیدی تشکیل می شود.
دی پپتیدها:ازاتصال دو آمینواسید پاورپوینت ارزشمند پروتئین واسیدهای آمینه در ورزشکاران
تری پپتیدها:ازاتصال سه آمینواسید
پلی پپتیدها:ازاتصال بیش از 100آمینواسید
اصطلاح پروتئین برای تعریف پلی پپتیدی بابیش از100آمینواسید که دارای یک عمل بخصوص باشدبکار می رود.
ترتیب آمینواسیدهادریک پپتیدویایک پروتئین توسط ترتیب بازهادر دزوکسی ریبو نوکلئیک اسیدDNAدرژن تعیین می شود.
یک سلول می تواندازهزارها ملکول پروتئین مختلف تشکیل شود.
بدن بیش از 50000نوع پروتئین مختلف دارد. پاورپوینت ارزشمند پروتئین واسیدهای آمینه در ورزشکاران
اسیدهای آمینه غیر قطبی که باآب پیوند هیدروژنی برقرار نمی کنند .مانند :لوسین
اسیدهای آمینه قطبی که باآب پیوند هیدروژنی برقرار
می کنند.مانند:گلیسین پاورپوینت ارزشمند پروتئین واسیدهای آمینه در ورزشکاران
دراسیدهای آمینه قطبی اسیدی عامل کربوکسیل
بیشتراست مانند:اسیدگلوماتیک
دراسیدهای آمینه بازی عامل آمین بیشتر است
مانند:لیزین
بسته به سرنوشت نهایی،اسیدهای آمینه رامی توان به دودسته گلوکوژنیک وکتوژنیک دسته بندی کرد.
تمام اسید های آمینه ، به جزلیزین ولوسین، می توانندبه استیل کوآنزیم A تبدیل شوند.
استیل کوآنزیم A می تواند درمسیرگلوکونئوژنزبرای تولید گلوکزمورد استفاده قرارگیرد.
گلوکونئوژنزاغلب درکبدوبه اندازه محدودی درکلیه انجام می گیرد.
درگرسنگی تولید گلوکزدراین مسیرازلحاظ کمی بسیارمهم است، دراین حالت تجزیه پروتئین هامنبع مهم انرژی دردسترس به حساب می آیند.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت ارزشمند پروتئین واسیدهای آمینه در ورزشکاران است

برای دانلود کل پاورپوینت ارزشمند پروتئین واسیدهای آمینه در ورزشکاران از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت ارزشمند بیماری های ناشی از مواد غذائی و اهمیت آنها - 39 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند بیماری های ناشی از مواد غذائی و اهمیت آنها - 39 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند بیماری های ناشی از مواد غذائی و اهمیت آنها - 39 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند بیماری های ناشی از مواد غذائی و اهمیت آنها

پاورپوینت ارزشمند بیماری های ناشی از مواد غذائی و اهمیت آنها

پاورپوینت ارزشمند بیماری های ناشی از مواد غذائی و اهمیت آنها

پول شما و زندگی شما

http://shidoon.sellfile.ir/

در طول دهه گذشته وقوع بیماری های میکربی ناشی از مواد غذایی نه تنها در کشورهای در حال توسعه با فقر بهداشتی بلکه در کشورهای توسعه یافته با استاندارد بالای بهداشتی نیز رو به افزایش بوده است و این در حالی است که وقوع عفونتها و مسمومیت های غذایی اغلب گزارش نشده باقی مانده و لذا تعیین آمار دقیق از میزان ابتلا خصوصاً در کشورهای در حال توسعه امکان پذیر نمی باشد.  پاورپوینت ارزشمند بیماری های ناشی از مواد غذائی و اهمیت آنها
غذا می تواند به عنوان یک حامل، بسیاری از اجرام عفونی و غیرعفونی را در خود حمل کند. که در بعضی شرایط رشد جرم عفونی را حمایت کرده و به عنوان ناقل فعال عمل نموده و یا تنها نقش ناقل غیرفعال را ایفا نمیاد که در این صورت عامل عفونت در غذا رشد ننموده و تنها به وسیله غذا به انسالن منتقل می شود. ویروس ها، انگلها و حتی بعضی از باکتری ها بیماری زای غذایی، در گروه دوم قرار می گیرند . پاورپوینت ارزشمند بیماری های ناشی از مواد غذائی و اهمیت آنها

جدول 1-1 بعضی از میکروبهای بیماری زای غذایی را در ارتباط با نوع مواد غذایی انتقال دهنده نشان می دهند.
بیماریهای غذایی از نظر تقسیم بندی جزئ بیماری های روده ای تقسیم بندی می شوند که از نظر اهمیت در امریکا بعد از بیماری های ریوی در مقام دوم قرار دارد. در یک بررسی در ایالات متحده گزارش شده که بطور متوسط هر آمریکایی حداقل هر سال یکبار به بیماری روده ای با علامت اسهال مبتلا می شود. گفته می شود که این مسئله به خاطر ناسالم بودن غذای تولید شده در این کشور نیست بلکه مردم با عمل آوری غلط و غیربهداشتی و یا از طریق انتقال اجرام عفونی خود غذا را ناسالم می کنند. از دیدگاه بهداشت عمومی، مسمومیت های غذایی یکی از عمده بیماری های جوامع کشورهای مختلف جهان به شمار می رود. بر طبق مطالعات انجام شده همه ساله بیش از هزار میلیون مورد اسهال حاد در بین بچه های زیر پنج سال در ممالک آفریقا، آسیا (به استثنای چین) و آمریکای لاتین اتفاق می افتد. که به مرگ بیش از 5 میلیون منجر می گردد.
از دیدگاه اقتصاد ملی، مسمومیت های غذائی به دو طریق مستقیم و غیرمستقیم در اقتصاد ملی تأثیرگذار می باشد. در مورد تأثییر مستقیم یا معالجات پزشکی مسمومیت های غذائی که در موارد وقوع بزرگ آنها می تواند بسیار پرهزینه باشد خصوصاً اگر مسئله رفع مشکل و پرداخت خسارت مطرح شود. به اهمیت دو نمونه از این تأثیر می توان اشاره نمود که هر دو مورد در کشور انگلستان اتفاق افتاده است. پاورپوینت ارزشمند بیماری های ناشی از مواد غذائی و اهمیت آنها

یکی از این موارد مربوط به بروز سالمونلوز ناشی از آلودگی تخم مرغ به سالمونلاانتریتیدیس تیپ فاژ PT4 بود که طی آن دولت متحمل پرداخت خسارت سنگینی جهت از بین بردن طیور آلوده گردید. در مورد تأثیر غیرمستقیم مسمومیت های غذائی در اقتصاد ملی می توان مواردی مثل ضررهای مالی در کاهش صادرات مواد غذایی و هزینه های تحقیقاتی جهت پیشگیری غذائی را نام برد.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت ارزشمند بیماری های ناشی از مواد غذائی و اهمیت آنها است

برای دانلود کل پاورپوینت ارزشمند بیماری های ناشی از مواد غذائی و اهمیت آنها از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت ارزشمند سرطان پروستات - 18 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند سرطان پروستات - 18 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند سرطان پروستات - 18 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند سرطان پروستات

پاورپوینت ارزشمند سرطان پروستات

پاورپوینت ارزشمند سرطان پروستات

پول شما و زندگی شما

http://shidoon.sellfile.ir/

غده پروستات غده‌ ای است که تنها در مردان يافت می‌ شود. اين غده در زير مثانه قرار دارد و مايعی به داخل منی ترشح می‌ کند.

سرطان پروستات نوعی بيماری است که در آن سلولهای بدخيم از بافتهای پروستات نشات می گيرد و به طور نامنظم و فزاينده‌ای تکثير و منجر به افزايش حجم در هر يک از اجزای سلولی غده پروستات می‌شود. پاورپوینت ارزشمند سرطان پروستات

سرطان پروستات دومين سرطان شايع بعد از سرطان ريه در ميان مردان است.  پاورپوینت ارزشمند سرطان پروستات
علت ابتلا به سرطان پروستات هنوز ناشناخته است اما تحقيقات آماری و بالينی، روند بدخيمی بيماری سرطان پروستات را به اين عوامل ارتباط می دهد:

سن ‌: سرطان پروستات اغلب در افراد سالمند ديده می‌شود و افراد زير ۵۰ سال به ندرت به آن مبتلا می شوند. مردان بالای ۶۰ سال بيشتر در معرض خطر ابتلاء به سرطان پروستات هستند و بايد بيشتر متوجه علائم هشدار دهنده اين بيماری باشند.

عوامل ژنتيکی : سابقه ارثی سرطان پروستات عامل مهمی در ابتلا به اين سرطان است. وجود سابقه سرطان پروستات بين اعضای نزديک خانواده از جمله پدر و برادر احتمال ابتلا به اين سرطان را افزايش می ‌دهد. پاورپوینت ارزشمند سرطان پروستات

عوامل هورمونی :هورمون‌های استروئيدی (تستوسترون و آندروژنها) برای رشد و حفظ و عمل طبيعی آن در مردان بالغ نقش مهمی را ايفا می کند. افزايش ميزان ترشح هورمون تستوسترون در خون اغلب موجب تسريع روند بدخيمی سرطان پروستات می شود.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت ارزشمند سرطان پروستات است

برای دانلود کل پاورپوینت ارزشمند سرطان پروستات از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت ارزشمند شرایط عمومی برای ارتقا - 39 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند شرایط عمومی برای ارتقا - 39 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند شرایط عمومی برای ارتقا - 39 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند شرایط عمومی برای ارتقا

پاورپوینت ارزشمند شرایط عمومی برای ارتقا

پاورپوینت ارزشمند شرایط عمومی برای ارتقا

پول شما و زندگی شما

http://shidoon.sellfile.ir/

بند 2- کیفیت تدریس:
مربی به استادیاری : 14
استادیاری به دانشیاری: 15
دانشیاری به استادی: 16 پاورپوینت ارزشمند شرایط عمومی برای ارتقا
حداکثر کیفیت تدریس : 20 امتیاز
نظر خواهی از دانشجو ( 10 فرم): 30 درصد
نظر خواهی ازهمکاران : 35 درصد
نظر خواهی از مدیر گروه : 35 درصد
در هر مرتبه تکمیل یک فرم توسط دانش آموخته ممتاز ( معدل بالای 16) الزامی است

بند 4 : امتیاز پایان نامه ها : پاورپوینت ارزشمند شرایط عمومی برای ارتقا
دکترای عمومی پزشکی: 2 امتیاز
پایان نامه کارشناسی ارشد و داروسازی: 3 امتیاز
دوره تخصصی: 3.5 امتیاز
فوق تخصص: 5 امتیاز
PhD: 8 امتیاز
حداکثر امتیاز پایان نامه : 20 امتیاز

امتیازات ماده ( آموزشی)2:
مربی به استاد یاری:
حداقل 40 و حداکثر 70
استاد یاری به دانشیاری:
حداقل 40 و حداکثر 70 امتیاز
دانشیاری به استادی:  پاورپوینت ارزشمند شرایط عمومی برای ارتقا
حداقل 40 و حداکثر 70 امتیاز
اعضای هیئت علمی پژوهشی:

حداقل 20 و حداکثر 40 امتیاز

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت ارزشمند شرایط عمومی برای ارتقا است

برای دانلود کل پاورپوینت ارزشمند شرایط عمومی برای ارتقا از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت ارزشمند اخلاق حرفه ایی - 54 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند اخلاق حرفه ایی - 54 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند اخلاق حرفه ایی - 54 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند اخلاق حرفه ایی

پاورپوینت ارزشمند اخلاق حرفه ایی

پاورپوینت ارزشمند اخلاق حرفه ایی

پول شما و زندگی شما

http://shidoon.sellfile.ir/

فرد دیوید(1999):
“اصول اخلاقی شایسته ا ز پیش شرط های مدیریت راهبردی خوب است“.
”یکی از دلایل بالا بودن حقوق استراتژیستها در مقایسه با حقوق سایر افراد در سازمان اینست که آنها باید خطرات معنوی شرکت را بعهده بگیرند.آنها مسئولیت تدوین،توزیع و اعمال کدهای اخلاقی سازمان را بر عهده دارند“. پاورپوینت ارزشمند اخلاق حرفه ایی
فراگیری(تسری به همه ابعاد بنگاه).
بسترهای فرا سازمانی(اجتماعی و تاریخی).
آثار پایدار و زنده. پاورپوینت ارزشمند اخلاق حرفه ایی
نتایج مرکب.
آثار فراسازمانی(ملی و بشری).
نتایج ناپیدا.
دارای جایگزینهای مختلف(بن بست های موهوم اخلاقی یا غیر اخلاقی)
اشخاص درگیر.
چند وجهی و چند تباری مشکلات اخلاقی.
صعوبت در تشخیص و حل
حل مسئله چیست؟ یافتن راه درست از بیراهه است؟رفع مانع است؟حذف مسئله چه تفاوتی با حل مسئله دارد؟ابتدا باید تصور کامل و دقیقی از مسئله گشائی داشته باشیم.
شرایط کارائی و اثربخشی حل مسئله کدامست؟( از مسئله گشائی خلاقانه- CPS- تا مسئله گشائی موثر-EPS)، راهها و چاهها کدامند؟چگونه میتوان مواضع خطا و بیراهه را تشخیص داد؟ پاورپوینت ارزشمند اخلاق حرفه ایی
در حل مسائل اخلاقی دنبال چه امری هستیم؟ چه عملیاتی در مواجهه با مشکلات اخلاقی باید انجام دهیم؟حل این مسائل با حل سایر مسائل بنگاه چه تفاوتهائی دارد؟با چه مدلهائی باید پیش رفت؟

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت ارزشمند اخلاق حرفه ایی است

برای دانلود کل پاورپوینت ارزشمند اخلاق حرفه ایی از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت ارزشمند ژيمناستيـك - 160 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند ژيمناستيـك - 160 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند ژيمناستيـك - 160 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند ژيمناستيـك

پاورپوینت ارزشمند ژيمناستيـك

پاورپوینت ارزشمند ژيمناستيـك

پول شما و زندگی شما

http://shidoon.sellfile.ir/

  درمورد پيدايش و شكل گيري اين رشته ورزشي تاريخ دقيقي را نمي توان مشخص نمود . ولي بدون ترديد پيدايش و شكل گيري آنرا مي توان به قبل از ميلاد مسيح نسبت داد.

 

  ريشه كلمه ژيمناستيك كه يك واژه يوناني است كلمه گيمنوس به معني هنر لخت مي باشد . يونانيها مجموعه هايي را به نام ژيمنازيا ساخته بودند و در آنجا به تمرين مي پرداختند .

پاورپوینت ارزشمند ژيمناستيـك

پاورپوینت ارزشمند ژيمناستيـك

  فيلسوفهاي يوناني مانند پلاتو ، ارسطو و سقراط به ژيمنازيومها مي رفتند و در آنجا علاوه بر اينكه بدنهايشان را تمرين مي داند به بحث و گفتگو پيرامون فلسفه جهت تمرين فكرهايشان نيز مي پرداختند . طرز فكر آنها درباره ژيمناستيك ناشي از اين موضوع مي شدكه آنها معتقد بودند (فكر سالم در بدن سالم است ) .

پاورپوینت ارزشمند ژيمناستيـك

 

پاورپوینت ارزشمند ژيمناستيـك

 

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت ارزشمند ژيمناستيـك است

 

برای دانلود کل پاورپوینت ارزشمند ژيمناستيـك از لینک زیر استفاده کنید:

 


پاورپوینت ارزشمند آشنایی با اثرات زیست محیطی طرح های آب و خاک و توسعه پایدارمحیط زیست - 190 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند آشنایی با اثرات زیست محیطی طرح های آب و خاک و توسعه پایدارمحیط زیست - 190 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند آشنایی با اثرات زیست محیطی طرح های آب و خاک و توسعه پایدارمحیط زیست - 190 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند آشنایی با اثرات زیست محیطی طرح  های آب و خاک و توسعه پایدارمحیط زیست  - 190 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند آشنایی با اثرات زیست محیطی طرح  های آب و خاک و توسعه پایدارمحیط زیست  - 190 اسلاید

پول شما و زندگی شما

http://shidoon.sellfile.ir/

محتوای دوره :

• مقدمه و کلیات

پیشینه تحقیق درباره آینده پژوهی - 10 صفحه وورد

پیشینه تحقیق درباره آینده پژوهی - 10 صفحه وورد

پیشینه تحقیق درباره آینده پژوهی - 10 صفحه وورد

پیشینه تحقیق درباره آینده پژوهی

پیشینه تحقیق درباره آینده پژوهی

پول شما و زندگی شما

http://shidoon.sellfile.ir/

پیشینه داخلی

مولایی وطالبیان، (1395)، در مقاله ای با عنوان "آینده پژوهی مسائل ایران با روش تحلیل ساختاری" آورده اند که پژوهش «آینده پژوهی ایران» با هدف تلاش برای شناسایی روندها، چالش ها و متغیرهای احتمالی پیش رو با سامان دهی و جمع بندی نظرات شهروندان و خبرگان و سپس انعکاس آن به منظور ایجاد آمادگی لازم برای انواع آینده های ممکن، محتمل و مطلوب پیش روی جامعه ایران انجام شده است. به این منظور مراحل چهارگانه روش شناسی شامل: 1. نظرسنجی عمومی برای شناسایی متغیرها، 2. رتبه بندی متغیرها توسط کارشناسان برگزیده، 3. برگزاری پنل خبرگان برای شناسایی اثرات متقابل متغیرها و 4. تحلیل های آماری و نرم افزاری ماتریس اثرات متقابل انجام شده است. پس از شناسایی 100 متغیر نخست، به منظور تحلیل یکپارچه اثرات متقابل میان متغیرها از روش «تحلیل ساختاری» و نرم افزار میک مک که یکی از ابزارهای «آینده نگاری استراتژیک» به حساب می آید، استفاده شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد هرچند «سرنوشت پرونده هسته ای» با اهمیت ترین متغیر پیش رو است، اما مهم ترین متغیرهای ایران در سال 1394 که هم زمان بیشترین تأثیرگذاری و تأثیرپذیری را بر سایر متغیرها دارند، عبارتند از: سرمایه اجتماعی، نزاع های سیاسی جریان های قدرت و انتخابات مجلس شورای اسلامی.

 پیشینه تحقیق درباره آینده پژوهی

 پیشینه تحقیق درباره آینده پژوهی

 

این فایل دارای 12 پیشینه که شامل 6 پیشینه داخلی و 6 پیشینه خارجی است بوده و همگی متعلق به سالهای اخیر هستند و چیدمان آنها به ترتیب سال است و منابع آنها در انتهای متن به ترتیب حروف الفبا در دو بخش فارسی و لاتین آمده است.

یک نمونه از پیشینه تحقیق را در بالا ملاحظه می کنید.

برای دانلود کل پیشینه ها از لینک زیر استفاده کنید:

پیشینه تحقیق درباره آینده پژوهی

پیشینه تحقیق درباره آینده پژوهی


پاورپوینت ارزشمند کامپیوترهای شخصی قابل حمل - 25 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند کامپیوترهای شخصی قابل حمل - 25 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند کامپیوترهای شخصی قابل حمل - 25 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند کامپیوترهای شخصی قابل حمل

پاورپوینت ارزشمند کامپیوترهای شخصی قابل حمل

پاورپوینت ارزشمند کامپیوترهای شخصی قابل حمل

پول شما و زندگی شما

http://shidoon.sellfile.ir/

CPU ها:
Intel وAMD مدتهاست که cpu -های مخصوص لپ تاپها را نیز تولید می کنند.
کارت گرافیک : پاورپوینت ارزشمند کامپیوترهای شخصی قابل حمل
اخیراً اکثر سازندگان به عرضه کارتهای گرافیک مستقل برایLoptop ها روی آوردند.
درایوهای مستقل: پاورپوینت ارزشمند کامپیوترهای شخصی قابل حمل
اقدام سازندگان برای هر چه بالاتر بردن قابلیتهای Loptop ها.

باطریها را در یک مکان خنک و به دور از رطوبت نگهداری کنید.
باطریها را با اندکی الکل و یا فقط یک پارچه خشک تمیز کنید.
از باطرهای صدمه دیده استفاده نکنید. پاورپوینت ارزشمند کامپیوترهای شخصی قابل حمل
برای شارژ باطریها از یک شارژ مخصوص استفاده کنید.
باطریهای بلااستفاده را به مراکز بازیافت تحویل دهید
نظافت:
هیچگاه از شیشه پاک کن و یا مواد شوینده دیگر استفاده نکنید.
از آب برای تمیز کردن laptop استفاده نکنید زیرا رطوبت، سیستم را نابود می کند.
فشار باد بهترین روش برای تمیز کردن ذرات غبار می باشد.
گرما:
در حین استفاده از برقAC مدیریت برق را فراموش نکنید.
از محافظ صفحه برای مدت طولانی استفاده نکنید.
وجود اندکی فاصله میان laptop و سطح زیرین آن.
اطمینان از روشن بودن فن

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت ارزشمند کامپیوترهای شخصی قابل حمل است

برای دانلود کل پاورپوینت ارزشمند کامپیوترهای شخصی قابل حمل از لینک زیر استفاده کنید:


پیشینه تحقیق تجارت و بازاریابی دیجیتال یا الکترونیک - 5 صفحه وورد قابل ویرایش

پیشینه تحقیق تجارت و بازاریابی دیجیتال یا الکترونیک - 5 صفحه وورد قابل ویرایش

پیشینه تحقیق تجارت و بازاریابی دیجیتال یا الکترونیک - 5 صفحه وورد قابل ویرایش

پیشینه تحقیق تجارت و بازاریابی دیجیتال یا الکترونیک

پیشینه تحقیق تجارت و بازاریابی دیجیتال یا الکترونیک

پول شما و زندگی شما

http://shidoon.sellfile.ir/

پیشینه داخلی

 • گليان و قاسمی(1396) در یک مطالعه به بررسی تاثیر بازاریابی دیجیتال بر رقابت پذیری بنگاه­های اقتصادی پرداختند. در این پژوهش بیان شده که پیشرفت سریع فناوری به خلق عصر دیجیتال منجر خواهد شد. فعالیت­های دیجیتال در حال تبدیل شدن به مهمترین بخش فرایند بازاریابی است. نگاهی نافذ به جهان پیرامون ما این حقیقت را آشکار میکند که جهان امروز بسیار متفاوت تر از دیروز است و بنگاه ها برای بقا در چنین بازار فرا رقابتی باید متناسب با این عصر به رقابت با سایر بنگاه­ها بپردازند. بر این اساس باید به بازاریابی دیجیتال نگاه هوشمندانه­تری داشته باشند و از آن بهره ببرند. در این پژوهش به مفهوم و ابعاد بازاریابی دیجیتال و رقابت پذیری در بنگاه ها پراخته و بر اساس مبانی نظری و یافته­های پژوهش این نتیجه حاصل شد که بازاریابی دیجیتال تاثیر مستقیم و مثبتی بر رقابت پذیری بنگاه­ها دارد.

  پیشینه تحقیق تجارت و بازاریابی دیجیتال یا الکترونیک

  پیشینه تحقیق تجارت و بازاریابی دیجیتال یا الکترونیک

 • آراسته و همکاران(1394) در یک مطالعه به بررسی نقش تجارت الکترونیک و بازاریابی اینترنتی در رونق کارآفرینی و بهبود فضای کسب و کار پرداختند. در این مقاله نشان دادند که فن آوری اطلاعات از دو جهت بر کار آفرینی تا ثیر گذار می باشد. نخست اینکه با ایجاد ارتباطات بسیار گسترده و فراگیر که به آسانی انجام میگیرد تحول عظیمی در تجارت سنتی ایجاد نموده و به آن سرعت بخشیده است که به نوبه خود موجب شکوفایی اقتصاد و در نتیجه اشتغال بیشتر میگردد. دوم اینکه این فنا وری خود راسا تبدیل به شاخه جدا گا نه ای از کسب و کارگردیده و افراد بسیاری را به خود جذب نموده است بطوریکه که امروزه بار قابل توجهی از کار آفرینی بر دوش این شاخه از دانش قرار گرفته است.
 • این متن دارای 5 پیشینه داخلی و 5 پیشینه خارجی است.

 • پیشینه تحقیق تجارت و بازاریابی دیجیتال یا الکترونیک

  پیشینه تحقیق تجارت و بازاریابی دیجیتال یا الکترونیک

 • متن فوق تنها دو پیشینه از کل پیشینه هاست 
 • برای دانلود کل پیشینه از لینک زیر استفاده کنید

   


پاورپوینت ارزشمند دستورالعمل سلامت و ایمنی و بهداشت عوامل اجرايي پسماند - 28 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند دستورالعمل سلامت و ایمنی و بهداشت عوامل اجرايي پسماند - 28 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند دستورالعمل سلامت و ایمنی و بهداشت عوامل اجرايي پسماند - 28 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند دستورالعمل سلامت و ایمنی و بهداشت عوامل اجرايي پسماند

پاورپوینت ارزشمند دستورالعمل سلامت و ایمنی و بهداشت عوامل اجرايي پسماند

پاورپوینت ارزشمند دستورالعمل سلامت و ایمنی و بهداشت عوامل اجرايي پسماند

پول شما و زندگی شما

http://shidoon.sellfile.ir/

بسیاری ازعوامل اجرايي پسماند از اقشاری هستند كه در پايين ترين پله نردبان طبقات اجتماعی قرارمی گیرند وبدلیل انجام کارهای سخت وبا عوامل مخاطره آمیز در معرض انواع بیماریها وحوادث قرار دارند. بر این اساس شرعا وعرفا بایستی به ايمني و بهداشت اين افراد توجه زیادی نمود. در زندگی قرن بیست ویکم بشر در فعالیت های مختلف از فعالیتهای عادی گرفته تا فعالیتهای اداری، صنعتی، کشاورزی، بهداشتی درمانی دائما در حال تولید زباله هایی با تركيبی متنوع خطرناک ، عفونت زا وحتی نامشخص است حال این زباله تولید ، جمع آوری ، حمل ، بازیافت، پردازش ودفع می گردد وافرادی که با این زباله ها سروکار دارند سلامتی انان مورد تهدید قرار می گیرد .
براي تامین سلامت عوامل اجرایی پسماندهاست برنامه کشوری در نظر گرفته شده که سرلوحه ان دستورالعمل سلامت ، ایمنی وبهداشت عوامل اجرایی مشمول ماده 5 قانون مدیریت پسماندهاست . پاورپوینت ارزشمند دستورالعمل سلامت و ایمنی و بهداشت عوامل اجرايي پسماند
الف –شهرداري ها ، بخشداريها و دهياريها : مدير اجرايي كليه پسماندهاي عادي ،كشاورزي و نيز مدير اجرايي پسماندهاي ويژه پس از تبديل آن به پسماند عادي وقرار گيري آن در خارج از واحد توليد پسماند ، از معابر ، گذرگاهها و خيابانها قلمداد مي گردند. پاورپوینت ارزشمند دستورالعمل سلامت و ایمنی و بهداشت عوامل اجرايي پسماند
ب – كارفرمايان كارگاهها ،كار خانجات ، شركتهاي دولتي ، نيمه دولتي وخصوصي و مديران شهركهاي صنعتي ، بعنوان مدير اجرايي پسماند تا تبديل پسماندصنعتي و ويژه به پسماند عادي و تحويل آن به عوامل اجرايي شهرداري ،شهرداريها ، دهياريها قلمداد مي گردند. پاورپوینت ارزشمند دستورالعمل سلامت و ایمنی و بهداشت عوامل اجرايي پسماند
ج – مدير ارشد بيمارستانها ، مراكز بهداشتي درماني ، آزمايشگاههاي تشخيص طبي ، مراكز تحقيقات و خدمات پزشكي و پيراپزشكي و ساير مراكز مشابه ،بعنوان مدير اجرايي پسماندهاي ويژه توليدي ويا تبديل پسماندهاي پزشكي (بيمارستاني) به پسماند عادي و تحويل آن به عوامل اجرايي شهرداري ،شهرداريها ، دهياريها قلمداد مي گردند
آشنايي عوامل اجرایی پسماندها با دستورالعمل انجام كار سالم و ايمن به نحوی كه شاغلين بتوانند با حداقل احتمال بروز خطر وظايف كاري خود را به انجام رسانند.
- آشنايي عوامل اجرایی پسماندها با استفاده صحيح و مناسب از دستگاه‌ها، تجهيزات، ابزار كار و سیستم‌های كنترل عوامل زيان آور
- آشنايي عوامل اجرایی پسماندها با قوانين، مقررات و ضوابط مراقبت‌های پزشكي و نيز شناخت علائم و نشانه‌هایی از بيماري كه می‌تواند معرف مواجهه بيش از حد فرد با مخاطرات باشد.
- آشنايي عوامل اجرایی پسماندها با مقررات مرتبط: وسايل حفاظت فردي، پايش محيطي، جابجايي و حمل دستي و ماشینی مخازن و بشكه ها
- آشنايي عوامل اجرایی پسماندها با برنامه سلامت، ايمني و بهداشت

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت ارزشمند دستورالعمل سلامت و ایمنی و بهداشت عوامل اجرايي پسماند است

برای دانلود کل پاورپوینت ارزشمند دستورالعمل سلامت و ایمنی و بهداشت عوامل اجرايي پسماند از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت ارزشمند بازاریابی عصبی و بازاریابی ویروسی - 20 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند بازاریابی عصبی و بازاریابی ویروسی - 20 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند بازاریابی عصبی و بازاریابی ویروسی - 20 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند بازاریابی عصبی و بازاریابی ویروسی

پاورپوینت ارزشمند بازاریابی عصبی و بازاریابی ویروسی

پاورپوینت ارزشمند بازاریابی عصبی و بازاریابی ویروسی

پول شما و زندگی شما

http://shidoon.sellfile.ir/

اغلب شرکت‌های بزرگ قبل از تولید یک محصول تحقیقات بازار انجام می‌دادند تا محصول مورد علاقه مشتریان را تولید کنند. آن‌ها از مردم می‌پرسیدند که دوست دارید محصول بعدی ما چگونه باشد، رنگ بسته‌بندی چه باشد و چه خصوصیاتی داشته باشد. پاورپوینت ارزشمند بازاریابی عصبی و بازاریابی ویروسی

سپس با توجه به نتایج نظرسنجی و تحقیقات بازار محصولی جدید تولید می‌کردند. سپس اتفاق عجیبی رخ می‌داد. آن محصول جدید که دقیقاً با خواسته‌ها و سلایق مشتریان تولید شده بود با شکست مواجه می‌شد. همان افرادی که خودشان در نظرسنجی شرکت کرده بودند هیچ‌گاه محصول مورد نظر را خریداری نمی‌کردند. 

پاورپوینت ارزشمند بازاریابی عصبی و بازاریابی ویروسی
اگر مشتریان نیازهای واقعی خود را بر زبان نمی‌آورند و همواره نمی‌توان به گفته‌های آنان اعتماد کرد، پس راه‌حل چیست؟ در سال‌های اخیر دستگاه‌هایی با نام‌های EEG و fMRI و ... ساخته شده که انواع کوچک و قابل‌حملی دارد که بر سر انسان نصب می‌شود و می‌تواند از مغز انسان عکس بگیرد. این دستگاه‌ها دریچه‌ای را برای ورود به مغز انسان باز کردند. دانشمندان و بازاریابان می‌توانند با بررسی عکس‌های مغز فردی که مثلاً در حال تصمیم‌گیری خرید است به دیدگاه موثق‌تر و جدیدتری دست یابند. 

پاورپوینت ارزشمند بازاریابی عصبی و بازاریابی ویروسی
اما سؤال بسیار کلیدی آن است که تصمیمات خرید توسط کدام قسمت مغز انجام می‌شود؟ نکته مهمی که در بازاریابی سنتی به آن توجهی نمی‌شود این است که تصمیمات خرید ما اغلب با مغز قدیم انجام می‌شود! تا به حال بازاریابان فکر می‌کردند تمامی خریدها با بخش منطقی مغزمان انجام می‌شود. البته همیشه در طول تاریخ بازاریابان می‌دانستند که احساسات بر تصمیمات خرید تأثیر دارد. ولی اکنون مشخص شده است که تأثیرگذاری بخش احساسی و مغز قدیم بسیار فراتر از آن چیزی است که تصور می‌کردیم.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت ارزشمند بازاریابی عصبی و بازاریابی ویروسی است

برای دانلود کل پاورپوینت ارزشمند بازاریابی عصبی و بازاریابی ویروسی از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت ارزشمند عمو پورنگ - داریوش فرضیایی - 13 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند عمو پورنگ - داریوش فرضیایی - 13 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند عمو پورنگ - داریوش فرضیایی - 13 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند عمو پورنگ - داریوش فرضیایی

پاورپوینت ارزشمند عمو پورنگ - داریوش فرضیایی

پول شما و زندگی شما

http://shidoon.sellfile.ir/

داریوش فرضیایی (متولد ۱۳۵۲محله جوادیه تهران) مجری و برنامه ساز بخش کودک و نوجوان تلویزیون است که بیشتر به خاطر برنامه عمو پورنگ شناخته می‌شود. به دلیل ایفای نقش اصلی در همین برنامه، گاه در رسانه‌ها با نام عمو پورنگ نیز شناخته می‌شود.

پاورپوینت ارزشمند عمو پورنگ - داریوش فرضیایی

 

پاورپوینت ارزشمند عمو پورنگ - داریوش فرضیایی

 

داریوش فرضیایی متولد اول مرداد ۱۳۵۲ در تهران است. مادرش گیلانی و پدرش اصالت آذری دارد و اهل خلخال می‌باشد. تسلط او به زبانهای گیلکی و ترکی و استفاده او از این دو زبان در برنامه‌هایش به همین دلیل است. او تحصیلات خود را در رشته گرافیک ادامه داد و با مدرک کارشناسی از دانشگاه فارغ‌التحصیل شد. وی در ۲۹ خرداد ماه ۱۳۹۳ پدرش را از دست داد و عکس او در کنار پدرش واکنش‌هایی را در فضای مجازی برانگیخت.

پاورپوینت ارزشمند عمو پورنگ - داریوش فرضیایی

پاورپوینت ارزشمند عمو پورنگ - داریوش فرضیایی

در ابتدا او عکس را با زیرنویس «پدر عزیزم تولدت مبارک؛ خوش بحالت که زنده شدی» و با چهره گریان منتشر کرد. رسانه‌ها عکس را با عنوان «عکس یادگاری عمو پورنگ با جنازه پدرش» منتشر کردند که باعث واکنش تند کاربران شد. پس از آن، فرضیایی در مطلبی توضیح داد که این عکس «پیش از فوت پدرش» برداشته شده بود.

پاورپوینت ارزشمند عمو پورنگ - داریوش فرضیایی

 

پاورپوینت ارزشمند عمو پورنگ - داریوش فرضیایی

 

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت ارزشمند عمو پورنگ - داریوش فرضیایی است

برای دانلود کل پاورپوینت ارزشمند عمو پورنگ - داریوش فرضیایی از لینک زیر استفاده کنید:

پاورپوینت ارزشمند انواع چرخ دنده - 13 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند انواع چرخ دنده - 13 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند انواع چرخ دنده - 13 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند انواع چرخ دنده

پاورپوینت ارزشمند انواع چرخ دنده

پاورپوینت ارزشمند انواع چرخ دنده

پول شما و زندگی شما

http://shidoon.sellfile.ir/

از اجزای اصلی انتقال قدرت درماشین ها هستند؛
برای انتقال حرکت و تغییر سرعت دورانی و گشتاور مورد استفاده قرار می گیرند؛
کار آنها بر اساس درگیری و غلتش می باشد (اصطکاک حرکت غلتشی کمتراز اصطکاک حرکت لغزشی است).
برای انتقال حرکت در محورهای موازی. پاورپوینت ارزشمند انواع چرخ دنده
دندانه ها موازی محور چرخ دنده و روی محیط استوانه ای.
روی محور های موازی جهت حرکت یکی از چرخ دنده ها خلاف جهت حرکت دیگری.
جهت تقلیل سرعت روی دو محور عمود بر هم.
در این سیستم:  پاورپوینت ارزشمند انواع چرخ دنده
1. نسبت انتقال بسیار زیاد
2. انتقال گشتاور زیاد و دور کم پاورپوینت ارزشمند انواع چرخ دنده
3. تحمل بارهای شعاعی و محوری زیاد توسط پیچ حلزون در نتیجه یاتاقان محکم

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت ارزشمند انواع چرخ دنده است

برای دانلود کل پاورپوینت ارزشمند انواع چرخ دنده از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپونیت ارزشمند مکان نمازگزار - 20 اسلاید

پاورپونیت ارزشمند مکان نمازگزار - 20 اسلاید

پاورپونیت ارزشمند مکان نمازگزار - 20 اسلاید

پاورپونیت ارزشمند مکان نمازگزار

پاورپونیت ارزشمند مکان نمازگزار

پول شما و زندگی شما

http://shidoon.sellfile.ir/

شرايط مكان نمازگذار

X مکان نماز گزار باید بی حرکت باشد بنابر این نماز خواندن در هواپیما ، کشتی ، قطار و اتومبیل در حال حرکت اگر سبب تکامل خوردن بدن شود، صحیح نیست ولی در حالت ناچاری و تنگی وقت می تواند بخواند به شرطی که جهت قبله را رعایت كند و به قدری که ممکن است باید در حال حرکت چیزی  نخواند.

پاورپوینت ارزشمند پرورش شترمرغ - 40 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند پرورش شترمرغ - 40 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند پرورش شترمرغ - 40 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند پرورش شترمرغ

پاورپوینت ارزشمند پرورش شترمرغ

پاورپوینت ارزشمند پرورش شترمرغ

پول شما و زندگی شما

http://shidoon.sellfile.ir/

شترمرغ(struthio camelus ) بزرگترين پرنده زنده است كه متعلق به خانواده ratite ها به معناي سينه پهنان مي باشد. اعضاي اين خانواده بوسيله عدم قدرت پرواز‍،توانايي دويدن و فقدان جناق در استخوان سينه شان شناخته مي شوند. اين پرندگان بسيار مقاوم بوده و به آساني مي توانند با شرايط گوناگون اقليمي سازگار شوند. آنها مي توانند در چراگاه هاي فقيري كه گاو و گوسفند قادر به رشد و زندگي نيستند،زنده بمانند.
پرورش شتر مرغ از سال 1860 در كشور افريقای جنوبی به صورت جدی آ‎غاز گرديد و سپس در ساير نقاط دنيا گسترش يافت. امروزه در بسياری از كشورها پرورش شترمرغ انجام می شود. كشور ايران هم چند سالی است مبادرت به واردات اين پرنده نموده و در امر پرورش آن گام نهاده است. در طی چند سال گذشته مطالعاتی برروی پارامترهای توليدی، جوجه كشی، تغذيه و پرورش اين پرنده صورت گرفته كه توأم با موفقيت هايی دراين زمينه بوده است. قابل ذكر است كه تاكنون در ايران محصولات حاصل از كشتار اين پرنده به بازار عرضه نشده است.
محصولات اين پرنده شامل گوشت، چرم، پروساير محصولات فرعی است. گوشت پرنده قرمز بوده و از خواص آن می توان پايين بودن ميزان چربی، كلسترول، تردی خاص و بالا بودن ميزان پروتئين را نام برد. چرم اين پرنده چرمی با ظاهری زيباست و درساخت انواع محصولات چرمی به كار می رود. نوع ديگر چرم حاصل از پوست ناحيه ساق پای شترمرغ است كه از صفحات فلسی، مانند پوست مارمولك تشكيل شده و در ساخت محصولات چرمی و به خصوص پوتين گاو چران ها استفاده می شود.پرهای شتر مرغ در ساخت انواع گردگيرها استفاده می شود و خاصيت گردگيری بالايی دارد.  پاورپوینت ارزشمند پرورش شترمرغ
همچنين ازپر شتر مرغ در تزيين علم در مراسم مذهبی، ساخت انواع كلاه ها و شال گردن ها استفاده می شود. ساير محصولات فرعی اين پرنده شامل پوسته تخم می باشد كه از تخم های بی نطفه در زمان جوجه كشی به دست می آيد. برروی اين تخم ها كارهای هنری از جمله نقاشی و حكاكی صورت گرفته و با قيمت های گزافی به فروش می رسند. به طور كلی از كليه اجزای اين پرنده استفاده می شود. شترمرغ در سن 10 تا 14 ماهگی كشتار می گردد و در اين سن حدود 100 تا 120 كيلوگرم وزن دارد. گوشت حاصل از اين پرنده بيشتر از قسمت ران می باشد كه در حدود 30 تا 35 كيلوگرم است. همچنين پوستی به مساحت 3/1 تا 5/1 متر مربع استحصال می گردد.”
محصولات شترمرغ
گوشت،پوست،پر و روغن
گوشت پاورپوینت ارزشمند پرورش شترمرغ
گوشت شترمرغ،گوشت قرمز است . طعم، بافت و رنگ گوشت شترمرغ شبيه به گوشت گاو بوده اما ميزان چربي،كالري و كلسترول آن كمتر است. به علاوه گوشت شترمرغ ميزان بالايي از عناصر كم نياز مانند روي و منيزيم را نيز داراست. اين گوشت نياز بدن به ويتامين PP(نياسين) را تامين كرده و نسبت به ساير گوشت ها مقادير بيشتري ويتامين هاي A ، C ، B1 و B2 دارد. همچنين ميزان گوشت بدست آمده از هر شترمرغ نيز بسيار قابل توجه است. يك شترمرغ 12 ماهه با وزن زنده 100 كيلوگرم، لاشه اي با وزن 60 كيلوگرم توليد خواهد كرد. از اين 60 كيلوگرم،21 كيلوگرم گوشت درجه يك (استيك و فيله) و 14 كيلو گرم گوشت درجه دو(گوشت لخم) و مابقي استخوان و چربي خواهد بود.اين مقادير بسته به سن،جنس و روشهاي مديريتي تغيير مي كند. پاورپوینت ارزشمند پرورش شترمرغ
ارزش غذايي گوشت شتر مرغ
مقايسه مواد مغذي ( در 100 گرم گوشت لخم پخته شده)
کلسترول(میلی گرم) : 83
آهن (میلی گرم) : 2/3
پروتئین : 140
چربی(گرم) : 8/2
کالری(کیلو کالری) : 9/26

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت ارزشمند پرورش شترمرغ است

برای دانلود کل پاورپوینت ارزشمند پرورش شترمرغ از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت ارزشمند مديريت زمان - 28 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند مديريت زمان - 28 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند مديريت زمان - 28 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند مديريت زمان

پاورپوینت ارزشمند مديريت زمان

پاورپوینت ارزشمند مديريت زمان

پول شما و زندگی شما

http://shidoon.sellfile.ir/

منظور از مدیریت زمان متوقف کردن زمان و تحت کنترل در آوردن آن نیست، بلکه مدیریت زمان به این معنی است که بیاموزیم تا بتوانیم از زمانی که هم اکنون در اختیار داریم به بهترین نحو ممکن استفاده کنیم و به اهدافی که در زندگی داریم، از جمله موفقیت تحصیلی دست یابیم.
مدیریت زمان یعنی: استفاده مطلوب از زمان برای اجرای برنامه ها و فعالیت ها، متناسب با اهدافی که داریم.
مديريت زمان مجموعه‌اي از مهارتهاست كه به شما در استفاده مؤثر از زمان كمك مي‌كند. رهنمود هايي وجود دارند كه براي مديريت زمان در حوزه‌هاي متفاوت مانند خانه و كار استفاده مي شوند. پاورپوینت ارزشمند مديريت زمان
احتمالاً روشن‌ترين دليل عدم استفاده از مديريت زمان اين است كه مردم نمي‌دانند مديريت زمان چيست. دليل دوم سستي و تنبلي است.گروه سوم آنهايي هستند كه دوست دارند تحت فشار و تنگي وقت (دقيقه نود) و شرايط بحران كار كنند. پاورپوینت ارزشمند مديريت زمان
مديريت زمان كمك مي‌كند كه تعيين كنيد كدام يك از كارهايي كه انجام مي‌دهيد مهمترين هستند. اين عمل به شما امكان مي‌دهد به برخي فعاليتها اولويت زيادي دهيد و برخي از فعاليت‌ها را حذف كنيد. هم‌چنين مديريت زمان به شما كمك مي‌كند كه از طريق حذف مزاحمت‌ها و فعاليت‌هاي غيرضروري، مدت زماني كه واقعاً كار مي‌كنيد را افزايش دهيد. يكي از وجوه رضايت بخش مديريت زمان كاهش استرس در زندگي است. كاهش سطح استرس موجب بهبود سلامت روحي و جسمي مي‌شود.
اهداف را به صورت روشن تعريف كنيد و مشخص كنيد كه آنها چه هستند و چه اهميتي دارند. اهدافي كه اهميت كم دارند مي‌توانند به تعويق بيافتند. شما مي‌توانيد فهرستي از كارهايي كه بايد انجام دهيد تهيه كنيد و به هر يك از اقلام به نسبت اهميت عددي اختصاص دهيد يا اينكه فهرستي از اهداف اولويت‌بندي شده تهيه كنيد. پيتر دراكر مي‌گويد: ”انجام دادن كارهاي درست مهمتر از انجام درست كارهاست.“ پاورپوینت ارزشمند مديريت زمان
پارتو، قانوني در اولويت‌بندي دارد:“تقريباً 80 درصد نتيجه مورد نظر از 20 درصد تلاش‌هايي حاصل مي‌شود كه انجام مي‌دهيم.“ براي اينكه كارهاي خود را به صورت مؤثر اولويت‌بندي كنيد، بايد بيست درصد مهم را جدا كنيد. سپس بر اقداماتي تمركز كنيد كه بيشترين نتيجه مورد نظر را حاصل مي‌كنند. هنگام تحليل چگونگي گذراندن اوقات خود متوجه خواهيد شد كه خيلي از اوقات شما صرف كارهاي كوچك و ناچيز مي‌شود. به همين دليل توان شما صرف حوزه‌هاي اصلي و حياتي كه نيازمند تلاش بيشتر هستند نمي‌شود.
اولويت‌بندي يكي از مهمترين قدم‌هاي مديريت زمان است. اين عمل كمك مي‌كند كه موارد زمان‌بر كه نه اوقات خوشي را ترتيب مي‌دهند و نه كمك مي‌كنند كه به اهداف خود دست يابيد را حذف كنيد. اين مرحله بيشترين تغيير در جهت افزايش زمان را به دنبال دارد. با تصميم گيري در خصوص فعاليت‌هايي كه بايد انجام دهيد و فعاليتهايي را كه بايد حذف كنيد اولويت‌‌بندي را آغاز كنيد.
براي تصميم‌گيري در خصوص فعاليت‌هايي كه بايد انجام دهيد، فعاليت‌هايي را تعيين كنيد كه از آنها لذت مي‌بريد و آنها را خوب انجام مي‌دهيد. خيلي مهم است كه هم از نظر حرفه‌اي و هم از نظر شخصي از كاري كه انجام مي‌دهيد لذت ببريد. در گزارش خود كارهايي كه از آنها لذت مي‌بريد و كارهايي كه براي شما خوشايند نيستند را مشخص كنيد. اكثريت روز شما بايد صرف كارهايي شود كه از انجام آنها لذت مي‌بريد.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت ارزشمند مديريت زمان است

برای دانلود کل پاورپوینت ارزشمند مديريت زمان از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت ارزشمند دستورالعمل تامین - 10 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند دستورالعمل تامین - 10 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند دستورالعمل تامین - 10 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند دستورالعمل تامین

پاورپوینت ارزشمند دستورالعمل تامین

پاورپوینت ارزشمند دستورالعمل تامین

پول شما و زندگی شما

http://shidoon.sellfile.ir/

آرشيو بازرگاني نسخه كاغذي MR را اسكن كرده و از طريق Outlook براي كارشناس كنترل پروژه ارسال مي نمايد و نسخه كاغذي را در پرونده مربوطه بايگاني مي نمايد
كارشناس كنترل پروژه كد توليد شده توسط نرم افزار EDMS را به فايل مربوطه تخصيص مي دهد و از طريق e.mail كارشناس بازرگاني را مطلع مي سازد
كارشناس بازرگاني درخواست خريد را بررسي ، در صورت نياز به اصلاح به واحد صادر كننده عودت مي دهد و پس از آن دريافت MR اصلاح شده را از واحد مربوطه پيگيري مي نمايد پاورپوینت ارزشمند دستورالعمل تامین
پس از نهايي شدن MR مرحله بعد يعني استعلام RFQ آغاز مي گردد پاورپوینت ارزشمند دستورالعمل تامین
كارشناس بازرگاني با استفاده از Vendor list نسبت به تهيه RFQ و ارسال آن به فروشندگان اقدام مي نمايد
كارشناس اطلاعات درخواست خريد را در Website شركت جهت استفاده فروشندگان قرار مي دهد
فروشنده پس از بررسي RFQ پيشنهادهاي فني و قيمت خود را به بازرگاني ارائه مي دهد
انتخاب مناسبترين استعلام و ارسال به واحد مهندسي (بدون قيمت و نام فروشنده كالا)
واحد مهندسي پيشنهاد دريافتي را براي مشاور ارسال مي كند . مشاور پس از بررسي، سوالات فني را در مدركي به نام TQ از مهندسي درخواست مي كند
دريافت TQ توسط كارشناس بازرگاني از مشاور و ارسال آن به فروشنده جهت پاسخگويي
فروشنده پاسخ سوالات فني را در قالب مدرك TQR به واحد بازرگاني ارسال كرده و كارشناس بازرگاني آنرا براي واحد مهندسي ارسال مي كند
ارسال TQR براي مشاور تو سط بلزرگاني و در صورت تاييد، مشاور مدرك TBE را تهيه كرده و به مهندسي ارسال مي كند
ارسال TBE توسط واحد مهندسي به واحد بازرگاني پاورپوینت ارزشمند دستورالعمل تامین
درخواست مدارك نهايي از فروشنده توسط كارشناس بازرگاني
بررسي و تاييد مدارك نهايي توسط كارفرما و ارسال تاييديه مدارك به مدير پروژه يا مدير خريد پروژه

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت ارزشمند دستورالعمل تامین است

برای دانلود کل پاورپوینت ارزشمند دستورالعمل تامین از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت ارزشمند روانشناسي - 125 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند روانشناسي - 125 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند روانشناسي - 125 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند روانشناسي

پاورپوینت ارزشمند روانشناسي

پول شما و زندگی شما

http://shidoon.sellfile.ir/

nتاريخچه علم روانشناسي :

پاورپویتت ارزشمند واجبات نماز - 40 اسلاید

پاورپویتت ارزشمند واجبات نماز - 40 اسلاید

پاورپویتت ارزشمند واجبات نماز - 40 اسلاید

پاورپویتت ارزشمند واجبات نماز

پاورپویتت ارزشمند واجبات نماز

پول شما و زندگی شما

http://shidoon.sellfile.ir/

واجبات ركني

تکبیره الاحرام

Ãتکبیر اول نماز را تکبیره الاحرام می گویند چون با این تکبیر است که بسیاری از کارها مثل خوردن و خندیدن ... که قبل از نماز جایز بود ، بر نماز گزار حرام می شود.

پاورپوینت ارزشمند خانواده درمانی - 30 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند خانواده درمانی - 30 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند خانواده درمانی - 30 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند خانواده درمانی

پاورپوینت ارزشمند خانواده درمانی

پول شما وزندگی شما

http://shidoon.sellfile.ir/

اهمیت خانواده:

خانواده بدون شك مهم‌ترين سازماني است كه بسترساز رشد و رفاه جسمي، رواني و اجتماعي كودك و عامل رسيدن وي به تعادل (فيزيكي، رواني و اجتماعي) است اجتماعي‌شدن و آشنايي با قوانين، نقش‌ها و ارزش‌هاي فرهنگي به طور طبيعي در خانواده صورت مي‌پذيرد و كودك در تعاملات ابتدايي خود با خانواده به يك موجود اجتماعي تبديل مي‌شود. به همين دليل هم از ديربازعملكرد خانواده مورد توجه روان‌شناسان بوده است.

واقعيت اين است كه اگر يكي از اعضاي خانواده داراي اشكال رفتاري ـ ‌رواني باشد، مي‌توان ردپاي آن را در روابط خانوادگي جست‌وجو كرد. در بسياري از موارد اشكال رفتاري عضو خانواده مانند كودك يا نوجوان مستقيما از روابط غلط خانوادگي سرچشمه مي‌گيردكه بهره گيري از روشهاي مورد نظر مي تواند راهگشايي مشكلات خانواده گردد.

پاورپوینت ارزشمند خانواده درمانی

پاورپوینت ارزشمند خانواده درمانی

›خانواده شالوده حيات اجتماعي محسوب گرديده وگذشته ازوظيفه تكثير نسل وكودك پروري براي بقای نوع بشر وظايف متعددي ازقبيل توليداقتصاد،فرهنگ پذيركردن افراد را نيز برعهده دارد بنابراين خانواده عامل واسطه اي است كه قبل از ارتباط مستقيم فرد با گروهها ،سازمانها وجامعه نقش مهمي در انتقال هنجارهاي اجتماعي به وي ايفا مي نمايد درجامعه کنونی مشکلات خانواده وروابط حاکم بر اعضای خانواده تا آن اندازه اهميت دارد که رشته جديد به نام خانواده درمانی  بوجود آمده است.

پاورپوینت ارزشمند زیست‌شناسی جانوری - 365 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند زیست‌شناسی جانوری - 365 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند زیست‌شناسی جانوری - 365 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند زیست‌شناسی جانوری

پاورپوینت ارزشمند زیست‌شناسی جانوری

پول شما و زندگی شما

http://shidoon.sellfile.ir/

پیشگفتار:
هدف نهايي اين درس اشنايي با ماده، حیات و منشأ حیات و عناصر و مولکولهای مختلف سازنده سلول و موجودات زنده،
تاکسونومی یا طبقه‌بندی موجودات زنده و گروههای مختلف جانوران
از پروتوزوآ تا خارپوستان از یکدیگر
از نظر طرز زندگی و ساختمان بدنی است.

پیشگفتار:
هدف نهايي اين درس اشنايي با ماده، حیات و منشأ حیات و عناصر و مولکولهای مختلف سازنده سلول و موجودات زنده،
تاکسونومی یا طبقه‌بندی موجودات زنده و گروههای مختلف جانوران
از پروتوزوآ تا خارپوستان از یکدیگر
از نظر طرز زندگی و ساختمان بدنی است.

پاورپوینت ارزشمند زیست‌شناسی جانوری

پاورپوینت ارزشمند زیست‌شناسی جانور


زمینه علمی
بررسی و شناخت موجودات زنده، موضوع دانش زیست‌شناسی است.
مطالعه زیست شناسی با دو پرسش آغاز می‌شود:
الف: علم چیست؟
ب: ”جاندار” چه ویژگیهایی دارد؟
از زمان گالیله هر چیزی بر روشهای علمی منطبق باشد ”علم“ نامید میشود.
دانشمندان می‌کوشند با استفاده از چند گام مربوط به هم به نام روش علمی مسایل علمی را حل کنند.

پاورپوینت ارزشمند زیست‌شناسی جانوری

 

پاورپوینت ارزشمند زیست‌شناسی جانور

 

پیوند یونی یا الکترووالانسی
در این روش تمایل عناصر به این است که با کامل کردن لایۀ خارجی خود به ثبات برسند. الکترونهای لایۀ خارجی از صفر تا هشت الکترون متغیر است. چنانچه لایۀ خارجی صفر یا هشت باشد عنصر از نظر شیمیایی غیرفعال است. ترکیباتی که از انتقالات الکترونی و کشش متقابل یونهای حاصل پدیدار می‌شود ترکیبات یونی نام دارند. پیوندهایی شیمیایی موجود در ترکیبات یونی از نوع پیوندهای یونی یا پیوندهای الکترووالانسی هستند.

پاورپوینت ارزشمند زیست‌شناسی جانوری

 

پاورپوینت ارزشمند زیست‌شناسی جانور

 

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت ارزشمند زیست‌شناسی جانوری است

برای دانلود کل پاورپوینت ارزشمند زیست‌شناسی جانوری از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت ارزشمند زمین ساخت ورقه ای - 20 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند زمین ساخت ورقه ای - 20 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند زمین ساخت ورقه ای - 20 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند زمین ساخت ورقه ای

پاورپوینت ارزشمند زمین ساخت ورقه ای

پول شما و زندگی شما

http://shidoon.sellfile.ir/

vنظریه آلفرد وگنر

پاورپوینت ارزشمند حل مشكل و تصميم‌گيري - 59 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند حل مشكل و تصميم‌گيري - 59 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند حل مشكل و تصميم‌گيري - 59 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند حل مشكل و تصميم‌گيري

پاورپوینت ارزشمند حل مشكل و تصميم‌گيري

پاورپوینت ارزشمند حل مشكل و تصميم‌گيري

پول شما و زندگی شما

http://shidoon.sellfile.ir/

. مهارت‌هاي تفكر خلاق را مي‌توان به تعدادي عوامل اصلي تقسيم كرد:
جاري و تغييرپذير بودن- ايده‌هاي بسيار توليد كردن
قابليت انعطاف‌داشتن- طيف وسيعي از ايده‌ها توليد كردن پاورپوینت ارزشمند حل مشكل و تصميم‌گيري
بديع بودن- ايده‌هاي غيرمعمول توليد كرد.
شكوفا كردن- ايده‌ها را توسعه دادن و بهبود بخشيدن
از افرادي استفاده كنيد كه بتوانند نظريات مختلفي ارائه دهند.
مشكل اصلي را به دقت معين كنيد. پاورپوینت ارزشمند حل مشكل و تصميم‌گيري
اعضاي گروه را تشويق كنيد كه تمام راه‌حل‌هاي ممكن را مطرح نمايند. به يك يا دو نفر اجازه ندهيد كه ديگران را زير فشار بگذارند (و فقط سعي نكنيد عقايد خودتان را بقبولانيد).
5- خطر كردن مربوط به تصميم
6- حساس بودن ماهيت كار
7- دستورالعمل‌هاي كتبي پاورپوینت ارزشمند حل مشكل و تصميم‌گيري
8- روش و رفتار شركت نسبت به تصميم‌گيري
9- ميزان و نوع اطلاعات موجود
10- ميزان پذيرش و حمايت هم طرازان و سرپرستان

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت ارزشمند حل مشكل و تصميم‌گيري است

برای دانلود کل پاورپوینت ارزشمند حل مشكل و تصميم‌گيري از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت ارزشمند مدیریت پورتفولیوی پروژه - 12 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند مدیریت پورتفولیوی پروژه - 12 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند مدیریت پورتفولیوی پروژه - 12 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند مدیریت پورتفولیوی پروژه

پاورپوینت ارزشمند مدیریت پورتفولیوی پروژه

پاورپوینت ارزشمند مدیریت پورتفولیوی پروژه

پول شما و زندگی شما

http://shidoon.sellfile.ir/

مدیریت پورتفولیودر حال تبدیل شدن به جزء با اهمیت و بحرانی در مرحله توجیه پروژه و مرحله ارزیابی آن است و سازمانها را قادر می سازد سرمایه های موجود و پیشنهادی خود را با ارزیابی صحیحی از تخصیص محدود منابع, زمان و بودجه ترکیب کنند.
مرحله تطبیق کردن:این مرحله شامل ارزیابی پروژه های جاری و سپس مرور استراتژی سازمان می شود.در این مرحله حتما باید معیار هایی برای انتخاب و اولویت بندی پروژه ها در نظر گرفته می شود.قبل از اینکه پروژه ای جهت سرمایه گذاری انتخاب شودباید بتواند در چار چوب معیار های ایجاد شده قرار گیرد.معیار های ایجاد شده نیز باید در راستای مسیر استراتژیک حد اقل بازار و خاتمه دادن به توجیهای کاغذ بازی ایجاد شود. پاورپوینت ارزشمند مدیریت پورتفولیوی پروژه
مرحله تعادل بخشی: پاورپوینت ارزشمند مدیریت پورتفولیوی پروژه
این مرحله دقیقا جایی است که با ید صحت اطلاعات پروژه و تصمیمات پورتفولیو تایید شود.به ذنبال این هستیم که بتوانیم پورتفولیو جا معی را بهینه و جایگزین پروژه های تک تک کنیم. پاورپوینت ارزشمند مدیریت پورتفولیوی پروژه
نظمی که مدیریت پورتفولیو ارایه میدهد به شرکتها و سازمانها این امکان را میدهد که بتوانند قبل از اجرای پروژه ها درصورتیکه به طوردرست و موثر ارایه شود راهکارهای آن را با توجیه به اولوتهای موجود طبقه بندی کنند.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت ارزشمند مدیریت پورتفولیوی پروژه است

برای دانلود کل پاورپوینت ارزشمند مدیریت پورتفولیوی پروژه از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت ارزشمند برنامه ريزي و كنترل پروژه - 16 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند برنامه ريزي و كنترل پروژه - 16 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند برنامه ريزي و كنترل پروژه - 16 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند برنامه ريزي و كنترل پروژه

پاورپوینت ارزشمند برنامه ريزي و كنترل پروژه

پاورپوینت ارزشمند برنامه ريزي و كنترل پروژه

پول شما و زندگی شما

http://shidoon.sellfile.ir/

تکنيکهاي اوليهً زمانبندي پروژه در اواخر دههً 㿋uc1䀣uc1㿷uc1㿀يلادي ابداع شدند. اولين روش نظام‌مند كه در جهت زمانبندي پروژه با هدف بهينگي توسعه داده شد، روش مسير بحراني[1] مي‌باشد. اين روش که تجزيه و تحليل مسير بحراني نيز نام دارد[2] نتيجهً همکاري دوپونت[3] و رمينگتون رند[4] در سال 㿋uc1䀣uc1㿷uc1䀍يلادي است. در اين روش مدت انجام فعاليتها به صورت يک مقدار عددي تخمين زده مي شود و فرض مي شود که تغييرات اين مدت بسيار ناچيز و قابل چشم پوشي است. اين شرايط در پروژه هايي عينيت دارد که سابقآ نمونه اي شبيه به آنها اجرا شده و يا تجاربي از مدت اجراي فعاليتها در دست باشد.  پاورپوینت ارزشمند برنامه ريزي و كنترل پروژه
همزمان با معرفي روش مسير بحراني در زمانبندي پروژه ها، نيروي دريايي ايالات متحده با همکاري مشاوران مديريت بوز آلن هميلتون[5] و همينطور شرکت هواپيماسازي لاکهيد[6] ، تکنيک ارزيابي و مرور پروژه[7] را در زمانبندي پروژهً زيردريايي پولاريس ارايه کرد. موفقيت اين روش در زمانبندي پروژهً پولاريس به گسترش استفاده از اين روش در سالهاي بعد منتهي شد. کاربرد اصلي روش ارزيابي و مرور برنامه در پروژه‌هايي است که عدم قطعيت در مدت انجام فعاليتها وجود دارد و نمي توان از يک مقدار عددي ثابت براي تخمين زمان انجام فعاليتها استفاده کرد. پاورپوینت ارزشمند برنامه ريزي و كنترل پروژه

مدت زمان اجراي پروژه برابر است با مجموع فعاليتهاي مسير بحراني.
اگر T برابر مدت زمان اجراي پروژه تعريف شود مي‏توان گفت كه T برابر مدت زمان مسير بحراني است يا به عبارتي T برابر مجموع مدت زمان فعاليتهاي مسير بحراني است و چون زمان فعاليتها متغير تصادفي(احتمالي)مي‏باشد و مدت زمان آنها از هم مستقل است طبق قضيه حد مركزي T داراي توزيع نرمال با ميانگين زمان مسير بحراني و واريانس برابر مجموع واريانسهاي فعاليتهاي مسير بحراني است.
در روش PERT غالباًاز 3 تخمين براي مدت زمان فعاليت استفاده مي‏كنند:
زمان خوش بينانه Optimistic Time (a) : پاورپوینت ارزشمند برنامه ريزي و كنترل پروژه
تعداد كمي از كارشناسان اين حدس را زده‌اند و اين تعداد با ديد خوشبينانه زمان را پيش بيني كرده اند. و اين زمان كمترين مقدار است.
زمان محتمل Most Likely Time (m) :
زماني كه بيشترين تعداد كارشناسان اين حدس را زده‌اند و يا در بيشتر مواقع زمان انجام فعاليت اين باشد.
زمان بد بينانه Pessimistic Time (b) :
تعداد كمي از كارشناسان اين حدس را زده‌اند و اين تعداد با ديد بدبينانه زمان را پيش بيني كرده اند. و اين زمان كمترين مقدار است.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت ارزشمند برنامه ريزي و كنترل پروژه است

برای دانلود کل پاورپوینت ارزشمند برنامه ريزي و كنترل پروژه از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت ارزشمند هجرت به یثرب - 56 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند هجرت به یثرب - 56 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند هجرت به یثرب - 56 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند هجرت به یثرب

پاورپوینت ارزشمند هجرت به یثرب

پاورپوینت ارزشمند هجرت به یثرب

پول شما و زندگی شما

http://shidoon.sellfile.ir/

هجرت پیامبر صلی الله علیه و آله؛
آگاهی پیامبر صلی الله علیه و آله از توطئه قریش توسط وحی
مأموریت امیرالمؤمنین علیه السلام برای خوابیدن در بستر پیامبر صلی الله علیه و آله
همراه ابوبکر رهسپار غار ثور (در جنوب مکه)
3 روز ماندن در غار پاورپوینت ارزشمند هجرت به یثرب
امیرالمؤمنین علیه السلام: ... أنبأني رسول الله صلی الله علیه و آله بالخبر و أمرني أن أضطجع مضجعه و أن أقيه بنفسي فأسرعت إلى ذلك مطيعا له مسرورا به و لنفسي على أن أفتك موطنا فمضى ع لوجهه و اضطجعت مضجعه و أقبلت رجالات قريش موقنة في أنفسها بقتل النبي صلی الله علیه و آله فلما استوى بي و بهم البيت الذي أنا فيه نهضت بسيفي فدفعتهم عن نفسي بما قد علمه الناس‏
ورود پیامبر صلی الله علیه و آله به یثرب؛ پاورپوینت ارزشمند هجرت به یثرب
حرکت به سوی یثرب به همراه گروهی از قبیله بنی نجار (اقوام مادری عبدالمطلب)
خواندن اولین نماز جمعه در محله بنی سالم
مأموریت شتر برای تعیین مکان اقامت پیامبر صلی الله علیه و آله
توقف شتر در محله بنی نجار (زمینی متعلق به دو یتیم)
برده شدن وسایل پیامبر صلی الله علیه و آله به خانه توسط «ابو ایوب انصاری» (خالد بن زید خزرجی)
جنگ بدر؛ پاورپوینت ارزشمند هجرت به یثرب
فرار کاروان ابوسفیان در غزوه ذات العشیره
اطلاع مأموران اطلاعاتی از بازگشت کاروان قریش با 1000 شتر و ارز ش کالایی به میزان 50000 دینار
حرکت پیامبر صلی الله علیه و آله با 313 نفر به سوی بدر
کمک خواستن ابوسفیان از قریش و ارسال 950 جنگجو به فرماندهی ابوجهل
لجاجت ابوجهل برای درگیری با وجود اطلاع از نجات کاروان تجاری
سخنان پرشور مقداد و سعد بن عباده در شورای نظامی و تصمیم به نبرد

 

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت ارزشمند هجرت به یثرب است

برای دانلود کل پاورپوینت ارزشمند هجرت به یثرب از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت ارزشمند بازار پول و سرمایه - 11 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند بازار پول و سرمایه - 11 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند بازار پول و سرمایه - 11 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند بازار پول و سرمایه

پاورپوینت ارزشمند بازار پول و سرمایه

پاورپوینت ارزشمند بازار پول و سرمایه

پول شما و زندگی شما

http://shidoon.sellfile.ir/

به دنبال تحولات اقتصادی و اجتماعی دهه 1340 و شروع حرکت اقتصاد ایران به سمت اقتصاد مبتنی بر بازار و افزایش فعالیت‌های صنعتی در آن دوره که تامین مالی آن‌ بدون شک نیازمند بازارها و ابزارهای جدید بود، ایجاد بورس اوراق بهادار در دستور کار قرار گرفت و قانون تاسیس آن در اردیبهشت 1345 به تصویب مجلس شورای ملی رسید و پس از آن، بورس اوراق بهادار تهران به عنوان یکی از ابزارهای متکی به نظام بازار آزاد با هدف تشویق بخش خصوصی در اقتصاد ایران تاسیس شد و از بهمن ماه 1346 فعالیت خود را با پذیرش سهام بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران، شرکت نفت پارس، اوراق قرضه دولتی، اسناد خزانه و اوراق قرضه عباس­آباد به طور رسمی آغاز کرد
بورس اوراق بهادار تهران تا سال 1384 در چارچوب تعیین شده در قانون مزبور فعالیت ­کرد، در این ساختار، سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران به عنوان تنها رکن اجرایی، با شخصیت حقوقی مستقل غير انتفاعي، مسؤولیت اداره بورس را به عهده داشت. اين سازمان را هیئت‌مدیره‌ی هفت نفره‌اي اداره مي كرد كه توسط مجمع عمومی اعضا انتخاب می‌شدند پاورپوینت ارزشمند بازار پول و سرمایه
ب- سازمان بورس و اوراق بهادار(سبا)
 بر اساس قانون بازار اوراق بهادار، نهاد جدیدی تحت عنوان سازمان بورس و اوراق بهادار ایجاد شد تا زیر نظر شورای عالی بورس به نظارت بر اجرای قوانین و مقررات، تنظیم و تدوین مقررات و انجام دیگر وظایف تعیین‌شده در قانون بپردازد. به عبارتی مقام ناظر بازار اوراق بهادار ایران به دو نهاد شورای عالی بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار تقسيم شد. سبا موسسه عمومی غير دولتي است كه داراي شخصيت حقوقي و مالي مستقل است و توسط هیئت مدیره پنج نفره اداره می‌شود. اعضای هیئت مدیره از میان افراد امين و داراي حسن شهرت و تجربه در رشته مالي منحصراً از كارشناسان بخش غيردولتي به پيشنهاد رييس شورا و با تصويب شورا انتخاب مي‌شوند.
الف) شورای عالی بورس و اوراق بهادار پاورپوینت ارزشمند بازار پول و سرمایه
این شورا بالاترین رکن بازار اوراق بهادار است که تصویب سیاست‌ کلان و خط مشي بازار در قالب سياست‌هاي كلي نظام و قوانين و مقررات مربوط و همچنین اتخاذ تدابير لازم برای ساماندهي و توسعه بازار اوراق بهادار و اعمال نظارت عاليه بر اجراي قانون بازار اوراق بهادار از مهمترین وظایف آن است.
اعضای شورای عالی بورس و اوراق بهادار عبارتند از:
1) وزير امور اقتصادي و دارايي که ریاست شورا را نیز بر عهده دارد
2) وزير بازرگاني پاورپوینت ارزشمند بازار پول و سرمایه
3) رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي‌ ايران
4) روساي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و اتاق تعاون
5) رييس سازمان بورس و اوراق بهادار كه به عنوان دبير شورا و سخنگوي سازمان نيز انجام وظيفه خواهد كرد
6) دادستان كل كشور يا معاون وي
7) يك نفر نماينده از طرف كانون‌ها
8) سه نفر خبره مالي منحصراً از بخش خصوصي با مشورت تشكل‌هاي حرفه‌اي بازار اوراق بهادار به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيات وزيران
9) يك نفر خبره منحصراً از بخش خصوصي به پيشنهاد وزير ذي‌ربط و تصويب هيات وزيران براي هر بورس كالايي.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت ارزشمند بازار پول و سرمایه است

برای دانلود کل پاورپوینت ارزشمند بازار پول و سرمایه از لینک زیر استفاده کنید:

 


پاورپوینت ارزشمند اماکن منتسب به امام زمان - 24 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند اماکن منتسب به امام زمان - 24 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند اماکن منتسب به امام زمان - 24 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند اماکن منتسب به امام زمان

پاورپوینت ارزشمند اماکن منتسب به امام زمان

پاورپوینت ارزشمند اماکن منتسب به امام زمان

پول شما و زندگی شما

http://shidoon.sellfile.ir/

2- مسجد سهله؛
عن أبي بصير عن أبي عبد الله صلوات الله علیه أنه قال يا أبا محمد كأني أرى نزول القائم في مسجد السهلة بأهله و عياله قلت يكون منزله قال نعم هو منزل إدريس علیه السلام و ما بعث الله نبيا إلا و قد صلى فيه و المقيم فيه كالمقيم في فسطاط رسول الله صلی الله علیه و آله و ما من مؤمن و لا مؤمنة إلا و قلبه يحن إليه و ما من يوم و لا ليلة إلا و الملائكة يأوون إلى هذا المسجد يعبدون الله فيه يا أبا محمد أما إني لو كنت بالقرب منكم ما صليت صلاة إلا فيه ثم إذا قام قائمنا انتقم الله لرسوله و لنا أجمعين. قصص‏الأنبياءللراوندي 80

6- مسجد مقدس جمکران؛ پاورپوینت ارزشمند اماکن منتسب به امام زمان
في تاريخ قم تأليف الشيخ الفاضل الحسن بن محمد بن الحسن القمي من كتاب مونس الحزين في معرفة الحق و اليقين من مصنفات أبي جعفر محمد بن بابويه القمي ما لفظه بالعربية باب ذكر بناء مسجد جمكران بأمر الإمام المهدي عليه صلوات الله الرحمن و على آبائه المغفرة سبب بناء المسجد المقدس في جمكران بأمر الإمام علیه السلام. بحارالأنوار 53/ 230
منبع‏ شناسی مسجد جمکران‏؛ پاورپوینت ارزشمند اماکن منتسب به امام زمان
5 - سید نعمت‏اللَّه جزائری، صاحب أنوار نعمانیّه (متوفّای 1112 هجری) ترجمه‏ی فارسی آن را دیده و داستان تأسیس مسجد مقدّس جمکران را با خط خود، از آن استنساخ کرده است (بحار، 53، ص 254 ). پاورپوینت ارزشمند اماکن منتسب به امام زمان
6 - شاگرد فرزانه‏ی علاّمه مجلسی، میرزا عبداللَّه افندی، (متوفای 1130 هجری) نسخه‏ای از ترجمه‏ی فارسی آن را در بیست باب، در قم مشاهده کرده و گزارش آن را در تألیف گران‏بهای خود آورده و تصریح کرده که این ترجمه، به سال 865 هجری، به دستور خواجه فخرالدین ابراهیم، انجام یافته است. ( ریاض العلماء، ج 1، ص 319 ).

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت ارزشمند اماکن منتسب به امام زمان است

برای دانلود کل پاورپوینت ارزشمند اماکن منتسب به امام زمان از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت ارزشمند آرايه ها يا رشته ها - 43 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند آرايه ها يا رشته ها - 43 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند آرايه ها يا رشته ها - 43 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند آرايه ها يا رشته ها

پاورپوینت ارزشمند آرايه ها يا رشته ها

پاورپوینت ارزشمند آرايه ها يا رشته ها

پول شما و زندگی شما

http://shidoon.sellfile.ir/

ارايه ها برای کميتهايي مورد استفاده قرار می گيرند که قرار است بر روی انها عمليات يکسانی انجام گيرد
اينگونه کميتها معمولاً به صورت متغيرهای انديس دار نشان داده می شوند پاورپوینت ارزشمند آرايه ها يا رشته ها
در زبان های برنامه نويسی جهت انجام عمليات مختلف بر روی چنين متغيرهايي تسهيلاتی خاص در نظر گرفته شده است
عبارتست از مجموعه ای از اطلاعات (Data) به صورت اسکالر که همگی از يک نوع باشند بطوريکه کليه اعضای آن با يک الگوی منظم به ترتيب چيده شده باشند
هر آرايه با يک اسم مشخص می گردد پاورپوینت ارزشمند آرايه ها يا رشته ها
يک بعدی (سطری يا ستونی) در رياضی به آن Vector می گويند
دو بعدی ( دسته ای از کميتها که عناصر آن به صورت سطر و ستون مرتب می شوند و به آن ماتريس Matrix می گويند)
چند بعدی (با مرتبه های بالاتر) پاورپوینت ارزشمند آرايه ها يا رشته ها

جريان يک سيال نسبت به زمان مثل Flow(I) و Time(I) و يا هر فرايند مشابه ديگر
رسم نمودار (گرافيک) هر مقدار (به صورت عدد و ياکاراکتر) می تواند در مختصاتی مثل i و j ذخيره گردد
ايجاد پايگاه های اطلاعاتی (database Management) مثل ليست کارکنان، نتيجه ارزشيابی و غيره
عمليات ماتريسی مثل جمع، تفريق و ضرب ماتريس ها


بايد تعداد ستون های اولی با تعداد رديفهای دومی برابر بوده انگاه نتيجه دارای تعداد رديف اولی و تعداد ستون دومی خواهد بود

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت ارزشمند آرايه ها يا رشته ها است

برای دانلود کل پاورپوینت ارزشمند آرايه ها يا رشته ها از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت ارزشمند اصول تصفیه آب و پسابهای صنعتی - 251 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند اصول تصفیه آب و پسابهای صنعتی - 251 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند اصول تصفیه آب و پسابهای صنعتی - 251 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند اصول تصفیه آب و پسابهای صنعتی

پاورپوینت ارزشمند اصول تصفیه آب و پسابهای صنعتی

پاورپوینت ارزشمند اصول تصفیه آب و پسابهای صنعتی

پول شما و زندگی شما

http://shidoon.sellfile.ir/

آبهای زیر زمینی مثل آب چاهها و چشمه ها
آبهای سطحی مثل رودخانه ها و جویبارها
آبهای شور دریاها و اقیانوس ها پاورپوینت ارزشمند اصول تصفیه آب و پسابهای صنعتی
1-2-1 ویژگیهای آب های زیر زمینی
1- مواد معلق، مواد آلی در آن ها معمولاً کم است.
2- Fe2+ و Mn2+ در آن ها کم و CO2نسبتاَ زیاد
3- املاح محلول و سختی آن ها نسبتاً زیاد
4- چاههای کم عمق ممکن است آلوده به میکروب باشند.
آنیون هایی که در اثر آب های طبیعی حضور دارند: پاورپوینت ارزشمند اصول تصفیه آب و پسابهای صنعتی
بیکربنات و کربنات: منشأ آن ها، انحلال کربنات کلسیم و Co2 در آب. خاصیت بافری به آب می دهند.
کلرید Cl-–: غلظت زیاد آن سبب شوری و برای بسیاری از گیاهان مضر است. وسبب خردگی فلزات نیز می شود.
سولفات So42-: منشأ آن انحلال نمک های سولفات و تا حدودی از فعالیت باکتری ها، مقدار زیاد سبب اسهال، برای گیاهان مضر خوردگی سازه ها می شود.
سیلیکا: سیلیکا هم به صورت یونی و هم کلوئیدی در آب می تواند وجود داشته باشد. که به PH بستگی دارد. در آب های طبیعی حدود ppm30-1 براي نيروگاهها مشکل ساز است. پاورپوینت ارزشمند اصول تصفیه آب و پسابهای صنعتی
نیترات NO3-: در آب طبیعی در حدود ppm 1 است. در آب های زیرزمینی در حضور باکتری ها می توانند تا ppm 50 هم باشد.
1-5-1- کشاورزی؛ بیشترین مصرف آب در کشاورزی است. PH و میزان Na+ آب مورد مصرف کشاورزی باید کنترل شود. فاقد مواد سمی باشد.
2-5-1- صنعت
فرایند تولید
سیستم های سرمایش و گرمایش
واحدهای تولید بخار
کیفیت آب مورد استفاده در صنعت بستگی به نوع صنعت و نوع مصرف آن دارد.
1-2-5-1- تصفیه آبهای صنعتی
روشهای کلی تصفیه آب ها جهت مصارف صنعتی:
الف – حذف و یا کاهش ناخالصی ها
مثل کاهش یا حذف سختی
ب – افزایش مواد کمکی به آب
مثل تزریق ترکیبات مخصوص ضد خورندگی و یا ضد رسوب

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت ارزشمند اصول تصفیه آب و پسابهای صنعتی است

برای دانلود کل پاورپوینت ارزشمند اصول تصفیه آب و پسابهای صنعتی از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت ارزشمند آئين نامه آموزشي مقطع دكتري تخصصي - 15 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند آئين نامه آموزشي مقطع دكتري تخصصي - 15 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند آئين نامه آموزشي مقطع دكتري تخصصي - 15 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند آئين نامه آموزشي مقطع دكتري تخصصي

پاورپوینت ارزشمند آئين نامه آموزشي مقطع دكتري تخصصي

پاورپوینت ارزشمند آئين نامه آموزشي مقطع دكتري تخصصي

پول شما و زندگی شما

http://shidoon.sellfile.ir/

فصل اول : كليات
فصل دوم : شرايط ورود پاورپوینت ارزشمند آئين نامه آموزشي مقطع دكتري تخصصي
فصل سوم : مرحله آموزشی
فصل چهارم : حضور و غیاب
فصل پنجم: ارزشیابی پاورپوینت ارزشمند آئين نامه آموزشي مقطع دكتري تخصصي
فصل ششم: آزمون جامع
فصل هفتم : طول دوره، مرخصی ...
فصل هشتم : مرحله پژوهشی و تدوین پایان نامه
فصل نهم : سایر مقرّرات پاورپوینت ارزشمند آئين نامه آموزشي مقطع دكتري تخصصي
ماده 3 : مراحل دوره :
دوره دكتري تخصصی به دو مرحله آموزشي و پژوهشي تقسيم مي شود.
- مرحله آموزشي از زمان پذيرفته شدن دانشجو در امتحان ورودي آغاز و به امتحان جامع ختم مي شود.
- مرحله پژوهشي پس از مرحله آموزشي و قبولي در امتحان جامع آغاز و با تدوين رساله و دفاع از آن پايان مي پذيرد.
ماده 17 و 18 : دانشجويي كه دروس مرحله آموزشي را با موفقيّت به اتمام رسانيده باشد بايد در يك امتحان جامع كه بصورت كتبي و ارزیابی عینی عملکرد برگزار مي شود شركت كند. اين امتحان زير نظر شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده توسط هيأتي مركب از 6 نفر به شرح زير برگزار مي شود.
استاد راهنمای تحصیلی، مدیر گروه آموزشی مربوطه، 4 نفر عضو هيأت علمي داراي حداقل مرتبه استادياري يا استاديار پژوهشي با 3 سال سابقه تدريس يا تحقيق در دوره كارشناسي ارشد و يا بالاتر ( 3 نفر از داخل دانشگاه و 1 نفر خارج از دانشگاه ) به تعيين شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت ارزشمند آئين نامه آموزشي مقطع دكتري تخصصي است

برای دانلود کل پاورپوینت ارزشمند آئين نامه آموزشي مقطع دكتري تخصصي از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت ارزشمند مرور سيستماتيک و متاآناليز - 62 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند مرور سيستماتيک و متاآناليز - 62 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند مرور سيستماتيک و متاآناليز - 62 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند مرور سيستماتيک و متاآناليز

پاورپوینت ارزشمند مرور سيستماتيک و متاآناليز

پاورپوینت ارزشمند مرور سيستماتيک و متاآناليز

پول شما و زندگی شما

http://shidoon.sellfile.ir/

دلایل توجه به مطالعات مرور ساختاریافته و متاآنالیز در دنیای امروز
بمباران اطلاعات: رشد بسيار سريع علمي، ارائه دهندگان خدمات بهداشتي درماني، محققين و سياستگذاران سلامت با حجم عظيمي از اطلاعات روبرو هستند.
بررسی و توجه به کیفیت مطالعات به دلیل وجود مطالعات ضعيف (سوگيري، حجم نمونه کم و ....) در بین مطالعات خوب پاورپوینت ارزشمند مرور سيستماتيک و متاآناليز
وجود تناقضات در نتايج مطالعات مختلف
صرفه جویی در زمان پاورپوینت ارزشمند مرور سيستماتيک و متاآناليز
پیشگیری از انجام مطالعات تکراري و غيرضروری و انجام تحقیقات بر اساس نیازهای واقعی
تهيه راهنماهاي باليني (Clinical guidelines) مبتني بر شواهد و طبابت و یا مدیریت بر پایه بهترین مستندات. پاورپوینت ارزشمند مرور سيستماتيک و متاآناليز
شناسايي نيازهاي پژوهشي و خلأ های علمی
متاآناليز (meta-analysis)
تعریف: بكارگيري روش­هاي آماري خاص براي خلاصه نمودن و ترکیب نتايج مطالعات مستقل بدست آمده در مرور ساختاريافته براي يافتن دقيق­ترين شكل ارتباط بين متغيرهاي مورد بررسي و نتيجه­گيري مبتني بر مستندات.
تنها آن دسته از مطالعات مرور ساختاريافته كه داراي متدولوژي يكسان و نتايج همگن (homogen) باشند را مي‌توان با استفاده از متاآناليز با يكديگر تركيب نموده و برآيند كلي نتايج آنها را به روش آماري برآورد نمود.
هر مطالعه مرور ساختار يافته لزوماً يك مطالعه متاآناليز نيست ولي هر مطالعه متاآناليز اساساً يك مرور ساختاريافته هم هست.
انواع روش های آنالیز:
Meta analysis
Meta Synthesis
حساسيت و اختصاصي بودن جستجو
حساسيت يك جستجو: چند درصد مقالات مرتبط، كشف و گزينش شده­اند. راهکارها:
جستجو از چندين بانك اطلاعاتی ( حتی منابع چاپ نشده)
استفاده از واژه­هاي نسبتاً عام
جستجوی مقالات به زبان­هاي مختلف
افزايش دامنه سال­هاي مورد بررسي
استفاده از کلمات مترادف و ترکيب آنها با عملگر «يا (OR)»
به طور کلی می­توان با مقایسه تعداد مقالات یافت شده اولیه و تعداد مقالاتی که در نهایت به مرحله تحلیل اطلاعات وارد می­شوند، تا حدودی به میزان حساسیت استراتژی جستجو پی­برد
ويژگي یا اختصاصی بودن : چه ميزان مقالات غيرمرتبط گزينش شده­اند. راهکار:
استفاده از عملگر «و (AND)» در ترکيب کلمات
دو شاخص فوق نسبت معكوس دارند. محقق بايد در ابتدا بهترين استراتژي جستجو را تعيين نمايد تا ميزان اختصاصي بودن و حساسيت جستجوي خود را به حداكثر برساند.

 

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت ارزشمند مرور سيستماتيک و متاآناليز است

برای دانلود کل پاورپوینت ارزشمند مرور سيستماتيک و متاآناليز از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت ارزشمند دعاها و زیارات منسوب به امام زمان - 47 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند دعاها و زیارات منسوب به امام زمان - 47 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند دعاها و زیارات منسوب به امام زمان - 47 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند دعاها و زیارات منسوب به امام زمان

پاورپوینت ارزشمند دعاها و زیارات منسوب به امام زمان

پاورپوینت ارزشمند دعاها و زیارات منسوب به امام زمان

پول شما و زندگی شما

http://shidoon.sellfile.ir/

3- دعای شفاء:
الشَّيْخُ إِبْرَاهِيمُ الْكَفْعَمِيُّ فِي كِتَابِ الْبَلَدِ الْأَمِينِ عَنِ الْمَهْدِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَنْ كَتَبَ هَذَا الدُّعَاءَ فِي إِنَاءٍ جَدِيدٍ بِتُرْبَةِ الْحُسَيْنِ علیه السلام وَ غَسَلَهُ وَ شَرِبَهُ شُفِيَ مِنْ عِلَّتِهِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ بِسْمِ اللَّهِ دَوَاءٌ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ شِفَاءٌ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ كِفَاءٌ هُوَ الشَّافِي شِفَاءً وَ هُوَ الْكَافِي كِفَاءً أُذْهِبُ الْبَأْسَ بِرَبِّ النَّاسِ شِفَاءً لَا يُغَادِرُهُ سُقْمٌ وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ النُّجَبَاءِ. بحارالأنوار 53/ 226- 227 پاورپوینت ارزشمند دعاها و زیارات منسوب به امام زمان

4- زیارت و دعای آل یاسین:
[الإحتجاج‏] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ أَنَّهُ قَالَ خَرَجَ تَوْقِيعٌ مِنَ النَّاحِيَةِ الْمُقَدَّسَةِ حَرَسَهَا اللَّهُ تَعَالَى بَعْدَ الْمَسَائِلِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ لَا لِأَمْرِهِ تَعْقِلُونَ وَ لَا مِنْ أَوْلِيَائِهِ تَقْبَلُونَ حِكْمَةٌ بالِغَةٌ فَما تُغْنِ النُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَ عَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ فَإِذَا أَرَدْتُمُ التَّوَجُّهَ بِنَا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى وَ إِلَيْنَا فَقُولُوا كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى سَلَامٌ عَلَى آلِ يَاسِينَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا دَاعِيَ اللَّهِ وَ رَبَّانِيَّ آيَاتِهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا بَابَ اللَّهِ وَ دَيَّانَ دِينِهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَلِيفَةَ اللَّهِ وَ نَاصِرَ حَقِّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حُجَّةَ اللَّهِ وَ دَلِيلَ إِرَادَتِهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا تَالِيَ كِتَابِ اللَّهِ وَ تَرْجُمَانَه‏ ... . بحارالأنوار 91/ 2- 5 پاورپوینت ارزشمند دعاها و زیارات منسوب به امام زمان
11- دعای حضرت بعد از ظهور هنگام عبور از وادی السلام: پاورپوینت ارزشمند دعاها و زیارات منسوب به امام زمان
أحمد بن جعفر قال حدثني علي بن محمد يرفعه إلى أمير المؤمنين في صفة القائم كأنني به قد عبر من وادي السلام إلى مسجد السهلة على فرس محجل (1) له شمراخ يزهو و يدعو و يقول في دعائه لا إله إلا الله حقا حقا لا إله إلا الله إيمانا و صدقا لا إله إلا الله تعبدا و رقا اللهم معين كل مؤمن وحيد و مذل كل جبار عنيد أنت كهفي حين تعييني المذاهب و تضيق على الأرض بما رحبت اللهم خلقتني و كنت عن خلقي غنيا و لو لا نصرك إياي لكنت من المغلوبين يا مبعثر الرحمة من مواضعها و مخرج البركات من معادنها و يا من خص نفسه بشموخ الرفعة فأولياؤه بعزه يتعززون يا من وضعت له الملوك نير المذلة على أعناقها فهم من سطوته خائفون أسألك باسمك الذي قصرت عنه خلقك فكل لك مذعنون أسألك أن تصلي على محمد و على آل محمد و أن تنجز لي أمري و تعجل لي الفرج و تكفيني و تعافيني و تقضي حوائجي الساعة الساعة الليلة الليلة إنك على كل شي‏ء قدير

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت ارزشمند دعاها و زیارات منسوب به امام زمان است

برای دانلود کل پاورپوینت ارزشمند دعاها و زیارات منسوب به امام زمان از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت ارزشمند دستورهای انتقال کنترل - 32 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند دستورهای انتقال کنترل - 32 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند دستورهای انتقال کنترل - 32 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند دستورهای انتقال کنترل

پاورپوینت ارزشمند دستورهای انتقال کنترل

پاورپوینت ارزشمند دستورهای انتقال کنترل

پول شما و زندگی شما 

http://shidoon.sellfile.ir/

توجه: در فرترن احکام غير اجرايي (مثل اعلان) در اين بلوک ها پذيرفته نمی شود
هر کدام ازاين بلک ها می تواند با نوعی ديگر به صورت متداخل ترکيب شوند
جهت سهولت در فهم برنامه می توان به دلخواه به هر بلوک يک نام اختصاص داد
هر تصميمی احتياج به برآورده شدن شرط يا شروطی دارد (حتی در زندگی روز مره)
با بر آورده شدن شرايط يک سری عمليات انجام می گيرد
اگر هوا آفتابی باشد
پاورپوینت ارزشمند دستورهای انتقال کنترل
شرايط به صورت دستور های منطقی بيان می شوند که بر اساس نتيجه TRUE يا FALSE عملياتی انجام می گيرد
تابع exit در فایل stdlib.h قرار دارد
ارگومان آن یک عدد است که نشان دهنده نحوه خروج از برنامه است
عدد 0 خروج عادی پاورپوینت ارزشمند دستورهای انتقال کنترل
هر عدد غیر صفر خروج بدلیل بروز خطا
در c حاصل عبارت مقایسه ای (0 و یا غیر 0 است) بنابراین می توان در قسمت شرط if بجای عبارت مقایسه ای هر عبارتی که یک مقدار را باز می گرداند قرار داد
If (!a)  پاورپوینت ارزشمند دستورهای انتقال کنترل
اگر a صفر باشد نقیض ان درست خواهد بود

 

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت ارزشمند دستورهای انتقال کنترل است

برای دانلود کل پاورپوینت ارزشمند دستورهای انتقال کنترل از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت ارزشمند اصول پرورش طیور گوشتی - 50 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند اصول پرورش طیور گوشتی - 50 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند اصول پرورش طیور گوشتی - 50 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند اصول پرورش طیور گوشتی

پاورپوینت ارزشمند اصول پرورش طیور گوشتی

پول شما و زندگی شما

http://shidoon.sellfile.ir/

انواع نژاد مرغ (بر حسب جغرافيا)
نژاد آمريکايي :
1- دومنظوره 2- به منظور ايجاد نژادهاي تجاري مرغ گوشتي
3- داراي واريته هاي پليموت، واياندوت, رادايلندرد
نژاد انگليسي :
1- نژاد گوشتي 2- پوست بدن آنها بجز کورنيش سفيدرنگ
3- داراي واريته هاي کورنيش, ارپينگتون, سوسکس, استرالوپ
نژاد آسيايي :
1- بدن بزرگ و استخوان بندي درشت 2- وجود پر روي پاي آن ها
3- پوست بدن زرد رنگ (بجز لانگشان سياه) 4- لاله گوش قرمز
5- تخم مرغ هاي قهوه اي 6- داراي واريته هاي براهما, کوچين, لانگشان
نژاد مديترانه اي: نژادي تخم گذار

پاورپوینت ارزشمند اصول پرورش طیور گوشتی

پاورپوینت ارزشمند اصول پرورش طیور گوشتی


سويه هاي تجاري مرغ گوشتي
راس :53 درصد کل گله مادر گوشتي کشور

هوبارد :3/7 درصد کل گله مادر گوشتي کشور

کاب :20 درصد کل گله مادر گوشتي کشور

لوهومن: 2/9 درصد کل گله مادر گوشتي کشور

آربوراکرز: 3/ 6درصد از گله مادر گوشتي کشور

پترسون: در ايران محبوبيت ندارد.

پاورپوینت ارزشمند اصول پرورش طیور گوشتی

پاورپوینت ارزشمند اصول پرورش طیور گوشتی


انواع سالن
سالن هاي باز:در اين سيستم به نکات زير بايد توجه شود:

عرض سالن حدود 8/9متر باشد واز 2/12 بيشتر نشود
ارتفاع سالن4.2متر ولي در مناطق گرم تا 3 متر
طول سالن بستگي به زمين و نيز سيستم دانخوري دارد
شيب شيرواني حدود30-40 درجه باشد
کف سالن اجباراً بتوني باشد
سالن در جهتي قرار گيرد که بيشترين استفاده ازجريان طبيعي باد شود
در مناطق بسيار گرم جهت طول سالن از شرق به غرب باشد
معايب سيستم باز:زياد بودن شدت نور ورودي به سالن

پاورپوینت ارزشمند اصول پرورش طیور گوشتی

 

پاورپوینت ارزشمند اصول پرورش طیور گوشتی

 

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت ارزشمند اصول پرورش طیور گوشتی است

برای دانلود کل پاورپوینت ارزشمند اصول پرورش طیور گوشتی از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت ارزشمند بازرگاني بين الملل امور مالیه بین الملل - 245 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند بازرگاني بين الملل امور مالیه بین الملل - 245 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند بازرگاني بين الملل امور مالیه بین الملل - 245 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند بازرگاني بين الملل امور مالیه بین الملل

پاورپوینت ارزشمند بازرگاني بين الملل امور مالیه بین الملل

پول شما و زندگی شما

http://shidoon.sellfile.ir/

با توجه به پيشرفت فني و اقتصادي بويژه توسعه روزافزون ارتباطات همواره بر حجم مبادلات جهاني افزوده شده و تجارت بين المللي مدرنتر از گذشته ادامه يافت.

همراه با پيشرفت علم اقتصاد مباحث تجارت بين الملل نيز تكامل يافته و در متون دانشگاهي جايگاه مهمي يافته است.

پاورپوینت ارزشمند بازرگاني بين الملل امور مالیه بین الملل

پاورپوینت ارزشمند بازرگاني بين الملل امور مالیه بین الملل

فصل اول : ديدگاها و نظريات بازرگاني بين الملل

پاورپوینت ارزشمند ادیان سامی - یهودیت - 104 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند ادیان سامی - یهودیت - 104 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند ادیان سامی - یهودیت - 104 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند ادیان سامی - یهودیت

پاورپوینت ارزشمند ادیان سامی - یهودیت

پول شما و زندگی شما

http://shidoon.sellfile.ir/

مهمترین ویژگی یهودیت ← آمیختگی دیانت و قومیت

تعاریف مطرح برای یهودیت؛
1- نوعی قرابت و وابستگی خونی یا نژادی
2- انجام فرایض و آداب مذهبی
3- به معنای تعلق به یک دین داشتن نیست؛ زیرا یهودیان چند دسته اند:
الف- ملحد
ب- راست کیش
ج- بین ایندو.

پاورپوینت ارزشمند ادیان سامی - یهودیت

 

پاورپوینت ارزشمند ادیان سامی - یهودیت

 

ماجرای ابراهیم و ساره (اسماعیل و اسحاق)؛
ازدواج ابراهیم با کنیز ساره (هاجر) به درخواست ساره به خاطر فرزند نیاوردن ساره.
درخواست ساره برای بیرون کردن هاجر و پسرش از خانه پس از اینکه خودش فرزنددار می شود (در 100 سالگی ابراهیم و 90 سالگی ساره)
خشمگین شدن ابراهیم و تأیید خواسته ساره توسط خداوند:
نسلی که به تو وعده داده ام از نسل اسحاق است و از پسر آن کنیز هم قومی به وجود خواهد آمد.

 

پاورپوینت ارزشمند ادیان سامی - یهودیت

 

پاورپوینت ارزشمند ادیان سامی - یهودیت

 

آغاز مبارزه با بنی اسرائیل؛
پس از مرگ یعقوب و یوسف در مصر قرنها فرزندان آنها در مصر زندگی می کنند و دارای جمعیت زیادی می شوند.
در مصر پادشاهی به قدرت می رسد که خدمات یوسف را نادیده می گیرد و از تعداد زیاد بنی اسرائیل ابراز خطر می کند.
مصریها بنی اسرائیل را برده خود می سازند و مأمورانی بر ایشان می گمارند.
با وجود تمامی فشارها تعداد بنی اسرائیل بازهم بیشتر می شود.
افزایش اذیتها و دستور به قابله ها مبنی بر کشتن پسران بنی اسرائیل و زنده نگهداشتن دختران

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت ارزشمند ادیان سامی - یهودیت است

برای دانلود کل پاورپوینت ارزشمند ادیان سامی - یهودیت از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت ارزشمند برنامه ريزي پروژه - 20 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند برنامه ريزي پروژه - 20 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند برنامه ريزي پروژه - 20 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند برنامه ريزي پروژه

پاورپوینت ارزشمند برنامه ريزي پروژه

پول شما و زندگی شما

http://shidoon.sellfile.ir/

برنامه ريزي پروژه  از سيستم توليد كارگاهي و ديگر انواع برنامه زماني مربوطه بوسيله ماهيت غيرتكراري كار متمايز مي شود. معمولاً تصور مي شود كه يك پروژه تلاشی است که یک بار تحقق می یابد، اگر چه ممکن است همیشه اینطور نباشد.

پاورپوینت ارزشمند برنامه ريزي پروژه

 

پاورپوینت ارزشمند برنامه ريزي پروژه

 

محبوبترین روش ها روش مسير بحراني (cpm) و فن ارزیابی و بازنگري برنامه (پرت) است. اين تكنيك ها پروژه را به يك سري فعاليت ها تجزيه ميكنند. روابط پيشنيازي را مابين فعاليت ها از طريق يك شبكه نشان مي دهد و سپس يك مسير بحراني یا گلوگاهی را درمیان شبكه معين مي كند.

پاورپوینت ارزشمند برنامه ريزي پروژه

 

پاورپوینت ارزشمند برنامه ريزي پروژه

 

آن مستلزم تجزيه تشریحی خاص پروژه هاي بزرگ است. مزاياي اين تلاش ممكن است قابل ملاحظه باشد زيرا شناخت روشني از آنچه كه بايد انجام شود را حاصل مي كند. در واقع بيان منطقي پروژه بدست آمده از مدل شبكه ممكن است بزرگترين مزيت CPM باشد.

پاورپوینت ارزشمند برنامه ريزي پروژه

 

پاورپوینت ارزشمند برنامه ريزي پروژه

 

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت ارزشمند برنامه ريزي پروژه است

برای دانلود کل پاورپوینت ارزشمند برنامه ريزي پروژه از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت ارزشمند آشنایی با سبک‌ها بازی‌های رایانه‌ای ماجرایی - 20 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند آشنایی با سبک‌ها بازی‌های رایانه‌ای ماجرایی - 20 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند آشنایی با سبک‌ها بازی‌های رایانه‌ای ماجرایی - 20 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند آشنایی با سبک‌ها بازی‌های رایانه‌ای ماجرایی

پاورپوینت ارزشمند آشنایی با سبک‌ها بازی‌های رایانه‌ای ماجرایی

پول شما و زندگی شما

http://shidoon.sellfile.ir/

واسط کاربری

حرکت آواتار

پاورپوینت ارزشمند پرورش شترمرغ - 37 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند پرورش شترمرغ - 37 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند پرورش شترمرغ - 37 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند پرورش شترمرغ 

پاورپوینت ارزشمند پرورش شترمرغ 

پول شما و زندگی شما

http://shidoon.sellfile.ir/

تاريخچه

   بيش از يك ميليون سال پيش شتر مرغ هاي امروزي در كمربند وسيعي كه از اسپانيا در غرب آغاز و در طول كرانه هاي شمالي درياي مديترانه امتداد يافته و به چين در شرق ختم ميشود  ,تنها يك ميليون سال از زماني كه شترمرغها به افريقا مهاجرت كرده و در شمال شرق,جنوب ‏اين قاره اقامت گزيده اند ميگذرد توجه انسان به شتر مرغ ها ,محصولات آن تقريبا به 7500 سال پيش برميگردد.

پاورپوینت ارزشمند بهره وري اهميت چالش ها و برنامه ها - 106 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند بهره وري اهميت چالش ها و برنامه ها - 106 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند بهره وري اهميت چالش ها و برنامه ها - 106 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند بهره وري اهميت چالش ها و برنامه ها

پاورپوینت ارزشمند بهره وري اهميت چالش ها و برنامه ها

پول شما و زندگی شما

http://shidoon.sellfile.ir/

lتاملي در آيات قرآن كريم

پاورپوینت ارزشمند زيارت عتبات عاليات - 37 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند زيارت عتبات عاليات - 37 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند زيارت عتبات عاليات - 37 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند زيارت عتبات عاليات

پاورپوینت ارزشمند زيارت عتبات عاليات

پول شما و زندگی شما

http://shidoon.sellfile.ir/

فهرست مطالب
b تعریف
b فلسفه
b زیارت در حیات و ممات
زیارت از دور و نزدیک
اثبات درستی زیارت
b فضیلت زیارت مؤمنین
b آثار زیارت
تحلیل محتوایی زیارتنامه ها

پاورپوینت ارزشمند زيارت عتبات عاليات

 

پاورپوینت ارزشمند زيارت عتبات عاليات

 

فلسفه ي زيارت
تعظيم ، تكريم ، گراميداشت و ياد انسان هاي شايسته
چه در زمان حيات آنها و چه پس از مرگ آنها ست.
زيارت بيانگر عشق و محبت انسان به كمالات و نيكي هاست
و ريشه در فطرت آدمي دارد .
از اين عمل تأثيرات مثبت تربيتي در روح و جان آدمي پديدار
مي شود كه از جمله آنها مي توان موارد زير را برشمرد:
٭ وسيله پند پذيري و عبرت گيری
٭ تقويت کننده ی احساسات مثبت
٭ تحكيم اعتقادات
٭ ارتباط دو جانبه زائر و مزور

پاورپوینت ارزشمند زيارت عتبات عاليات

 

پاورپوینت ارزشمند زيارت عتبات عاليات

 


برخي خواص زيارت از نزديك قبور
1. بهره مندي از فضاي معنوي حرم هاي شريف كه محل تردد فرشتگان ، ارواح اولياء و انبياء و روح بلند آن مزور است .
2. استجابت دعا ؛ زيرا اين اماكن محل استجابتند .
3. گسترش فرهنگ توحيدي و ولايت اهل بيت (عليهم السلام) در بين راهها و شهر هاي محل عبور .
4. نشانه ي صداقت زائر در دوستي و علاقه به مزور.
5. ارتباط ملت ها و مليت هاي مختلف و آگاهي از مشكلات و

پاورپوینت ارزشمند زيارت عتبات عاليات

 

پاورپوینت ارزشمند زيارت عتبات عاليات

 

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت ارزشمند زيارت عتبات عاليات است

برای دانلود کل پاورپوینت ارزشمند زيارت عتبات عاليات از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت ارزشمند سیره تربیتی- تربیت عبادی - 50 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند سیره تربیتی- تربیت عبادی - 50 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند سیره تربیتی- تربیت عبادی - 50 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند سیره تربیتی- تربیت عبادی

پاورپوینت ارزشمند سیره تربیتی- تربیت عبادی

پول شما  وزندگی شما

http://shidoon.sellfile.ir/

›سیره تربیتی- تربیت عبادی

پاورپوینت ارزشمند میکروب ها بیماری و سلامتی - 15 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند میکروب ها بیماری و سلامتی - 15 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند میکروب ها بیماری و سلامتی - 15 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند میکروب ها بیماری و سلامتی

پاورپوینت ارزشمند میکروب ها بیماری و سلامتی

پول شما و زندگی شما

http://shidoon.sellfile.ir/

ساختار عملی ویروس ها
یکروب ها شامل:ویروس ها،باکتری هاوقارچ ها است
دوعامل بیماری زای واگیر دار:ویروس ها وباکتری ها
ساختار ویروس ها:ویروس ها ساختارسلولی ندارند.پیکر هرویروس از یک بخش اسید نوکلیک ویک پوشش پروتینی درست شده است
مراحل تولید مثل ویروس

پاورپوینت ارزشمند میکروب ها بیماری و سلامتی

 

پاورپوینت ارزشمند میکروب ها بیماری و سلامتی


1اتصال ویروس به باکتری2-همانند سازیDNAویروسی3-ساختن پروتیین های ویروسی4-تجمع پروتیین هاوDNAی ویروسی5-آزاد شدن ویروس از سلول باکتری.


تولید مثل باکتری ها
تولید مثل باکتری ها: بیشتر باکتری ها در فاصله ی 20دقیقه ای به حد اکثر رشد خود میرسند وبه دو باکتری تقسیم می شونداین روش را تقسیم دوتایی می گویند.
شرایط لازم:غذا ،گرما ورطوبت.

پاورپوینت ارزشمند میکروب ها بیماری و سلامتی

پاورپوینت ارزشمند میکروب ها بیماری و سلامتی

منحنی افزایش باکتری ها:
افزایش:در این مرحله به علت فراوانی غذا سرعت تولید مثل زیاد میشود
تعادل:سرعت مرگ وتولید برابر است
کاهش :به علت تجمع مواد سمی وکمبود غذا،سرعت مرگ ومیر زیادتر از تولید مثل میشود.

تغزیه در باکتری ها
از نظر تغزیه باکتری ها به سه گروه تقسیم میشوند:فتوسنتزکننده 2_باکتی های ساپروفیت 3_باکتری های انگلُ

باکتری های فتوسنتز کننده:گیاهان سبز به وسیله ی نور خورشید غذا سازی می کنند.

باکتری های ساپروفیت:این نوع باکتری ها غذای خود را از مواد بی جان مانند:گوشت ،شیر،مواد قندی وسایر فراورده های غذایی ما ونیز از اجساد جانداران می گیرند.این باکتری علت اصلی فاسد شدم غذا است

باکتری انگل:غذای خود را از بدن موجودات زنده میگیرند مثل گیاهان .بیشتر بیماری های واگیر دار توسط باکتری های انگل تو لید میشود.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت ارزشمند میکروب ها بیماری و سلامتی است

برای دانلود کل پاورپوینت ارزشمند میکروب ها بیماری و سلامتی از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت ارزشمند جنگهای امیرالمؤمنین علیه السلام در دوران حکومت - 12 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند جنگهای امیرالمؤمنین علیه السلام در دوران حکومت - 12 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند جنگهای امیرالمؤمنین علیه السلام در دوران حکومت - 12 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند جنگهای امیرالمؤمنین علیه السلام در دوران حکومت

پاورپوینت ارزشمند جنگهای امیرالمؤمنین علیه السلام در دوران حکومت

پول شما و زندگی

http://shidoon.sellfile.ir/

žبنی امیه طرّاح قتل امیرالمؤمنین علیه السلام؛*

پاورپوینت ارزشمند پردازش تصویر دیجیتالی - 65 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند پردازش تصویر دیجیتالی - 65 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند پردازش تصویر دیجیتالی - 65 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند پردازش تصویر دیجیتالی

پاورپوینت ارزشمند پردازش تصویر دیجیتالی

پول شما و زندگی شما

http://shidoon.sellfile.ir/

1. 1. گیرنده های نوری شبکیه
دو نوع گیرنده های نور: میله ای و مخروطی (حسگرهای نور)
مخروطی ها: 6-7 میلیون، در قسمت مرکزی شبکیه واقع شده اند، مسئول دید روزگاهی (دید در نور درخشان) و ادراک رنگ، می توانند جزئیات ریز را تشخیص دهند.
میله ای ها: 75 تا 150 میلیون، در تمام شبکیه توزیع شده اند، مسئول دید تاریکی هستند (دید کم نور)، عدم حساسیت به رنگ، تصویر کلی و عمومی می دهند (بدون جزئیات)
فرورفتگی: تورفتگی دایره ای در مرکز شبکیه، حدود یک ونیم میلیمتر قطر، پر از مخروطی ها
گیرنده های نوری اطراف فرورفتگی مسئول دید فضایی هستند (تصاویر ساکن)
گیرنده های نوری اطراف و پیرامون مسئول تشخیص حرکت هستند
نقطه کور: نقطه ای در شبکیه که اعصاب بینایی به هم می رسند، عاری از گیرنده های نوری

پاورپوینت ارزشمند پردازش تصویر دیجیتالی

پاورپوینت ارزشمند پردازش تصویر دیجیتالی


1. 1. عناصر ادراک بصری (احساس دید)
شکل 2. 2. توزیع میله ای ها و مخروطی ها در شبکیه
اندازه قطر فرورفتگی یک ونیم میلیمتر
1.5*1.5 میلیمتر دارای 337000 مخروطی است
5*5 میلیمتر چیپ تصویر برداری CCD (Charge Coupled Device دوربین های شارژ همزمان: نوعی از دوربینهای حالت جامد که دارای سلول های حساس به نور هستند)

پاورپوینت ارزشمند پردازش تصویر دیجیتالی

پاورپوینت ارزشمند پردازش تصویر دیجیتالی


1. 4. درخشندگی درک شده
شکل 2. 7. a) مثالی که نشان می دهد درخشندگی درک شده تابع ساده ای از شدت نیست. موقعیت عمودی نسبی بین دو پروفایل در b) هیچ اهمیت ویژه ای ندارد؛ آنها برای وضوح انتخاب شده اند.
پدیده اول
سیستم بینایی تمایل دارد که بالاتر از حد یا پایین تر از حد، در اطراف مرز نواحی دارای شدت متفاوت درک کند.

پاورپوینت ارزشمند پردازش تصویر دیجیتالی

 

پاورپوینت ارزشمند پردازش تصویر دیجیتالی

 

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت ارزشمند پردازش تصویر دیجیتالی است

برای دانلود کل پاورپوینت ارزشمند پردازش تصویر دیجیتالی از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت ارشمند روش های مطالعه و یادگیری برنامه ریزی درسی و مدیریت زمان - 45 اسلاید

پاورپوینت ارشمند روش های مطالعه و یادگیری برنامه ریزی درسی و مدیریت زمان - 45 اسلاید

پاورپوینت ارشمند روش های مطالعه و یادگیری برنامه ریزی درسی و مدیریت زمان - 45 اسلاید

پاورپوینت ارشمند روش های مطالعه و یادگیری برنامه ریزی درسی و مدیریت زمان

پاورپوینت ارشمند روش های مطالعه و یادگیری برنامه ریزی درسی و مدیریت زمان

پول شما و زندگی شما

http://shidoon.sellfile.ir/

تلفن های بی اهمیت، تلفن های مزاحم، تل

پاورپوینت ارشمند روش های مطالعه و یادگیری برنامه ریزی درسی و مدیریت زمان

پاورپوینت ارشمند روش های مطالعه و یادگیری برنامه ریزی درسی و مدیریت زمان

فن های وقت گیر

پاورپوینت ارزشمند مصرف - 20 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند مصرف - 20 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند مصرف - 20 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند مصرف

پاورپوینت ارزشمند مصرف

پول شما  وزندگی شما

http://shidoon.sellfile.ir/

برای شروع درس وایجاد انگیزه می توانیم:با سوالاتی

1-آیا تا بحال شده برید بازاروچیزی رو واسه خودتون  بخرید؟با چی خرید کردید؟

 2-خاطره ای از خرید کردن در ذهن تون هست که برای بچه ها بیان کنید.

پاورپوینت ارزشمند مصرف

 

پاورپوینت ارزشمند مصرف

 

3-مصرف کننده به کی می گن؟

وسوالاتی از این دست

پاورپوینت ارزشمند مصرف

پاورپوینت ارزشمند مصرف

 

مصرف کننده کیست؟

مصرف کننده کسی است که کالاها و خدمات را به منظور رفع نیاز های خود می خرد.

اما این خرید و فروش با چه وسیله ای صورت می گیرد؟ با پول.

وقتی شما به فروشنده در ازای کالا پول می دهید، او هم با آن پول می تواند کالای دیگری بخرد و نیازهای خود را رفع کند. یعنی او به اندازهٔ ارزش کالایی که به شما فروخته است، می تواند کالای دیگری بخرد.

 

قوانین و مقررات:

پاورپوینت ارزشمند مصرف

 

پاورپوینت ارزشمند مصرف

 

به منظور حفظ حقوق مصرف کنندگان، قوانین و مقرراتی بوجود آمده است که تخلّف از آنها موجب جریمه یا مجازات می شود؛ برای مثال، طبق قانون اگر کسی در موادخوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی رنگ ها و مواد تقلبی به کارببرد، حتی اگر به مصرف کننده آسیبی نرسیده باشد سازندهٔ آن ماده به زندان محکوم می شود. یا کسی نمی تواند بدون گرفتن مجوز، کارگاه تولید مواد غذایی یا سایر کالاها تأسیس کند.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت ارزشمند مصرف است

 

برای دانلود کل پاورپوینت ارزشمند مصرف از لینک زیر استفاده کنید:

 

 


پاورپوینت ارزشمند حدیث شریف کسا - 40 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند حدیث شریف کسا - 40 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند حدیث شریف کسا - 40 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند حدیث شریف کسا

پاورپوینت ارزشمند حدیث شریف کسا

پول شما و زندگی شما

http://shidoon.sellfile.ir/

وَ قَدْ اَذِنَ لى اَنْ اَدْخُلَ مَعَكُمْ فَهَلْ تَأْذَنُ لى یا رَسُولَ‏اللهِ فَقالَ رَسُولُ‏اللهِ وَ عَلَيْكَ السَّلامُ يا اَمينَ وَحْىِ‏اللهِ

پاورپوینت ارزشمند مباحث مهم انديشه سياسى‏ امام‏ خمينى‏ - 40 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند مباحث مهم انديشه سياسى‏ امام‏ خمينى‏ - 40 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند مباحث مهم انديشه سياسى‏ امام‏ خمينى‏ - 40 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند مباحث مهم انديشه سياسى‏ امام‏ خمينى

پاورپوینت ارزشمند مباحث مهم انديشه سياسى‏ امام‏ خمينى

پول شما و زندگی شما

http://shidoon.sellfile.ir/

ج) حاكم اسلامى و ولايت‏فقيه در انديشه امام‏

پاورپوینت ارزشمند قرص های ترکیبی پیشگیری از بارداری - 45 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند قرص های ترکیبی پیشگیری از بارداری - 45 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند قرص های ترکیبی پیشگیری از بارداری - 45 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند قرص های ترکیبی پیشگیری از بارداری

پاورپوینت ارزشمند قرص های ترکیبی پیشگیری از بارداری

پول شما و زندگی شما

http://shidoon.sellfile.ir/

nزمان شروع استفاده از قرص های ترکیبی پیشگیری از بارداری

پاورپوینت ارزشمند رویکردهای نوین در آموزش ومشاوره شغلی - 30 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند رویکردهای نوین در آموزش ومشاوره شغلی - 30 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند رویکردهای نوین در آموزش ومشاوره شغلی - 30 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند رویکردهای نوین در آموزش ومشاوره شغلی

پاورپوینت ارزشمند رویکردهای نوین در آموزش ومشاوره شغلی

پول شما و زندگی شما

http://shidoon.sellfile.ir/

مهارتهای تحلیل شغل :
شرح وظایف
شرح مهارتهای لازم برای انجام شغل
شرح محیط فیزیکی شغل
شرایط احراز شغل
شرایط جسمانی و روانی
مدارک تحصیلی
روابط انسانی حاکم بر محیط کار

 

پاورپوینت ارزشمند رویکردهای نوین در آموزش ومشاوره شغلی

 

پاورپوینت ارزشمند رویکردهای نوین در آموزش ومشاوره شغلی

 

ديدگاه متعادل براساس يافته هاي علمي نسبت به زنان:

1. بيشتر تفاوتهاي بين زن ومرد مربوط به انتظارات وتوقعات والدين وسبك تربيتي مختلف والدين ميان دختر وپسراست ونه مربوط به تفاوتهاي اساسي و ذاتي بين دو جنس.

2. زنان در خصوص نيمكره راست ازمردان قويترهستند بنابراين از نظر:
توانايي همدلي و همدردي با ديگران
توانايي دريافتهاي شهودي
توانايي كلامي وسيالي وروان بودن زبان
توانايي ابراز احساسات
برقراري روابط اجتماعي
دقت وظرافت وتوجه به تفاوتها
حس زيبايي شناسي
قدرت حافظه وبه خاطر سپردن
هوش موسيقيايي وريتميك
بالاتراز مردان هستند.

پاورپوینت ارزشمند رویکردهای نوین در آموزش ومشاوره شغلی

پاورپوینت ارزشمند رویکردهای نوین در آموزش ومشاوره شغلی


ديدگاه هاي سنتي غلط درباره كار وشخصيت زنان:

زن بايد بين شغل وخانواده يكي را انتخاب كند.

بين زنان ومردان در انجام دادن كارها تفاوت اساسي وجود دارد.

زنان هرگز توانايي رقابت با مردان رادر كارها ندارند.

اگر زن يك خانواده كار كند به اين معني است كه مرد خانواده فرد بي لياقتي است.

زنان از نظر عقلي از مردان در سطح پائين تري هستند.(ناقص العقل بودن)

زنان موجوداتي احساساتي ودرمانده هستند كه نميتوان مشاغل مهم را به آنان سپرد.

زنان فقط وظيفه خانه داري،بچه داري وحمايت عاطفي از خانواده را دارند.

زنان به خوبي مردان نمي توانند كارها را انجام دهند وهميشه بايد دستمزد آنها كمتر از مردان باشد.

پاورپوینت ارزشمند رویکردهای نوین در آموزش ومشاوره شغلی

 

پاورپوینت ارزشمند رویکردهای نوین در آموزش ومشاوره شغلی

 

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت ارزشمند رویکردهای نوین در آموزش ومشاوره شغلی است

برای دانلود کل پاورپوینت ارزشمند رویکردهای نوین در آموزش ومشاوره شغلی از لینک زیر استفاده کنید:

 


پاورپوینت ارزشمند ARES 7 محیط pcb - سی و پنج اسلاید

پاورپوینت ارزشمند ARES 7 محیط pcb - سی و پنج اسلاید

پاورپوینت ارزشمند ARES 7  محیط pcb - سی و پنج اسلاید

پاورپوینت ارزشمند ARES 7   محیط pcb

پاورپوینت ارزشمند ARES 7   محیط pcb

پول شما و زندگی شما

http://shidoon.sellfile.ir/

مزیتهای مدارهای چاپی به جای مدارهای سیم کشی :

در مدار چاپی از شلوغ شدن اتصالات و سیم کشی ها جلوگیری میشود.

در مدار چاپی اندازه مدارات کوچک می شود.

پاورپوینت ارزشمند ARES 7   محیط pcb

 

پاورپوینت ارزشمند ARES 7   محیط pcb

 

تعمیر و دنبال کردن عیب در مدار چاپی به سهولت انجام می گیرد.

مونتاژ در مدار چاپی سریع و اسان انجام گرفته ومقرون به صرفه میباشد.

تکثیر وتولید زیاد به طریقه مدار چاپی آسان تر است.

باعث رعایت فواصل خطوط عبور جریان از یکدیگر و ایجاد خاصیت خازنی کمتر میگردد.

پاورپوینت ارزشمند ARES 7   محیط pcb

پاورپوینت ارزشمند ARES 7   محیط pcb

فصل اول
آشنایی با محیط
ares

در اين فصل شما مختصرا با محيط نرم افزار، با ابزار ها و نام های مکان های مختلف نرم افزار اشنا ميشويد ، اگر اولين بار است وارد نرم افزار ميشويد ، اين فصل را بخوانيد، در غير اين صورت از خواندن ان صرف نظر کنيد

در صورتی که ، نخستين بار است وارد نرم افزار ميشويد با محيط زير روبرو خواهيد شد:

پاورپوینت ارزشمند ARES 7   محیط pcb

پاورپوینت ارزشمند ARES 7   محیط pcb

براي انتخاب لايه (زير يا رو) چه براي تراك و چه براي قطعات

به صورت شكل زير اقدام آنيد:

bottom  به رنگ آبي براي لايه زير برد و top  

با رنگ قرمز برای روی برد میبا شد

همچنین لایه top silk برای توضیحات روی برد

 است. بقيه لايه ها لايه هاي مياني برد میباشد.

پاورپوینت ارزشمند ARES 7   محیط pcb

 

پاورپوینت ارزشمند ARES 7   محیط pcb

 

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت ارزشمند ARES 7   محیط pcb است

برای دانلود کل پاورپوینت ارزشمند ARES 7   محیط pcb از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت ارزشمند فوریتهای پزشکی در کودکان - 60 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند فوریتهای پزشکی در کودکان - 60 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند فوریتهای پزشکی در کودکان - 60 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند فوریتهای پزشکی در کودکان

پاورپوینت ارزشمند فوریتهای پزشکی در کودکان

پول شما و زندگی شما

http://shidoon.sellfile.ir/

آسیب شناسی و درمان فوریتهای کودکان
فوریتهای قلبی
تاکی کاردی
کنترل CRT
در صورت ثبات علائم حیاتی می توان صبر کرد تا متخصص قلب نظر دهد
در صورت عدم ثبات سایر علایم حیاتی مثل فشارخون و تنفس باید از روش های تهاجمی استفاده کرد
شوک، ماساژ کاروتید و تحریک مقعدی

پاورپوینت ارزشمند فوریتهای پزشکی در کودکان

 

پاورپوینت ارزشمند فوریتهای پزشکی در کودکان


دیگوگسین
وراپامیل
پروپرانولول.
آسیب شناسی و درمان فوریتهای کودکان
فوریتهای قلبی
نارسایی احتقانی قلب (CHF)
کنترل علایم حیاتی (ادم ریه)
در صورت ادم، لوله گذاری
مدر و بالابرنده فشار
کنترل عملکرد کلیه

پاورپوینت ارزشمند فوریتهای پزشکی در کودکان

پاورپوینت ارزشمند فوریتهای پزشکی در کودکان


احیاء
لوله گذاری و تهویه مکانیکی
استفاده از آرامبخش یا ضد درد
Sellick maneuver
لوله از طریق بینی هم امکان پذیر است(عوارض)

پاورپوینت ارزشمند فوریتهای پزشکی در کودکان

 

پاورپوینت ارزشمند فوریتهای پزشکی در کودکان

 

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت ارزشمند فوریتهای پزشکی در کودکان است

برای دانلود کل پاورپوینت ارزشمند فوریتهای پزشکی در کودکان از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت ارزشمند اخلاق آمیزشی - 20 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند اخلاق آمیزشی - 20 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند اخلاق آمیزشی - 20 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند اخلاق آمیزشی

پاورپوینت ارزشمند اخلاق آمیزشی

پول شما و زندگی شما

http://shidoon.sellfile.ir/

10- فرق انسان با حيونان در غريزه جنسي چگونه است؟

مرحوم استاد مطهري مي فرمايند:غريزه جنسي در حيوان محدود و فصلي است اما در انسان غريزه جنسي و تنوع طلبي آن محدود به حد و مرزي نسيت.
غريزه جنسي در انسان مثل غريزه ي غذا طلبي و آب طلبي نيست بلكه مثل غريزه قدرت طلبي و ثروت طلبي است كه هر چه بيشتر پيدا شود عطش انسان نيز بيشتر مي شود.
مرحوم امام خميني«ره» نيز  در تاييد همين معنا مي فرمايند :
«قوه ي شهويه در انسان طوري است كه اگر زن هاي يك شهر ،به فرض محال،به دست او بيايد باز متوجه زن هاي شهر ديگر است و ......»

پاورپوینت ارزشمند اخلاق آمیزشی

پاورپوینت ارزشمند اخلاق آمیزشی

11-مطلق گرايي جنسي چيست؟

دليل سوم
مطلق گرايي دليل سوم طرفداران نظريه فرويد است كه مي گويند:
خالق انسان غرايز و از جمله غريزه ي جنسي را در انسان آفريده است كه از آن بهره برداري كنند.پس محدود كردن و سركوب كردن آن خلاف قانون خلقت است در جواب اين استدلال گفته مي شود اگر همه درخواست ها و اميال انسان كه خدا آفريده مطلقا آزاد باشند بايد همه قوانين و مقررات به هم بريزد زيرا اميال افراد در موارد زيادي با هم تناقض پيدا مي كنند.
 اگر مقررات نياشد هرج و مرج بوجود مي آيد از طرفي خداوندي كه اين اميال  را آفريده است براي تعديل آن نيز قوانين مخصوصي را تشريع كرده است.
پس بايد طبق قانون خدا از آن استفاده شود.

پاورپوینت ارزشمند اخلاق آمیزشی

پاورپوینت ارزشمند اخلاق آمیزشی

نظريه سوم ديدگاه اسلام

12- ديدگاه اسلام در غريزه جنسي چيست؟

غريزه خنسي ازديدگاه اسلام يكي از بزرگترين نعمت هاي الهي است كه تداوم زندگي و بقاي نوع انساني را تضمين مي كند و با معنويت و كمالات انساني هيچ منافاتي ندارد.
از نظر اسلام نه رهبانيت و سركوبي غريزه جنسي درست است،نه غريزه ورزي و شهوت راني.
ما روايات زيادي در ّرد هر دو مورد داريم به عنوان نمونه : امام باقر (ع) به خانمني كه تصميم گرفته بود مجرد بماند،فرمود:
«اگر تجرد فضيلت بود فاطمه زهرا (س) كه سرور زنان عالم است ،سزاوار تر به اين كار بود.»

پاورپوینت ارزشمند اخلاق آمیزشی

 

پاورپوینت ارزشمند اخلاق آمیزشی


وامير المومنين (ع)مي فرمايند: «اذا ابصرت عين الشهوه عمي القلب عن العاقبه»
هنگامي كه چشم مظاهر شهوت را ببيند،عقل از مشاهده عاقبت كار باز مي ماند.
بنابراين از ديدگاه اسلام ، تنها راه حل پاسخگويي به غريزه جنسي ازدواج وتشكيل خانواده است كه موجب آرامش روحي و رواني و بقاء نوع انساني مي شود.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت ارزشمند اخلاق آمیزشی است

برای دانلود کل پاورپوینت ارزشمند اخلاق آمیزشی از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت ارزشمند کنترل وضعیت تعادلی حالت ایستاده به کمک کنترل فیدبک - 40 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند کنترل وضعیت تعادلی حالت ایستاده به کمک کنترل فیدبک - 40 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند کنترل وضعیت تعادلی حالت ایستاده به کمک کنترل فیدبک - 40 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند کنترل وضعیت تعادلی حالت ایستاده به کمک کنترل فیدبک

پاورپوینت ارزشمند کنترل وضعیت تعادلی حالت ایستاده به کمک کنترل فیدبک

پول شما و زندگی شما

http://shidoon.sellfile.ir/

فواید مدل ارائه شده

پاورپوینت ارزشمند بررسی تهدیدات و ارائه پروتکل امنیت شبکه های بی سیم - 50 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند بررسی تهدیدات و ارائه پروتکل امنیت شبکه های بی سیم - 50 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند بررسی تهدیدات و ارائه پروتکل امنیت شبکه های بی سیم - 50 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند بررسی تهدیدات و ارائه پروتکل امنیت شبکه های بی سیم

پاورپوینت ارزشمند بررسی تهدیدات و ارائه پروتکل امنیت شبکه های بی سیم

پول شما و زندگی شما

http://shidoon.sellfile.ir/

شبکه های موردی متحرک (Mobile Ad hoc Networks )

پاورپوینت ارزشمند مدیریت بهداشت محیط در پیشگیری و کنترل بیماریهای منتقله از آب و غذا - 90 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند مدیریت بهداشت محیط در پیشگیری و کنترل بیماریهای منتقله از آب و غذا - 90 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند مدیریت بهداشت محیط در پیشگیری و کنترل بیماریهای منتقله از آب و غذا - 90 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند مدیریت بهداشت محیط در پیشگیری و کنترل بیماریهای منتقله از آب و غذا

پاورپوینت ارزشمند مدیریت بهداشت محیط در پیشگیری و کنترل بیماریهای منتقله از آب و غذا

پول شما و زندگی شما

http://shidoon.sellfile.ir/

lرنگ :

پاورپوینت ارزشمند اصول كنترل بازرسي و تحويل تاسيسات و تجهيزات مكانيكي - 30 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند اصول كنترل بازرسي و تحويل تاسيسات و تجهيزات مكانيكي - 30 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند اصول كنترل بازرسي و تحويل تاسيسات و تجهيزات مكانيكي - 30 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند اصول كنترل بازرسي و تحويل تاسيسات و تجهيزات مكانيكي

پاورپوینت ارزشمند اصول كنترل بازرسي و تحويل تاسيسات و تجهيزات مكانيكي

پول شما و زندگی شما

http://shidoon.sellfile.ir/

nتاكنون موضوع تحويل كارهاي ساختماني در كشور ما ، امري ساده و تشريفاتي تلقي مي شده است . با اينكه دهها سال است كه كارهاي عمراني در كشور به صورت سازمان يافته و طبق برنامه انجام مي گيرد.ولي توجه عمده اين برنامه ها و سازماندهي آن فقط به توليد (ساخت و ساز) معطوف است و وقتي كه آن طرح معين به پايان مي رسد با تشريفات ساده اي به گروه بهره بردار ( كه غالبا غير فني هستند)،تحويل مي شوندو بجز موارد استثنايي مسئوليتها در همين مرحله پايان يافته تلقي مي شود.

پاورپوینت ارزشمند اصول كنترل بازرسي و تحويل تاسيسات و تجهيزات مكانيكي

پاورپوینت ارزشمند اصول كنترل بازرسي و تحويل تاسيسات و تجهيزات مكانيكي

پاورپوینت ارزشمند نظارت و كنترل - 52 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند نظارت و كنترل - 52 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند نظارت و كنترل - 52 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند نظارت و كنترل

پاورپوینت ارزشمند نظارت و كنترل

پول شما و زندگی شما

http://shidoon.sellfile.ir/

nكونتز و همكارانش

پاورپوینت ارزشمند ماشين هاي اندازه گيري مختصات - 20 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند ماشين هاي اندازه گيري مختصات - 20 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند ماشين هاي اندازه گيري مختصات - 20 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند ماشين هاي اندازه گيري مختصات

پاورپوینت ارزشمند ماشين هاي اندازه گيري مختصات

پول شما و زندگی شما

http://shidoon.sellfile.ir/

 مقدمه :

      با گسترش روز افزون صنايع قطعه سازي و ايجاد رقابت در توليد با کيفيت برتر ،اندازه گيري و کنترل کيفيت از جايگاه مهم و ويژهاي برخوردار است. چرا که اندازه گيري و بکارگيري روشهاي مناسب براي کنترل خط توليد، براي توليد قطعات يکسان وظيفه واحد کنترل کيفيت بوده که با تهيه کردن سخت افزار و نرم افزار مورد نياز و با ايجاد و به کارگيري روشهاي مناسب براي کنترل قطعات ،بهترين راهنماي واحد توليد براي توليد با کيفيت قطعات در تيراژ بالاست که در نتيجه از توليد قطعات معيوب جلوگيري مي کند.

پاورپوینت ارزشمند ماشين هاي اندازه گيري مختصات

 

پاورپوینت ارزشمند ماشين هاي اندازه گيري مختصات

 

      در همين راستا جهت کنترل اجباري برخي از قطعات به مواردي بر مي خوريم که نمي توان از وسايل اندازه گيري عمومي مانند کوليس وميکرومتر و  ..... استفاده کرد در چنين مواردي مي توان از دستگاه هاي اندازه گيري سه بعدي cmm استفاده کرد.

 

پاورپوینت ارزشمند ماشين هاي اندازه گيري مختصات

 

پاورپوینت ارزشمند ماشين هاي اندازه گيري مختصات

 

يک ماشين اندازه گيري مختصات (CMM) چيست ؟

n در اصل يک ماشين اندازه گيري مختصات (CMM) ماشيني است که اندازه هاي جبري و مختصاتي هر نوع قطعه اي را با دقت بسيار بالا اندازه گيري مي کند . در طي فرآيند اندازه گيري ،محورهاي مختصات ماشين به وسيله مکانيزم حرکتي بر روي قطعه حرکت مي کنند. به منظور بدست آوردن يک نتيجه مطلوب و قابل قبول در اندازه گيري دقيق لرزش هاي موجود در دستگاه مي بايست تا حد امکان حذف و کاهش يابد . بنابراين مکانيزم حرکتي در اين ماشين ها بايد سختگيرانه و دقيق باشد . اين کنفرانس جزييات يک ماشين اندازه گيري مختصات (CMM)، قسمت هاي مختلف آن و همچنين هدف اين ماشين ها را از اندازه گيري بيان مي کند

پاورپوینت ارزشمند کنترل حرکات هماهنگ - 45 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند کنترل حرکات هماهنگ - 45 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند کنترل حرکات هماهنگ - 45 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند کنترل حرکات هماهنگ

پاورپوینت ارزشمند کنترل حرکات هماهنگ

پول شما و زندگی شما

http://shidoon.sellfile.ir/

حرکات نامتقارن اهرم با دو دست

الگوی این حرکات از نظر فضایی و زمانی با یکدیگر متفاوت است. تلاش های اولیه دست این است که الگوی یکسانی را ایجاد کند. در نتیجه حرکت پیچیده تر با مشکل بیشتری مواجه می شود بر اثر تمرین این پیوستگی از بین رفته اجرای حرکت نامتقارن اهرم امکان پذیر می شود.

پاورپوینت ارزشمند کنترل حرکات هماهنگ

 

پاورپوینت ارزشمند کنترل حرکات هماهنگ

 

از نظر برنامه حرکتی دو اندام با هم چون یک واحد عمل می نمایند زیرا با برنامه حرکتی یکسانی کنترل می شوند. زمانی که هر اندام باید حرکت مختلفی را یاد بگیرد بین اندام ها تداخل بوجود می آید، تا زمانی که مشخصات خاص هر اندام با آن برنامه حرکتی اضافه شود(اشمیت 1988).

پاورپوینت ارزشمند کنترل حرکات هماهنگ

 

پاورپوینت ارزشمند کنترل حرکات هماهنگ

 

طرفداران سیستم های پویا معتقدند که ویژگی های پویای اجرای هر اندام با پیشرفت تمرین بهتر می شود در نتیجه ساختار هماهنگ جدیدی به وجود می آید که وسیله ای موثر برای سازماندهی درجات آزادی مورد نیاز برای مهارت را فراهم می کنند.

عمل ایستادن از وضعیت نشسته

پاورپوینت ارزشمند کنترل حرکات هماهنگ

 

پاورپوینت ارزشمند کنترل حرکات هماهنگ

 

با توجه به نتایج تحقیقات شفرد و جنتایل(1994) فعال سازی عضلانی برای این عمل، بسته به نیاز های موقعیت و مطابق با وضعیت بدن درآن زمان تعیین می شود. به عبارتی اجزشای تشکیل دهند عمل برخاستن ساختار هماهنگی را به وجود می آوردند  که  مستلزم ارتباط عملی مفاصل درگیر در عمل است این نتایج منطبق بر نظریه نظام های پویاست.

دیدن دست ها هنگام گرفتن

تحقیقات نشان می دهد که اگر نتوانید دست خود را هنگام دریافت شی ببینید در مکان یابی دست اشتباه می کنید یعنی دست خود را در وضعیت فضایی صحیح برای دریافت شی قرار نمی دهد اما زمانی که می توانید دست ها را ببینید خطا بیشتر مربوط به نحوه گرفتن می باشد.

هنگام گرفتن شی ای که به ما نزدیک می شود از بینایی محیطی برای دیدن دست های خود استفاده می کنیم. که استفاده موثر از بینایی محیطی تابعی از سن و تجربه است.

پاورپوینت ارزشمند کنترل حرکات هماهنگ

 

پاورپوینت ارزشمند کنترل حرکات هماهنگ

 

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت ارزشمند کنترل حرکات هماهنگ است

برای دانلود کل پاورپوینت ارزشمند کنترل حرکات هماهنگ از لینک زیر استفاده کنید:

 


پاورپوینت ازشمند هماهنگي - 74 اسلاید

پاورپوینت ازشمند هماهنگي - 74 اسلاید

پاورپوینت ازشمند هماهنگي - 74 اسلاید

پاورپوینت ازشمند هماهنگي

پاورپوینت ازشمند هماهنگي

پول شما و زندگی شما

http://shidoon.sellfile.ir/

lهدف‌هاي آموزشي

پاورپوینت ارزشمند روشهای مقابله با جنگ نرم - 11 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند روشهای مقابله با جنگ نرم - 11 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند روشهای مقابله با جنگ نرم - 11 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند روشهای مقابله با جنگ نرم

پاورپوینت ارزشمند روشهای مقابله با جنگ نرم

پول شما و زندگی شما

http://shidoon.sellfile.ir/

lروشهای مقابله با جنگ نرم: نمای کلی

پاورپوینت ارزشمند انديشه اسلامی 2 - 210 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند انديشه اسلامی 2 - 210 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند انديشه اسلامی 2 - 210 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند انديشه اسلامی 2

پاورپوینت ارزشمند انديشه اسلامی 2

پول شما و زندگی شما

http://shidoon.sellfile.ir/

1- ب) معناي لغوي وحي

واژه وحي و مشتقات آن در لغت داراي معاني مختلف و

كاربردهاي گوناگون آن: نظير: اشاره‏‏‏‎ْ، سرعت، تفهيم و القاي پنهاني مطلبي به ديگران، اعلام در خفا، نوشتن

تعريف لغت شناسان: جامع تمام معاني و كاربردهاي ويژه وحي  ((تفهيم و القاي سريع و نهاني )) است كه متوجه خاص مخاطب بوده و بر ديگران پوشيده است.

پاورپوینت ارزشمند انديشه اسلامی 2

پاورپوینت ارزشمند انديشه اسلامی 2

تفاوت وحي با تجربه ديني:

 

وحي بر خلاف تصور رايج در ميان برخي فرقه هاي

مسيحيت كه آن را با تجربه ديني قياس كرده و مي گويند:

 كتاب مقدس تفسير اموري است كه عيسي(ع) در كشف و

 شهود خود يافته است، از هرگونه دخالت ذهن پيامبر در بيان آن، خالي است.

پاورپوینت ارزشمند انديشه اسلامی 2

پاورپوینت ارزشمند انديشه اسلامی 2

حالت اول شبهه: اگر چنين بود يعني اين گزاره ها و تعاليم بوسيله وحي در اختيار ما قرار نمي گرفت‏، عقل به تنهايي آنها درك كرده و درباره آنها حكم صادر مي كرد، كه در اينصورت عقل ما از وجود پيامبران بي نياز         مي گردد.

حالت دوم شبهه: اگر مخالف عقل و برهان هاي عقلي باشد كه در اينصورت مردود است و قابل پذيرش نخواهد بود.

پاورپوینت ارزشمند انديشه اسلامی 2

 

پاورپوینت ارزشمند انديشه اسلامی 2

 

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت ارزشمند انديشه اسلامی 2 است

 

برای دانلود کل پاورپوینت ارزشمند انديشه اسلامی 2 از لینک زیر استفاده کنید:

 


پاورپوینت ارزشمند مدیریت بحران تحریم - 85 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند مدیریت بحران تحریم - 85 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند مدیریت بحران تحریم - 85 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند مدیریت بحران تحریم

پاورپوینت ارزشمند مدیریت بحران تحریم

پاورپوینت ارزشمند مدیریت بحران تحریم

پول شما و زندگی شما

http://shidoon.sellfile.ir/

حادثه اي كه به طور طبيعي و يا توسط بشر به طور ناگهاني و يا به صورت فزاينده به وجود آيد و سختي و مشقتي به جامعه انساني به گونه اي تحميل نمايد كه جهت برطرف كردن آن نيازبه اقدامات اساسي وفوق العاده باشد.
بحران درحقيقت يك فشار زايي رواني – اجتماعي بزرگ و ويژه است كه باعث در هم شكسته شدن انگاره هاي متعارف زندگي و واكنش هاي اجتماعي مي شود و با آسيب هاي جاني و مالي ، تهديدها ، خطرها و نيازهاي تازه اي كه به وجود مي آورد .
كسي كه تهديد كننده ها را بشناسد و از فرصتها خوب استفاده كند . پاورپوینت ارزشمند مدیریت بحران تحریم
به دنبال راه كارهايي جهت كاستن ابعاد بحران باشد . آثار هر عامل را با پارامترهاي ديگر سنجيد و پس از تحليل نسبت به رفع آن بكوشد.
مدير بحران بايد تفكرراهبردی را ياد بگيرد يعني بتواند به آشفتگي ذهني خويش در كوتاهترين مدت نظم بخشد اين امر امكان ندارد مگر با حضور مداوم در بحران ها نهايت پايداري مديريت اين سازمان را مي طلبد . پاورپوینت ارزشمند مدیریت بحران تحریم

بروز یک مشکل یا مسئله. غفلت در حل آن.
ایجاد زمینه برای شکل گیری تهدید. پاورپوینت ارزشمند مدیریت بحران تحریم
بدل شدن به بحران که يک لحظه تعيين کننده ، مقطع حياتی ، نقطه برگشتی برای بهتر يا بدترشدن وضعيت است .
مديريت بحران عرصه تصميم سازی ،کنش و واکنش های حرفه ای وآزمون وخطاهای مکرراست .هرتصميم واقدامی از سوی مديران با تهديدات وفرصت هايی قرين است .
بحران امری پيچيده وچند چهره ای است ، نمی توان برای آن هويتی شفاف وقابل پيش بينی ترسيم کرد.

 

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت ارزشمند مدیریت بحران تحریم است

برای دانلود کل پاورپوینت ارزشمند مدیریت بحران تحریم از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت ارزشمند پاس و حمایت در فوتبال - 6 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند پاس و حمایت در فوتبال - 6 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند پاس و حمایت در فوتبال - 6 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند پاس و حمایت در فوتبال

پاورپوینت ارزشمند پاس و حمایت در فوتبال

پاورپوینت ارزشمند پاس و حمایت در فوتبال

پول شما و زندگی شما

http://shidoon.sellfile.ir/

پاس تکنیک یا عملی است که فوتبالیستها به کمک آن بین خودشان ارتباط برقرار میکنند
برای اجرای یک پاس خوب سه فاکتور اساسی لازم داریم
1- شرایط بدنی – سرعت – تعادل – هماهنگی وچابکی
2- تکنیک پاس را بلد باشد وخیلی خوب انجام دهد  پاورپوینت ارزشمند پاس و حمایت در فوتبال
3- قابلیت روانی بازیکن در جریان نود دقیقه بازی که باید به آن تسلط داشته باشد دید و تشخیص و اعتماد به نفس لازم همراه حس برتری طلبی و انضباط تیمی مهم است
1- شدت وسلامت پاس – زمان و فضای مناسب
2- نفرات درگیر باید جهت ایجاد فضا وحمایت از فرد گیرنده پاس حمایت را انجام دهند انواع پاس : بغل پا – روی پا – بیرون پا –پشت پا - پاس کوتاه – نیمه بلند – بلند – با چرخش به داخل  پاورپوینت ارزشمند پاس و حمایت در فوتبال
با چرخش به خارج – پاس مستقیم غیر مستقیم
شوت وسانتر CHIPP
مهارتهای پاس پاورپوینت ارزشمند پاس و حمایت در فوتبال
دقت – شدت – زاویه – زمان – فریب – فضا ومکان مناسب در گردش توپ – ایجاد عرض با پاسهای متعدد
ومطمئن به یک سوم حریف وبرتری عددی در آنجا پیدا
کنیم کنترل بازی وحریف را بدست بگیریم
وادار کردن حریف به اشتباه – ایجاد موقعیتهای مناسب
تنظیم ریتم بازی با توجه به نتیجه بازی

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت ارزشمند پاس و حمایت در فوتبال است

برای دانلود کل پاورپوینت ارزشمند پاس و حمایت در فوتبال از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت ارزشمند نگاهی کوتاه به واحد های پرورشی متوسطه - 15 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند نگاهی کوتاه به واحد های پرورشی متوسطه - 15 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند نگاهی کوتاه به واحد های پرورشی متوسطه - 15 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند نگاهی کوتاه به واحد های پرورشی متوسطه

پاورپوینت ارزشمند نگاهی کوتاه به واحد های پرورشی متوسطه

پاورپوینت ارزشمند نگاهی کوتاه به واحد های پرورشی متوسطه

پول شما و زندگی شما

 http://shidoon.sellfile.ir/

در کتاب درسی : در ارائه مطالب اموزشی از کتاب درسی بهره گیری می شود ولی در واحدهای پرورشی دانش آموز کتاب خاصی ندارد و با کاوشهای خود مطالب جدیدی را بدست می آورد.  پاورپوینت ارزشمند نگاهی کوتاه به واحد های پرورشی متوسطه

در محتوا محوری : تمام وقت دانش آموز به یاد گیری یک موضوع آموزشی معطوف می شود ولی در واحد پرورشی تمام وقت دانش آموزان محدود به یک موضوع نشده است.

کوششهای فردی : درکلا سهای آموزشی منحصرا از معلم محوری استفاده می شود در حالی که در واحدهای پرورشی دانش آموزمحوری مورد نظر است.
1- محتوای دروس پرورشی در قالب کتاب راهنمای معلم تهیه وصرفا در اختیار معلم مربوطه قرار خواهد گرفت.
2 - محتوای دروس پرورشی در دوره متوسطه مکمل محتوای دروس پرورشی دوره راهنمایی است.
3- درتهیه محتوی باید به حیطه های عاطفی،روانی حرکتی و مهارت های مختلف فردی و گروهی تاکید کرد.
4- درتهیه محتوی استقلال معلم در طراحی فعالیت ها و انتخاب روش مورد توجه قرار گیرد.
5- دروس پرورشی مبتنی بر روشهای فعال یاددهی_یادگیری باشد. پاورپوینت ارزشمند نگاهی کوتاه به واحد های پرورشی متوسطه
6- توصیه های لازم را برای سازماندهی فعالیت داخل و خارج از کلاس ارائه نماید.
7- حتی الامکان زمینه لازم جهت تجربه علمی مفاهیم دروس مرتبط را فراهم نماید.
8- به تقویت روحیه خلاقیت و ابتکار دانش آموزان توجه نماید.
9- منابع و مآخذ لازم را برای استفاده و احاطه علمی معرفی نماید.
10- با توجه به تالیف کتاب کار برای دانش آموزان ،کتاب راهنمای معلم باید مدرسان را به شیوه های تدریس فعال و انجام تکالیف در دانش آموزان راهنمایی نماید.
ویژگی مدرسان : دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر در رشته های مشاوره ،روان شناسی،علوم تربیتی
عناوین مطالب:  پاورپوینت ارزشمند نگاهی کوتاه به واحد های پرورشی متوسطه
بخش اول کلیاتی درباره مهارت های زندگی
بخش دوم روش کار و اجرای فعالیتها
شناخت خود
ارزش های فردی و خانوادگی
انتخاب هدف
تصمیم گیری
ارتباط مطلوب
مقابله با اضطراب

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت ارزشمند نگاهی کوتاه به واحد های پرورشی متوسطه است

برای دانلود کل پاورپوینت ارزشمند نگاهی کوتاه به واحد های پرورشی متوسطه از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت ارزشمند آينده‌ پژوهي و آينده‌ نگاري - 25 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند آينده‌ پژوهي و آينده‌ نگاري - 25 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند آينده‌ پژوهي و آينده‌ نگاري - 25 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند آينده‌ پژوهي و آينده‌ نگاري

پاورپوینت ارزشمند آينده‌ پژوهي و آينده‌ نگاري

پاورپوینت ارزشمند آينده‌ پژوهي و آينده‌ نگاري

پول شما و زندگی شما

http://shidoon.sellfile.ir/

هر لحظه ده‌ها ”سوناميِ تغيير“ در گوشه و كنار جهان رخ مي‌دهد. اين سونامي‌ها مي‌توانند هر چيز را تغيير دهند ـ الا ارزش‌هاي بنيادين يك جامعه‌ را.
هر جامعه‌اي كه نتواند اين تغييرها و پيامدهاي آن‌ها بر زندگي، كسب‌وكارها، امنيت و دفاع، تكنيك‌ها و تاكتيك‌هاي جنگي و غيره را پيش‌بيني كند و با آمادگي قبلي به استقبال آن‌ها برود، بي‌گمان ”غافل‌گير“ خواهد شد. پاورپوینت ارزشمند آينده‌ پژوهي و آينده‌ نگاري
آينده‌پژوهي (Futuring) شاخه‌اي از علم و فناوري است كه با كشف آينده و شكل‌بخشيدن به دنياي مطلوب فردا سروكار دارد.
علم است؛ چون مباني معرفتي و نظري دقيق و متدولوژي علمي دارد. و در دانش‌گاه‌هاي پيشرفته‌ي دنيا به‌عنوان يك رشته‌ي تحصيلي، آموزش داده مي‌شود.
فناوري است؛ چون بر پايه‌ي يك مجموعه از تكنيك‌هاي علمي استوار است و مي‌تواند در حل‌وفصل مسايل پيچيده‌ي جامعه، و هم‌چنين در ”ساختن آينده“ به‌‌كار آيد. آينده‌پژوهي در زمره‌ي ”فناوري‌هاي نرم“ قرار مي‌گيرد. پاورپوینت ارزشمند آينده‌ پژوهي و آينده‌ نگاري
1. آينده‌پژوهي اكتشافي1: با توجه به روندهاي فعلي، آينده ”مي‌تواند“ چگونه باشد؟
2. آينده‌پژوهي هنجاري (تجويزي)2: با توجه به اصول، ارزش‌ها و هنجارهاي ما، آينده ”بايد“ چگونه باشد؟
3. آينده‌پژوهي تصويرپرداز3: آينده‌هايي كه از تخيل افراد خلاق مي‌جوشد. ژول ورن و همه‌ي نويسندگان داستان‌هاي علمي ـ تخيلي در زمره‌ي آينده‌پژوهان تصويرپرداز قرار مي‌گيرند. آيا پيشرفت‌هاي امروز بشر، همان‌هايي نيستند كه ژول ورن در قرن نوزدهم تصوير كرده بود؟
4. برون‌يابي روندها (Trends Projection): كشف روندها با رسم نمودار تغييرات و استفاده از اطلاعات آماري؛ كه بر اين اساس مي‌توان آينده را در بعضي زمينه‌هاي پيش‌بيني كرد. پاورپوینت ارزشمند آينده‌ پژوهي و آينده‌ نگاري
5. سناريوسازي: سناريوها توصيف‌هايي قصه‌گونه از رويدادهاي ممكن و چندگانه‌اي هستند كه احتمال وقوع آن‌ها در آينده وجود دارد؛ آميز‌ه‌اي از پيش‌بيني‌هاي تخيلي و در عين حال واقع‌گرايانه از رويدادهاي احتمالي آينده. در هر پروژه‌ي سناريوسازي معمولاً يك سبد از سناريوها ساخته و پرداخته مي‌شود. سپس ميانگين اين سناريوها به عنوان ”محتمل‌ترين آينده“ در نظر گرفته مي‌شود.
6. نظرخواهي و مشاوره: به عنوان مثال، روش دلفي يك نوع نظرخواهي از خبرگان است.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت ارزشمند آينده‌ پژوهي و آينده‌ نگاري است

برای دانلود کل پاورپوینت ارزشمند آينده‌ پژوهي و آينده‌ نگاري از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت ارزشمند پرورش تاکهای انگور برای چیله - 31 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند پرورش تاکهای انگور برای چیله - 31 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند پرورش تاکهای انگور برای چیله - 31 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند پرورش تاکهای انگور برای چیله

پاورپوینت ارزشمند پرورش تاکهای انگور برای چیله

پاورپوینت ارزشمند پرورش تاکهای انگور برای چیله

پول شما و زندگی شما

http://shidoon.sellfile.ir/

غرس نمودن تاك در جریان ماه فبروری و مارچ
باید گفت که در جریان سال اول تاکها تنها آزاد نمو میكند ( در این وقت ریشه به حد اعظمي رشد کرده و مواد ذخیره میگردد)
تمام برگها را نگهداری نمائید و هیچ برگ باید قطع نشود
بصورت نورمال آبیاری نمائید پاورپوینت ارزشمند پرورش تاکهای انگور برای چیله
ازآغازنمو در هر۴ماه بمقدار ۲۵ گرام یوریا براي هر نبات تطبیق گرديده این کار باید تا اوسط ماه اگست دوام میکند، حد اکثر تطبیق آن ۶ مرتبه میباشد.
گیاه های هرزه باید بصورت منظم کنترول گردد تا از رقابت در بدست آوردن مواد غذايي و رطوبت جلوگیری شود
آفات و امراض کنترول شود. پاورپوینت ارزشمند پرورش تاکهای انگور برای چیله

در قطع نمودن شاخچه ها به سپرهاي كه داراي ۲- پندك باشد( قوی ترین شاخچه یا نوده را نگهداری نمائید).
دو شاخچه یا نوده را نگهداری نمائید.
یکی آن نوده یا شاخچه اصلی یا عمده میباشد 
دیگر آن شاخچه یا نوده اضافی میباشد پاورپوینت ارزشمند پرورش تاکهای انگور برای چیله
تنه یا ساقه تاک را بصورت مستقیم و عمودی پرورش دهید.
شاخچه ها یا نوده های تابستانی همراه با خوشه ها ي انگور
شاخچه ها یا نوده های ازسپرها
برای تعویض سال آینده

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت ارزشمند پرورش تاکهای انگور برای چیله است

برای دانلود کل پاورپوینت ارزشمند پرورش تاکهای انگور برای چیله از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت ارزشمند آهن وآهن ياري در دختران دبيرستاني - 29 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند آهن وآهن ياري در دختران دبيرستاني - 29 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند آهن وآهن ياري در دختران دبيرستاني - 29 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند آهن وآهن ياري در دختران دبيرستاني

پاورپوینت ارزشمند آهن وآهن ياري در دختران دبيرستاني

پاورپوینت ارزشمند آهن وآهن ياري در دختران دبيرستاني

پول شما و زندگی شما

http://shidoon.sellfile.ir/

آهن يك ماده مغذي مورد نياز براي ادامه حيات است.

آهن اساسي ترين ماده اوليه براي ساختن گلبولهاي قرمز خون مي باشد.

براي ساخته شدن گلبولهاي قرمز خون بدن به مواد مغذي مختلفي مثل آهن ، اسيد فوليك ، ويتامين ب 6 ، ويتامين ب 12 ، ويتامين ث وپروتئين نياز دارد كه بايد از طريق غذايي روزانه تامين مي شود. پاورپوینت ارزشمند آهن وآهن ياري در دختران دبيرستاني

نقش گلبول قرمز خون انتقال اكسيژن به سلولهاي بدن است .
كمبود آهن در رژيم غذايي روزانه پاورپوینت ارزشمند آهن وآهن ياري در دختران دبيرستاني

پايين بودن جذب آهن رژيم غذايي
(آهن موجود در غذاهاي گياهي مثل حبوبات و سبزيجات به مقدار كم جذب مي شود )

افزايش نياز بدن به آهن در بارداري و رشد(كودكي و نوجواني )

دفع زياد آهن به دليل خونريزي شديد در دوران قاعدگي و يا بيماريهاي دستگاه گوارش مثل : زخم معده – زخم اثني عشر – بواسير – و خونريزي مكرربيني در كودكان .


ابتلا به آلودگيهاي انگلي مثل ابتلا به كرم قلابدار و ژيار ديا پاورپوینت ارزشمند آهن وآهن ياري در دختران دبيرستاني

ابتلا مكرر به بيماريهاي عفوني مثل اسهال و عفونتهاي تنفسي كه به علت بي اشتهايي و كم شدن جذب ، موجب كمبود آهن مي شود .

شروع نكردن به موقع تغذيه تكميلي و يا نا مناسب بودن آن .

عادات و الگوهاي نا مناسب غذايي مانند مصرف چاي همراه با غذا و يا بلافاصله پس از صرف غذا كه جذب آهن غذا را به مقدار زيادي كاهش مي دهد و يا استفاده از نانهايي كه با خمير ورنيامده تهيه شده اند .

تخليه ذخاير آهن در بدن زنان بعلت بارداريهاي مكرر و با فاصله كمتر از 3 سال .

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت ارزشمند آهن وآهن ياري در دختران دبيرستاني است

برای دانلود کل پاورپوینت ارزشمند آهن وآهن ياري در دختران دبيرستاني از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت ارزشمند خلفای معاصر با دوران امامت امام باقر - 16 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند خلفای معاصر با دوران امامت امام باقر - 16 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند خلفای معاصر با دوران امامت امام باقر - 16 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند خلفای معاصر با دوران امامت امام باقر

پاورپوینت ارزشمند خلفای معاصر با دوران امامت امام باقر

پاورپوینت ارزشمند خلفای معاصر با دوران امامت امام باقر

پول شما و زندگی شما

http://shidoon.sellfile.ir/

ب- سلیمان بن عبدالملک (96- 98 ه)؛
روزي در آينه نگريست و از شکوه شاهي خود به شگفت آمد و گفت: محمد (ص) پيامبر بود... و عبدالملک سياستمدار و وليد جبار و من پادشاهي جوانم! تاریخ الخلفاء 226
در عصر وي شيعه نمی توانست با امام ارتباط علني داشته باشد و به شدت تحت فشار بودند. اثبات الوصية 153
جواب حضرت به اعتراض «عمر بن عبدالعزیز» در تفاوت جواب حضرت به نامه او و سلیمان؛ إن سليمان كان جبارا كتبت إليه بما يكتب إلى الجبارين، و إن صاحبك أظهر أمرا فكتبت إليه بما شاكله و كتب عامل عمر إليه بذلك، فقال عمر: إن أهل هذا البيت لا يخليهم الله من فضلج- عمر بن عبدالعزیز (99- 101 ه)؛
عملکرد عمر بن عبد العزیز؛ پاورپوینت ارزشمند خلفای معاصر با دوران امامت امام باقر
1- در صدد اجرای حق و رفتار ملایم با مردم
2- مبارزه با فساد و تبعیض  پاورپوینت ارزشمند خلفای معاصر با دوران امامت امام باقر
_ به مزایده گزاشتن اسبها و مرکبهای دربار و برگرداندن پول آن به بیت المال
_ فروش جواهرات همسر خود و تحویل آن به بیت المال
_ برگرداندن تمام دارائیهای سلیمان به بیت المال
3- ممنوع کردن سبّ علی علیه السلام
4- بازگرداندن فدک پاورپوینت ارزشمند خلفای معاصر با دوران امامت امام باقر
5- برداشتن منع حدیث ه- هشام بن عبدالملک (105- 125 ه)؛
خلافت در 38 سالگی.
مردی خشن، درشتخو و مال اندوز. مروج الذهب 3/ 205
فردی بخیل، ستمگر، سخت دل و بی عاطفه. یعقوبی 2/ 328
مناظره غیر حضوری حضرت با هشام در حج. (1)
ماجرای احضار حضرت به شام و هماهنگی برای توهین حضار به ایشان. (2)
ماجرای مسابقه تیراندازی. (3) دلایل الامامه 235
ماجرای دستور حضرت به «جابر بن یزید جعفی» مبنی بر اینکه خود را به دیوانگی بزن. (4) الكافي 

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت ارزشمند خلفای معاصر با دوران امامت امام باقر است

برای دانلود کل پاورپوینت ارزشمند خلفای معاصر با دوران امامت امام باقر از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت ارزشمند شرح و کنترل فرایند - 42 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند شرح و کنترل فرایند - 42 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند شرح و کنترل فرایند - 42 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند شرح و کنترل فرایند

پاورپوینت ارزشمند شرح و کنترل فرایند

پاورپوینت ارزشمند شرح و کنترل فرایند

پول شما و زندگی شما

http://shidoon.sellfile.ir/

حالات فرایند
مدل دو حالته برای فرایند
ایجاد و پایان فرایند
یک مدل پنج حالته
فرایند های معلق پاورپوینت ارزشمند شرح و کنترل فرایند
شرح فرایند پاورپوینت ارزشمند شرح و کنترل فرایند
ساختار های کنترلی سیستم عامل
ساختار های کنترلی فرایند
کنترل فرایند
حالات اجرا
ایجاد فرایند پاورپوینت ارزشمند شرح و کنترل فرایند
تعویض فرایند
اجرای سیستم عامل
سؤالات دوره ای
سیستم عامل باید در بین اجرای فرایند ها قرار بگیرد، تا هم زمان پاسخ قابل قبول باشد و هم استفاده از پردازنده حداکثر.
سیستم عامل باید با پیروی از یک سیاست معین منابع را به فرایند ها نسبت دهد همچنین از بروز بن بست جلوگیری کند.
در صورت لزوم از ایجاد ارتباط میان فرایندها و تولید فرایند توسط کاربر حمایت کند.

طول عمر یک فرایند محدود به زمان ایجاد و پایان فرایند می شود.
ایجاد فرایند:
برای فرایند جدیدی که به لیست فرایند های سیستم عامل اضافه میشود، سیستم عامل ساختمان داده های لازم را برای آن فرایند را ساخته و فضای لازم از حافظه اصلی را به آن اختصاص میدهد.
پایان فرایند:
سیستم عامل باید وسیله ای برای نشان دادن پایان یک فرایند داشته باشد. معمولاً از یک دستور توقف که توسط فرایند اجرا میشود، استفاده میشود.

 

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت ارزشمند شرح و کنترل فرایند است

برای دانلود کل پاورپوینت ارزشمند شرح و کنترل فرایند از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت ارزشمند پرورش قارچ خوراکی در منزل - 18 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند پرورش قارچ خوراکی در منزل - 18 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند پرورش قارچ خوراکی در منزل - 18 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند پرورش قارچ خوراکی در منزل

پاورپوینت ارزشمند پرورش قارچ خوراکی در منزل

پاورپوینت ارزشمند پرورش قارچ خوراکی در منزل

پول شما و زندگی شما

http://shidoon.sellfile.ir/

قارچ صدفی با نام علمی Agaricus bisporus یکی از محصولات کشاورزی قلمداد شده و هم اکنون در بسیاری از نقاط دنیا کشتی رو به توسعه دارد. این محصول غذایی ترکیبی پروتئینی مشابه پروتئین گوشت داشته و دارای انواع ویتامین ها، املاح معدنی و اسیدهای آمینه مورد نیاز بدن می باشد، همچنین دارای بافت فیبری و سلولزی بوده و در دیواره سلولی خود پلی ساکارید دارد. پاورپوینت ارزشمند پرورش قارچ خوراکی در منزل
عموما قارچ های صدفی (پلوروتوس) را در محیط های سرپوشیده و اتاقک هایی که دما، نور و رطوبت و هوادهی قابل کنترل دارد می توان کشت کرد. حتی انباری منزل یا یک آلونک ساده که ترجیحا کف آن سیمانی و قابل شستشو باشد برای پرورش این قارچ مکان مناسبی خواهد بود. برای تامین رطوبت بالا در حدود 90 الی 95 درصد باید یک ردیف گونی یا چتایی به دیوار کوبید و مرتبا روی گونی ها را آب پاشی نمود تا رطوبت لازمه تامین گردد. پاورپوینت ارزشمند پرورش قارچ خوراکی در منزل
در صورتی که حجم کاه و کلش کم بوده و کاملاً خشک باشد می توان آن ها را به مدت یک الی پنج ساعت در حوضچه با همان ظروفی که در آن عمل پاستوریزه کردن صورت می گیرد خیسانده بطوریکه با قرار دادن جسم سنگینی روی کیسه گونی های محتوی کاه تمام سطح آن ها را در آب فرو می برد. کاه و کلش های خرد شده را باید به حدی خیساند تا واکس براق سطوح آن ها کاملاً زدوده شود و حالت شکنندگی از بین رفته و به راحتی خم شده و انعطاف پذیر شود. چنانچه کاه و کلش مناطق مرطوب شمالی باشد، می توان بدون خیساندن مستقیماً کاه ها را پاستوریزه نمود. به شرطی که عمل پاستوریزه کردن به روش جوشاندن باشد. پاورپوینت ارزشمند پرورش قارچ خوراکی در منزل
کاه و کلش های پاستوریزه شده را از گونی ها خارج کرده و عمل اختلاط آن ها با بذور در کیسه های پلی اتیلنی یا پلاستیک های خیار به ابعاد 70×40 و یا 90×45 صورت می گیرد. البته برای ضدعفونی کردن پلاستیک ها آن ها را داخل آب گرم قرار داده و خارج می کنیم. نحوه کشت بدین ترتیب است که ابتدا یک لایه کاه با ارتفاع 10 سانتی متر درون پلاستیک ریخته روی آن یک لایه بذر می ریزیم. تراکم بذور باید در کناره های پلاستیک کمی بیشتر از وسط آن باشد، این عمل را آنقدر ادامه می دهیم تا پلاستیک پر شود. میزان استفاده از بذر قارچ تقریباً به ازاء هر کیلو کاه 25 الی 30 گرم می باشد که 200 الی 300 گرم بذر برای هر پلاستیک لازم است و باید وزن متوسط پلاستیک های 70×40 حدود 6-5 کیلوگرم و برای پلاستیک های 90×45 حدود 11-9 کیلوگرم می باشد. پس از پر کردن کیسه ها آن ها را کمی فشار می دهیم تا هوای داخل کیسه خارج شده و سطح تماس بذور با کاه و کلش بیشتر شود.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت ارزشمند پرورش قارچ خوراکی در منزل است

برای دانلود کل پاورپوینت ارزشمند پرورش قارچ خوراکی در منزل از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت ارزشمنده پروبیوتیک ها و پری بیوتیک ها به دو زبان فارسی و انگلیسی - 25 اسلاید

پاورپوینت ارزشمنده پروبیوتیک ها و پری بیوتیک ها به دو زبان فارسی و انگلیسی - 25 اسلاید

پاورپوینت ارزشمنده پروبیوتیک ها و پری بیوتیک ها به دو زبان فارسی و انگلیسی - 25 اسلاید

پاورپوینت ارزشمنده پروبیوتیک ها و پری بیوتیک ها  به دو زبان فارسی و انگلیسی

پاورپوینت ارزشمنده پروبیوتیک ها و پری بیوتیک ها  به دو زبان فارسی و انگلیسی

پاورپوینت ارزشمنده پروبیوتیک ها و پری بیوتیک ها  به دو زبان فارسی و انگلیسی

پول شما و زندگی شما

http://shidoon.sellfile.ir/

اصطلاح "پروبیوتیک ها" برای نخستین بار از سوی lilley و still well (1965) به معنای مواد محرک رشد دیگر میکروارگانیسم ها مطرح گردید. مفهوم این اصطلاح پیوسته در حال بررسی بوده که در نهایت به یک عامل میکروبی زیست پذیر محدود شده که با استفاده برای انسان یا حیوان اثرات مفیدی بر میزبان از طریق بهبود موازنه میکروفلور طبیعی نشان می دهد. بر مبنای این مفهوم عباراتی دیگر نظیر باکتری های "خودی","مفید" و "سالم" برای پروبیوتیک ها معمول شده است.
1- منشا انسانی داشته باشند.  اسلاید ارزشمنده پروبیوتیک ها و پری بیوتیک ها  به دو زبان فارسی و انگلیسی
2- اثرات سودمندی برای میزبان بهمراه داشته باشند.
3- غیر بیماریزا و غیر توکسین زا باشند. پاورپوینت ارزشمنده پروبیوتیک ها و پری بیوتیک ها  به دو زبان فارسی و انگلیسی
4- حاوی تعداد زیادی از باکتری های زنده باشند.
5- قادر به زنده ماندن و متابولیسم در روده باشند.
6- در طی دوره نگهداری تا زمان مصرف زنده باقی بمانند.
7- در برابر پاتوژن ها فعالیت آنتاگولیستی اعمال نمایند.
مطالعات نشان داده است که: پاورپوینت ارزشمنده پروبیوتیک ها و پری بیوتیک ها  به دو زبان فارسی و انگلیسی
فروکتوالیگوساکاریدها به عنوان مهمترین پری بیوتیک ها هستند و به درمان یبوست کمک کرده و سبب کاهش چربی خون و کاهش تولید مواد سمی در روده میگردد. اسیدهای چربی که توسط بیفیدوباکتر از فیبرها تولید می شوند, پس از جذب به کبد رفته و در حین تبدیل به مواد جدید از حمله های قلبی جلوگیری می کند. همچنین این اسیدهای چرب سبب کاهش التهاب و کنترل اسهال خونی , کاهش تورم استخوان و آرتروز,دیابت و بهبود سیستم ایمنی می شوند . این باکتری از منابع فیبری موجود در سبزیجات, میوه جات, غلات و بقولات استفاده کرده و تولید اسید های چرب مانند بوتیرات می کند. پاورپوینت ارزشمنده پروبیوتیک ها و پری بیوتیک ها  به دو زبان فارسی و انگلیسی

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت ارزشمنده پروبیوتیک ها و پری بیوتیک ها  به دو زبان فارسی و انگلیسی است

برای دانلود کل پاورپوینت ارزشمنده پروبیوتیک ها و پری بیوتیک ها  به دو زبان فارسی و انگلیسی از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت علمی آشنایی با آسانسور فضایی - 19 اسلاید

پاورپوینت علمی آشنایی با آسانسور فضایی - 19 اسلاید

پاورپوینت علمی آشنایی با آسانسور فضایی - 19 اسلاید

پاورپوینت علمی آشنایی با آسانسور فضایی

پاورپوینت علمی آشنایی با آسانسور فضایی

پاورپوینت علمی آشنایی با آسانسور فضایی

پول شما و زندگی شما 

http://shidoon.sellfile.ir/

در 20 ام ماه مي دستشويي ايستگاه فضايي خراب شد.
تا قبل از 5 ژوئن (15 روز بعد) شاتلي به همراه قسمت هاي مورد نياز براي تعمير دستشويي به ايستگاه رسيد.
اين زمان بسيار زيادي براي انتظار بود.
تصور کنيد اگر آب يا هواي فضانوردان تمام مي شد، آيا ابزار لازم براي تعمير به موقع به آنها مي رسيد؟ پاورپوینت علمی آشنایی با آسانسور فضایی
درباره آسانسور فضايي و نانولوله هاي کربني نمايشنامه اي 5 تا 10 دقيقه اي بنويسيد و با اجرای آن، اين موضوع را به دانش آموزان ديگر و بزرگترها آموزش دهيد.
گروه هاي 5 نفري
نمايش مي بايست دست کم 10 قانون علمي را دربر داشته باشد.پاورپوینت علمی آشنایی با آسانسور فضایی
خلاق باشيد.
آسانسور فضايي مفهومي جديد است که با فناوري نانو ممکن مي شود.پاورپوینت علمی آشنایی با آسانسور فضایی
نانولوله هاي کربني شکلی از کربن هستند که خواصي بي همتايي دارند. اين خواص را می توان با فهم ساختار مولکولي اين ماده شرح داد.
با يک ارجاع و رويکرد مناسب، اينترنت مي تواند ‘دروازه شروع’ دستيابی به اطلاعات جديد و پژوهش (در اين موضوع) باشد.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت علمی آشنایی با آسانسور فضایی است

برای دانلود کل پاورپوینت علمی آشنایی با آسانسور فضایی از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت علمی انواع بافت چربی - 79 اسلاید

پاورپوینت علمی انواع بافت چربی - 79 اسلاید

پاورپوینت علمی انواع بافت چربی - 79 اسلاید

پاورپوینت علمی انواع بافت چربی

پاورپوینت علمی انواع بافت چربی

پاورپوینت علمی انواع بافت چربی

پول شما و زندگی شما 

http://shidoon.sellfile.ir/

عوامل ترشحی : پاورپوینت علمی انواع بافت چربی

1- NO (نیتریک اکساید)
2- بیان iNOS (بافت چربی سفید نیتریک اکساید سنتتاز را بیان می کند .)
3- ANP
4- استروژن
5- پراستاگلاندین ها پاورپوینت علمی انواع بافت چربی

در سال 1994 ، کشف مجموعه ژن چاقی موش و مشابه انسانی آن از سوی فریدمن و گروه وی ، نقطه عطفی در بیولوژی بافت چربی شد . پاورپوینت علمی انواع بافت چربی

کشف لپتین علاوه بر عامل لیپواستاتیکی که کندی حدود 40 سال پیش مطرح کرد ، منجر به افزایش علاقه در مطالعه لیپتین به عنوان یک عامل درون ریز گردید .
گروهی دیگر نیز ثابت کرده اند که متابولیسم CHO می تواند در مسیر هگزوآمین ، در تنظیم ترشح لپتین درگیر شود .
اگر ثابت شود که محصول متابولیسم مسیر هگزوآمین به عنوان تنظیم کننده ترشح لپتین عمل می کند ، در آن صورت لیپواستاتیک می تواند به طور دقیقتری با عامل گلوکواستاتیکی در نظر گرفته شود .

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت علمی انواع بافت چربی است

برای دانلود کل پاورپوینت علمی انواع بافت چربی از لینک زیر استفاده کنید:

 


پاورپوینت کاربردی بوروکراسی و توسعه در ایران - 59 اسلاید

پاورپوینت کاربردی بوروکراسی و توسعه در ایران - 59 اسلاید

پاورپوینت کاربردی بوروکراسی و توسعه در ایران - 59 اسلاید

پاورپوینت کاربردی بوروکراسی و توسعه در ایران

پاورپوینت کاربردی بوروکراسی و توسعه در ایران

پاورپوینت کاربردی بوروکراسی و توسعه در ایران

پول شما و زندگی شما

http://dynamic.sellfile.ir/

بوروکراسی از آن جهت که واژه ای مبهم و دردسرساز به نظر رسیده غالباً مورد انتقاد قرار گرفته است با اين وجود بوروکراسی واژه ای است که نشان داده ماندنی است. در زبان عامیانه، بوروکراسی غالباً به عنوان یک «واژه نامطلوب» سیاسی به کار برده می شود.
گرایش غالب برای تعریف بوروکراسی تعریف آن بر مبنای ویژگی های مهم ساختاری سازمان است.
هال ابعاد چهارگانه بوروکراسی را به شرح زیر برشمرده است. پاورپوینت کاربردی بوروکراسی و توسعه در ایران
1- سلسله مراتب اختیار مشخص
2- تقسیم کار بر مبنای تخصص گرایی وظیفه
3- نظامی از رویه ها و دستورالعمل ها برای انجام کارها
4- نظام قانونی در برگیرنده حقوق و وظایف متصد یان مشاغل پاورپوینت کاربردی بوروکراسی و توسعه در ایران
کاملترین تعریف بر اساس این گرایش تعریف ویکتور تامسون است که ویژگیهای اصلی سازمان بوروکراتیک را وجود سلسله مراتب دقیق همراه با تقسیم کار بسیار مشخص می داند.

گرایش دوم تعریف بوروکراسی بر حسب ویژگیهای رفتاری است که بر این اساس، پاره ای از ویژگیهای رفتاری الگوی رفتار بوروکراتیک تلقی می شود. در خصوص اینکه کدام رفتار، نماد رفتار بوروکراتیک است، اختلاف نظرهای نسبتاً عمیقی وجود دارد. برای مثال فردریش بر ویژگی هایی نظیر عینیت، دقت و ثبات و مسئولیت تأکید می کند.
در نظامهای سیاسی متفاوت باید به دو عامل کلی که ویژگی های نظام بوروکراتیک را به طور قابل ملاحظه ای تحت تأثیر قرار می دهند اشاره کنیم:

پاورپوینت کاربردی بوروکراسی و توسعه در ایران
یکی از عوامل کاملاً مرتبط، محیط سازمانی مدیریت دولتی است که شامل الگوی بخش بندی واحدهای دولتی و وضعیت اشتغال افراد در بخش های دولتی است.
عامل دیگر که کمتر ملموس و پیچیده تر است محیط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی پیرامون بوروکراسی است و غالباً از آن به عنوان «بوم شناسی مدیریت دولتی» نام برده می شود.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت کاربردی بوروکراسی و توسعه در ایران است

برای دانلود کل پاورپوینت کاربردی بوروکراسی و توسعه در ایران از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت کاربردی انتقادگرى و انتقادپذيرى در حكومت علوى - 11 اسلاید

پاورپوینت کاربردی انتقادگرى و انتقادپذيرى در حكومت علوى - 11 اسلاید

پاورپوینت کاربردی انتقادگرى و انتقادپذيرى در حكومت علوى - 11 اسلاید

پاورپوینت کاربردی انتقادگرى و انتقادپذيرى در حكومت علوى

پاورپوینت کاربردی انتقادگرى و انتقادپذيرى در حكومت علوى

پاورپوینت کاربردی انتقادگرى و انتقادپذيرى در حكومت علوى

پول شما و زندگی شما

http://dynamic.sellfile.ir/

امروزه، يكى از جدّى ترين مسايل فلسفه سياسى، نقش مردم در تعيين نوع و هدايت سمت و سوى حكومت است. حضور مردم در صحنه سياسى، نمادهاى گوناگون دارد كه از مهمترين آنها، حضور نقادانه و جست و جوگرانه مردم در نوع رفتار و منش مسؤولان حكومتى است. بشرِ جايزالخطاء اگر به حال خود واگذارده شود، آن چنان در تهاجمِ انواعِ عواملِ فساد، خودباخته مى شود كه گاهى بى آن كه خود بفهمد، در كمند شيطان گرفتار آمده و در عين حال، در پندار خود، خويشتن را راه يافته مى يابد.

از موضوعاتى كه در خصوص انتقاد از حكومت و حاكمان مطرح است، «تنافى انتقاد از حاكمان با امنيت ملى» است. بديهى است كه شأن امنيت ملى، در حدى است كه اگر چنين تعارضى تصور شود، بر امور ديگر مقدم است. هرج و مرج و آنارشيسم، در هيچ مكتب صاحب اعتبارى، از دينى و غير دينى، پذيرفته نيست، ولى حقيقت، اين است كه اگر نقد و انتقاد از روى ميزان و در حدود تعريف شده آن صورت پذيرد ـ كه حزم و انديشه و دلسوزى و خيرخواهى از اركان آن محسوب مى شود ـ نه تنها تضادى با امنيت ندارد، بلكه مقوّم آن و محققِ آن به حساب مى آيد. پاورپوینت کاربردی انتقادگرى و انتقادپذيرى در حكومت علوى

ابن ابى الحديد مى نويسد: پاورپوینت کاربردی انتقادگرى و انتقادپذيرى در حكومت علوى
و كان الأشعث من المنافقين في خلافةِ علّيٍ و هو في أصحاب أميرالمؤمنين كما كان عبدالله بن أبي بن سلّول في أصحاب رسول الله كلُّ واحدٍ منهما رأسُ النّفاق في زمانه؛
اشعث در خلافت حضرت على در ميان اصحاب آن بزرگوار، از منافقان بود، همان گونه كه عبدالله بن اُبّى، ميان ياران پيامبر اين گونه بود. هر كدام سردسته نفاق در زمان خود بودند. پاورپوینت کاربردی انتقادگرى و انتقادپذيرى در حكومت علوى

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت کاربردی انتقادگرى و انتقادپذيرى در حكومت علوى است

برای دانلود کل پاورپوینت کاربردی انتقادگرى و انتقادپذيرى در حكومت علوى از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت ارزشمند جامعیت پایگاه داده وسیستم فعال - 61 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند جامعیت پایگاه داده وسیستم فعال - 61 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند جامعیت پایگاه داده وسیستم فعال - 61 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند جامعیت پایگاه داده وسیستم فعال

پاورپوینت ارزشمند جامعیت پایگاه داده وسیستم فعال

پاورپوینت ارزشمند جامعیت پایگاه داده وسیستم فعال

پاورپوینت ارزشمند جامعیت پایگاه داده وسیستم فعال

پاورپوینت ارزشمند جامعیت پایگاه داده وسیستم فعال

پاورپوینت ارزشمند جامعیت پایگاه داده وسیستم فعال

پول شما و زندگی شما

http://shidoon.sellfile.ir/

در هر محیط عملیاتی همیشه مجموعه از قواعد معنایی(Semantic rule) موسوم به محدودیت های جامعیتی وجود دارند.

 

بنابراین برای اینکه پایگاه داده همیشه حاوی داده های صحیح باشد باید قواعد معنایی محیط به درستی اعمال و رعایت شود.

 

با توجه به اینکه پایگاه داده یک محیط ذخیره و بازیابی اشتراکی چند کاربری است DBMSباید بتواند ،ضمن اعمال تغییرات مورد نظر کاربران مجاز،جامعیت پایگاه داده در تمام لحظات را تضمین کند.

 

اهمیت جامعیت زمانی بیشتر می شود که به نقش اطلاعات صحیح در تصمیم گیری در سازمانها توجه شود.تصمیماتی که براساس اطلاعات ناصحیح اتخاذ شوند قطعا تصمیمات درست نبوده و ای بسا پیامدهای جبران ناپذیر به بار آورند.

 

 

 

*عوامل نقض جامعیت

پاورپوینت ارزشمند امام سجاد علیه السلام - 34 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند امام سجاد علیه السلام - 34 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند امام سجاد علیه السلام - 34 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند امام سجاد علیه السلام

پاورپوینت ارزشمند امام سجاد علیه السلام

پاورپوینت ارزشمند امام سجاد علیه السلام

پاورپوینت ارزشمند امام سجاد علیه السلام

پاورپوینت ارزشمند امام سجاد علیه السلام

پاورپوینت ارزشمند امام سجاد علیه السلام

پول شما و زندگی شما

http://shidoon.sellfile.ir/

یاران برجسته امام؛

´ عن أبي بصير، قال سمعت أبا جعفر علیه السلام يقول كان أبو خالد الكابلي يخدم محمد بن الحنفية دهرا و ما كان يشك في أنه إمام، حتى أتاه ذات يوم فقال له جعلت فداك إن لي حرمة و مودة و انقطاعا فأسألك بحرمة رسول الله و أمير المؤمنين إلا أخبرتني أنت الإمام الذي فرض الله طاعته على خلقه قال، فقال يا أبا خالد حلفتني بالعظيم، الإمام علي بن الحسين علیه السلام عليّ و عليك و على كل مسلم ... . رجال‏الكشي 121

پاورپوینت ارزشمند امام سجاد علیه السلام - 34 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند امام سجاد علیه السلام - 34 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند امام سجاد علیه السلام - 34 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند امام سجاد علیه السلام

پاورپوینت ارزشمند امام سجاد علیه السلام

پاورپوینت ارزشمند امام سجاد علیه السلام

پاورپوینت ارزشمند امام سجاد علیه السلام

پاورپوینت ارزشمند امام سجاد علیه السلام

پاورپوینت ارزشمند امام سجاد علیه السلام

پول شما و زندگی شما

http://shidoon.sellfile.ir/

یاران برجسته امام؛

´ عن أبي بصير، قال سمعت أبا جعفر علیه السلام يقول كان أبو خالد الكابلي يخدم محمد بن الحنفية دهرا و ما كان يشك في أنه إمام، حتى أتاه ذات يوم فقال له جعلت فداك إن لي حرمة و مودة و انقطاعا فأسألك بحرمة رسول الله و أمير المؤمنين إلا أخبرتني أنت الإمام الذي فرض الله طاعته على خلقه قال، فقال يا أبا خالد حلفتني بالعظيم، الإمام علي بن الحسين علیه السلام عليّ و عليك و على كل مسلم ... . رجال‏الكشي 121

پاورپوینت ارزشمند هپاتیت - 13 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند هپاتیت - 13 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند هپاتیت - 13 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند هپاتیت

پاورپوینت ارزشمند هپاتیت

پاورپوینت ارزشمند هپاتیت

پاورپوینت ارزشمند هپاتیت

پاورپوینت ارزشمند هپاتیت

پاورپوینت ارزشمند هپاتیت

پول شما و زندگی شما

http://shidoon.sellfile.ir/

—هپاتیت یک بیماری شایع است که به علت التهاب کبد ایجاد می شود. هپاتیت به دو نوع حادومزمن تقسیم می شود ودر اثر انواع ویروسها،داروهاو... در کبد ایجاد میشود. هپاتیتهای ویروسی که جزء علل مهم درگیری کبد می باشنددر اثر آلودگی با ویروس های هپاتیتA,B,C,D و همچنین بعضی از ویروسها ایجاد میشود.

پاورپوینت ارزشمند آنفلوانزا - 43 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند آنفلوانزا - 43 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند آنفلوانزا - 43 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند آنفلوانزا

پاورپوینت ارزشمند آنفلوانزا

پاورپوینت ارزشمند آنفلوانزا

پاورپوینت ارزشمند آنفلوانزا

پاورپوینت ارزشمند آنفلوانزا

پاورپوینت ارزشمند آنفلوانزا

http://shidoon.sellfile.ir/

هر ساله تعداد زيادي از مردم دنيا به دليل ابتلا به آنفلوانزا، بيمار و بستري شده و حتي فوت مي‌كنند. آنفلوانزا در كودكان شايعتر بوده و فرم شديد آن نيز در افرادي كه مبتلا به بيماريهاي مزمن يا ضعف ايمني باشند و در خانم‌هاي باردار بيشتر ديده مي‌شود.
البته تغذیه مناسب،استفاده ازمیوه وسبزی
های تازه ومکمل های تغذیه ای طبق نظر
متخصص دربارداری،میتواندتاحدزیادی
نقش پیشگیری داشته باشد.

 

بنظر ميرسد خصوصاً در موارد همه‌گيری‌های آنفلوانزا زنان باردار در سه ماهه دوم و سوم حاملگی در معرض خطر بيشتری برای ابتلا به عوارض ريوی آنفلوانزا، بستری در بيمارستان و حتی مرگ قرار داشته باشند.
در اپيدمی سال 1990-1989 انگلستان ميزان مرگ زنان باردار نسبت به حالت عادی 4 برابر افزايش نشان داد.
در زنانی كه مبتلا به بيماری دريچه ميترال باشند درصورتی ‌كه زايمان در هنگام ابتلا به آنفلوانزا صورت گيرد با خطر مرگ و مير بين 45% تا 60% همراه خواهد بود.
به‌منظور كاهش خطرات فوق امروزه واكسيناسيون آنفلوانزا در زنان باردار توصيه می‌شود.
خوشبختانه ابتلا به آنفلوانزا در حاملگي با عوارض جنيني قابل مشاهده‌اي همراه نبوده و نيازي به خاتمه حاملگي نمي‌باشد،ولي مي‌تواند باعث زايمان زودرس، افزايش مرگ و مير نوزادان و مرگ قبل از تولد شود.

اندیکاسیون های تجویز داروهای ضد ویروسی عبارتند از :
1- بیمارانی که بیماری در آنها به سرعت پیشرفت کرده است
2- بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه
3- بیماران مبتلا به پنومونی که نیاز به بستری شدن دارند
4- بیماران مبتلا به COPD یا بیمارانی ریوی – قلبی که نیاز به بستری شدن داشته اند
5- بیماریهای قلبی مادرزادی پیچیده ای که نیاز به بستری شدن دارند
6- نارسایی مزمن کلیوی که نیاز به بستری شدن دارند
7- مشکلات قلبی یا بیماریهای قلبی که قبلا نیاز به بستری شدن در بیمارستان داشته اند

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت ارزشمند آنفلوانزا است

برای دانلود کل پاورپوینت ارزشمند آنفلوانزا از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت ارزشمند تدریس - 12 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند تدریس - 12 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند تدریس - 12 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند تدریس

پاورپوینت ارزشمند تدریس

پاورپوینت ارزشمند تدریس

پاورپوینت ارزشمند تدریس

پاورپوینت ارزشمند تدریس

پاورپوینت ارزشمند تدریس

http://shidoon.sellfile.ir/

تفحص گروهی
مبنای آموزش و پرورش از طریق جریان مردن سالار

مبانی نظری
جان دیویی در کتاب دموکراسی و تعلیم و تربیت توجیه می کند که مدرسه در کل باید بصورت یک جامعه دموکراتیت کوچک اداره شود و دانش آموزان در اداره آن مشارکت کنند و با تجربه اندوزی ،نحوه استفاده از کاربرد روش علمی در بهبود جامعه انسانی را یاد بگیرند.
در این الگومفروضه اصلی این است که انسان یک موجود اجتماعی است و هیچ فرد انسانی به بدون همکاری و رجوع به همنوعان خود نمی تواند کاری از پیش ببرد .اگر هرکس برای خود و خود مداری عمل کند ،تعارض و برخورد زندگی اجتماعی را خدشه دار می کند و هم از این رو باید دانش آموزان بیاموزند که چگونه در تمام زمینه ها بصورت اجتماعی و گروهی عمل کنند .از این رو در روش حاضر ،دموکراسی و پژوهش بصورت بارزی با هم ترکیب می شود .

2-گرد آوری داده ها –تایید درستی آنها:
در این مرحله شاگردان درباره مساله ای که دیده اند یا تجربه کرده اند ،اطلاعاتی گردآوری میکنند.در این مرحله شاگردان به پرسش های خود ادامه می دهند.معلم هر بار که دانش آموزان عبارتی اظهار می دارند که او نتواند با آری یا نه پاسخ گوید ،از آنها می خواهد سوال را به شکل دیگری مطرح کنند.

3-گردآوری داده ها ،آزمایشگری
در این مرحله بچه ها حقایقی را درک کردند ،فرضیه ها را در ذهن خود می سازند و به کاوشگری بیشتر می پردازند .شاگردان با استفاده از دانش خود درباره رفتار اشیاء می توانند سوالات خود را به روابط میان متغیر های درون آن موقعیت معطوف بدارند.
آنان برای توجه به انجام اموربه نحوی دیگر و ملاحظه رویدادهای ناشی از آن می توانند برای آزمون روابط علی و انتخاب داده های جدید یا سازماندهی داده های موجود به راه های جدید دست به آزمایشهای نظری یا علمی بزنند. در اینجا بجای طرح سوالات تاییدی (آنچه که هست)،سوالات یا فعالیت های ناظر بر آزمایش روابط میان متغیر ها مهم است .هر دوی آنها برای نظریه دارای ضروری هستند،ولی گردآوری حقایق باید پیش از ایجاد فرضیه باشد

بدیعه پردازی (سینکتیکز synectics )
مفروضات و اهداف عمده:
گوردون بدیعه پردازی را بر چهار مطلب عمده پایه گذاری می کند:
خلاقیت در فعالیت های روزمره دارای اهمیت است
خلاقیت به هیچ وجه اسرار آمیز نیست (قابل فهم و آموزش است)
اختراع خلاق در تمام رشته ها نظیر هنر ها ،علوم و مهندسی مشابه است (فقط مختص هنر نیست)
تفکر خلاق در نظر فرد و گروه بسیار شبیه است (الزاما خلاقیت امری فردی و تجربه ای شخصی نیست)
بدیعه پردازی (سینکتیکز synectics )
مفروضات و اهداف عمده:
گوردون بدیعه پردازی را بر چهار مطلب عمده پایه گذاری می کند:
خلاقیت در فعالیت های روزمره دارای اهمیت است
خلاقیت به هیچ وجه اسرار آمیز نیست (قابل فهم و آموزش است)
اختراع خلاق در تمام رشته ها نظیر هنر ها ،علوم و مهندسی مشابه است (فقط مختص هنر نیست)
تفکر خلاق در نظر فرد و گروه بسیار شبیه است (الزاما خلاقیت امری فردی و تجربه ای شخصی نیست)

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت ارزشمند تدریس است

برای دانلود کل پاورپوینت ارزشمند تدریس از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت ارزشمند خصوصی سازی - 35 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند خصوصی سازی - 35 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند خصوصی سازی - 35 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند خصوصی سازی

پاورپوینت ارزشمند خصوصی سازی

پاورپوینت ارزشمند خصوصی سازی

پاورپوینت ارزشمند خصوصی سازی

پاورپوینت ارزشمند خصوصی سازی

پاورپوینت ارزشمند خصوصی سازی

http://shidoon.sellfile.ir/

انتقال بنگاه های عمومی به بخش خصوصی کارآزموده، دغدغه همیشگی حکومت هایی بوده است که نا کارآمدی بنگاهداری دولتی را تجربه کرده اند و این تجربه را به عزمی جدی برای رهایی دولت از اتلاف منابع و مفاسد مرتبت با این نوع بنگاهداری تبدیل کرده اند.
ضمن اینکه توان آزاد شده از این راه نیز صرف هدایت راهبردی تخصصی منابع اقتصادی و مدیریت تولید کالا و خدماتی شده که ساز و کار بازار قادر به تولید بهینه آن ها نبوده است.
در کشور ما این تفکر در برنامه‌های اول و دوم توسعه مطرح شد اما اجرای آن با مشکلات عدیده‌ای مواجه بود و همین امر سبب پررنگ‌تر شدن بخش دولتی در ایران شد. در ادامه در برنامه سوم توسعه اقتصادی "سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی" ‌به‌عنوان "سازمان خصوصی‌سازی" تغییر نام داد و اساسنامه این سازمان در تاریخ 26اسفند 1380 به هیات‌ وزیران ابلاغ شد.

از جمله نخستین کسانی که توجه به حاکمیت بخش خصوصی و کمرنگ شدن نقش دولت را در اقتصاد ایران مطرح کردند می‌توان به امام‌خمینی (ره) اشاره کرد.
امام خمینی(ره) در سال 1363 در  (صحیفه نور، ج 19 ، ص 108) اینگونه می‌فرمایند: "دولت چنانکه کرارا تذکر داده‌ام، بی‌شرکت ملت و توسعه بخش‌های خصوصی جوشیده از طبقات محروم مردم  و همکاری با طبقات مختلف مردم با شکست مواجه خواهد شد. کشاندن امور به سوی مالکیت دولت و کنار گذاشتن ملت، بیماری مهلکی است که باید از آن احتراز شود."


بتس لی و لیتل چایلد: خصوصی سازی وسیله ای برای بهبود غملکرد فعالیت های اقتصادی از طریق افزایش نقش نیروهای بازار است، در حالیکه حداقل 50 درصد از سهام دولتی به بخش خصوصی واگدار شود.
وجانوسکی: انجام فعالیت های اقتصادی توسط بخش خصوصی همراه با انتقال مالکیت دارایی ها به بخش خصوصی.
مایک باست: خصوصی سازی واقعی یعنی اینکه مالک شرکت را اداره کند.
جمع بندی: خصوصی سازی عبارت است از اقدام به واگذاری واحد های اقتصادی دولتی و یا تحت نضارت دولت به بخص خصوصی و مردم از طرق مختلف به منظور بهبود کارایی اقتصادی و مدیریتی آن واحدها.

 

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت ارزشمند خصوصی سازی است

برای دانلود کل پاورپوینت ارزشمند خصوصی سازی از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت ارزشمند زراعت عمومی - 310 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند زراعت عمومی - 310 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند زراعت عمومی - 310 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند زراعت عمومی

پاورپوینت ارزشمند زراعت عمومی

پاورپوینت ارزشمند زراعت عمومی

پاورپوینت ارزشمند زراعت عمومی

پاورپوینت ارزشمند زراعت عمومی

پاورپوینت ارزشمند زراعت عمومی

http://shidoon.sellfile.ir/

فصل اول: كلیات و تعاریف
فصل دوم: گروه‌بندی گیاهان زراعی
فصل سوم: اندامهای گیاه (شكل، ساختمان، وظایف)
فصل چهار: عوامل محیطی مؤثر بر رشد و نمو گیاهان
فصل پنجم: آماده سازی بستر بذر
فصل ششم: بذر در زراعت
فصل هفتم: عملیات كاشت
فصل هشتم: عملیات داشت
فصل نهم: عملیات برداشت محصول
فصل دهم: آیش و تناوب زراعی
روند رشد جمعیت
یكی از شاخص‌های مهم برای شناخت روند افزایش جمعیت، ارزیابی زمان دو برابر شدن آن است . در حدود دو هزار سال قبل 250 میلیون نفر روی كره زمین زندگی می‌كردند. تقریبا 1650 سال طول كشید تا این جمعیت دو برابر شد. دومین دو برابر شدن جمعیت كمتر از 200 سال به طول انجامید، به طوری كه در سال 1830 میلادی جمعیت ساكن بر كره زمین از مرز یك میلیارد نفر گذشت . از آن پس ، زمان دو برابر شدن جمعیت دائما‍ كوتاه و كوتاهتر شد، تا اینكه پس از گذشت 100 سال (در سال 1930 ) جمعیت جهان به 2 میلیارد نفر رسید و 45 سال بعد (سال 1975) از مرز 4 میلیارد نفر هم گذشت. هم اكنون جمعیت انسانهای كره زمین در حدود 6 میلیارد نفر است.
نیازمندی به سوخت و الیاف
افزایش جمعیت و ارتقای سطح زندگی، به طور مستقیم بر افزایش تقاضا برای سوخت و الیاف گیاهی نقش داشته است. به طور مثال ضرورت افزایش كمیت و كیفیت منسوجات برای جمعیت اضافی عامل عمده ای است كه تقاضا برای الیاف گیاهی را افزایش داده است . علاوه بر این فشار جمعیت موجب شده سطح بهره برداری انسان از جنگل‌ها و مراتع به منظور تامین فراورده های چوبی نظیر كاغذ برای چاپ روزنامه ، الوار و هیزم افزایش یابد.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت ارزشمند زراعت عمومی است

برای دانلود کل پاورپوینت ارزشمند زراعت عمومی از لینک زیر استفاده کنید:

 


پاورپوینت ارزشمند داستان شکایت شرکتAM Records علیه شرکت Napster - ده اسلاید

پاورپوینت ارزشمند داستان شکایت شرکتAM Records علیه شرکت Napster - ده اسلاید

پاورپوینت ارزشمند داستان شکایت شرکتAM Records علیه شرکت Napster - ده اسلاید

پاورپوینت ارزشمند داستان شکایت شرکتAM Records  علیه شرکت Napster

پاورپوینت ارزشمند داستان شکایت شرکتAM Records  علیه شرکت Napster

پاورپوینت ارزشمند داستان شکایت شرکتAM Records  علیه شرکت Napster

پاورپوینت ارزشمند داستان شکایت شرکتAM Records  علیه شرکت Napster

پاورپوینت ارزشمند داستان شکایت شرکتAM Records  علیه شرکت Napster

پاورپوینت ارزشمند داستان شکایت شرکتAM Records  علیه شرکت Napster

http://shidoon.sellfile.ir/

Napster شرکت تازه تأسیسی بوده که به مباشرت و معاونت در نقض کپی رایت متهم گشته است به این شرح که با استفاده نرم افزار file – sharing در سایت اینترنتNapster ، کاربران را قادر می ساخته تا فایل‌های mp3 را بدون پرداخت هیچ هزینه ای کپی کنند.
file sharing : استفاده از فایل‌های کامپیوتری در شبکه‌ها به طوری که فایل‌ها را در کامپیوتر مرکزی یا سرویس دهنده، قرار داده و در چند کامپیوتر دیگر نیز به اشتراک گذاشته می‌شود.
دادگاه بخش ایالات متحده در تصمیم و رأی ابتدایی خود علیه Napster رأی صادر نموده و در آخر ذکر کرده است که رأی صادره قابل استیناف و تجدید نظر است.
دردادگاه استیناف
1. شاکی ابتدا باید نقض مستقیم کپی رایت را به اثبات برساند
2. مسئولیت شخصی و مشترک نقض کنندگان کپی رایت را ثابت کند
نقض کنندگان این حقوق انحصاری با بنا نهادن دفاع خود بر مبنای استفاده‌ی منصفانه و اثبات آن، از اتهام ناشی از نقض کپی رایت تبرئه می‌شوند.


در ارزیابی معیار ها، دادگاه چنین نتیجه گرفته است که دانلود کردن فایل‌های mp3 باعث تغییر شکل کار نمی‌شوند و کاربران Napster از کارهای واجد کپی رایت ، استفاده ی تجاری نموده‌ و در اعمال و سنجش دومین و سومین فاکتور، دادگاه نظر داده است که کارهای موسیقی به نحو طبیعی و به شکلی کاملاً ابداعی خلق شده و کاربران ناپستر آن‌ها را به طور كامل دانلود کرده‌اند و سرانجام در راستای اعمال فاکتورآخر، دادگاه چنین تشخیص داده است که ناپستر از طریق تولید دوباره‌ي سی دی ها و فروش آن‌ها در بین دانشجویان کالج، به بازار کارها و تولیدات شاکی لطمه وارد کرده و از این طریق مانع ورود ایشان به بازار دیجیتالی دانلود کردن شده‌اند.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت ارزشمند داستان شکایت شرکتA&M Records  علیه شرکت Napster است

برای دانلود کل پاورپوینت ارزشمند داستان شکایت شرکتA&M Records  علیه شرکت Napster از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت ارزشمند آنزيم ها - 76 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند آنزيم ها - 76 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند آنزيم ها - 76 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند آنزيم ها

پاورپوینت ارزشمند آنزيم ها

پاورپوینت ارزشمند آنزيم ها

پاورپوینت ارزشمند آنزيم ها

پاورپوینت ارزشمند آنزيم ها

پاورپوینت ارزشمند آنزيم ها

http://shidoon.sellfile.ir/

ترکيباتي پروتئيني هستند که به عنوان بيوکاتاليزور برخي از واکنشهاي خاص بيو شيميايي بخش کوچکي از مواد غذايي را تشکيل مي دهند و ممکن است باعث ايجاد اثرات مطلوب يا نامطلوب در ماده غذايي شوند اين مواد با کاهش انرژي اکتيواسيون باعث افزايش سرعت واکنش شده و ممکن است پروتئين ساده بوده و يا داراي کوفاکتور هايي ازجمله حاوي يونهاي فلزي باشند .
ترانسفراز ها : انتقال گروههای مختلف شیمیائی مثل متیل، استیل ، آلدهید ، کتون ، آمین و فسفات را از سوبسترا به سوبسترای دیگر کاتالیزه می کنند.
کوفاکتورها
آنزیمها صرفا یک ماده پروتئنی خالص نبوده و با مواد غیرپروتئینی مثل یونهای فلزی و یا مولکولهای آلی غیرپروتئینی با وزن کم همراه هستند. این مواد کوفاکتور نامیده می شوند.
قسمت پروتئینی آنزیم = آپوآنزیم
آنزیم همراه با کوفاکتور = هولوآنزیم
ویتامین در ساختمان کوفاکتور = کوآنزیم
نیکوتینامید آدنین دی نوکلئوتید NAD از مهمترین کوآنزیمهاست
فلاوین آدنین دی نوکلئوتید FAD
پروتئازها
رنین: آنزیم موجود در رنت یا مایه پنیر است
از معده گوساله شیر خوار استخراج می گردد
معده گوساله علف خوار بجای رنین ،پپسین و یا حالت غیرفعال آن یعنی پرورنین ترشح می کند
تبدیل پرورنین به رنین با افزودن اسید تسریع می گردد.
pH مناسب برای فعالیت رنین 3/5 اما بیشترین پایداری آن در 5 مشاهده شده و تولید پنیر در pH 6/5 – 5/5 صورت می گیرد

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت ارزشمند آنزيم ها است

برای دانلود کل پاورپوینت ارزشمند آنزيم ها از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت آشنایی با بخش های یک بیمارستان و پرونده پزشکی و نحوه اندازه گیری علائم حیاتی - 60 اسلاید

پاورپوینت آشنایی با بخش های یک بیمارستان و پرونده پزشکی و نحوه اندازه گیری علائم حیاتی - 60 اسلاید

پاورپوینت آشنایی با بخش های یک بیمارستان و پرونده پزشکی و نحوه اندازه گیری علائم حیاتی - 60 اسلاید

پاورپوینت آشنایی با بخش های یک بیمارستان و پرونده پزشکی و نحوه اندازه گیری علائم حیاتی

پاورپوینت آشنایی با بخش های یک بیمارستان و پرونده پزشکی و نحوه اندازه گیری علائم حیاتی

پاورپوینت آشنایی با بخش های یک بیمارستان و پرونده پزشکی و نحوه اندازه گیری علائم حیاتی

پاورپوینت آشنایی با بخش های یک بیمارستان و پرونده پزشکی و نحوه اندازه گیری علائم حیاتی

پاورپوینت آشنایی با بخش های یک بیمارستان و پرونده پزشکی و نحوه اندازه گیری علائم حیاتی

پاورپوینت آشنایی با بخش های یک بیمارستان و پرونده پزشکی و نحوه اندازه گیری علائم حیاتی

http://shidoon.sellfile.ir/

بخشهای درمانی
داخلی،جراحی،ارتوپدی،ارولوژی،نوروسرجری،اعصاب،پوست،روانپزشکی،
قلب،عفونی،گوش وحلق وبینی،چشم،زنان وزایمان،اورژانس،تریاژ ،اتاق عمل-درمانگاه-فیزیوتراپی-،اتاق عمل سرپائی، داروخانه
بخشهای ویژه:
CCU(Coronary Care Unit) بخش مراقبتهای ویژه بیماران قلبی
ICU(Intensive Care Unit) بخش مراقبتهای ویژه بیماران بدحال
NICU(Neonatal Intensive Care Unit) بخش مراقبتهای ویژه نوزادان
IVF(In Vitro Fertilization) مرکز درمان ناباروری
اتندAttending physician:پزشک با تخصص وفوق تخصص که مسئولیت درمان بیماران وآموزش دستیاران،اینترنها و استاجرها را به عهده دارد.
فلوشیپ:دانشجوی مقطع فوق تخصصی درهررشته که مسئولیت درمان بیماران را زیر نظر اتند مربوطه وآموزش و نظارت بر انجام وظایف رزیدنتها را به عهده دارد.طول مدت فلوشیپ دراکثر رشته ها معمولاً2 سال است.
رزیدنت(دستیار یا آسیستانت) :دانشجو مقطع تخصصی در هررشته که مسئولیت درمان بیماران را زیر نظر اتند مربوطه وآموزش و نظارت بر انجام وظایف اینترنها را به عهده دارد.طول مدت دستیاری دراکثر رشته ها معمولاً4 سال است.
اینترن(کارورز):دانشجوی مقطع پزشکی عمومی که پس از قبولی درامتحان پیش کارورزی دراین مقطع قرار می گیرد و پس از دستیار مسئول امور درمانی بخش است طول مدت کارورزی 18ماه است.
استاجر(کارآموز): دانشجوی مقطع پزشکی عمومی که پس از دوره فیزیوپاتولوژی دراین مقطع قرار می گیرد مدت زمان کارآموزی یزشکی 2 سال است.
آشنائی با پرونده پزشکی
هر پرونده به عنوان یک سند پزشکی محسوب می شود و حاوی برگه هائی می باشد که کلیه فعالیتهای درمانی تشخیصی انجام شده برای بیمار درآن مکتوب می گردد.
نام ،به همراه مهروامضاء فرد انجام دهنده و تاریخ وساعت انجام هر عملی باید ذکر گردد.
مکتوبات موجود درپرونده هر بیمار می تواند بعنوان یک سند در محاکم قضائی مورد استناد قرار گیرد.
برگه ها شامل برگ مشخصات بیمار که توسط واحد پذیرش دربدو بستری تکمیل می گردد.برگ شرح حال-برگ دستورات پزشک-برگ سیر بیماری-برگ گزارش آزمایشات-برگ کنترل علائم حیاتی-برگ درخواست مشاوره-برگ خلاصه پرونده-برگ گزارش پرستاری-برگ علائم حیاتی

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت آشنایی با بخش های یک بیمارستان و پرونده پزشکی و نحوه اندازه گیری علائم حیاتی است

برای دانلود کل پاورپوینت آشنایی با بخش های یک بیمارستان و پرونده پزشکی و نحوه اندازه گیری علائم حیاتی از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت ارزشمند آنتی بیوتیک ها - 26 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند آنتی بیوتیک ها - 26 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند آنتی بیوتیک ها - 26 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند آنتی بیوتیک ها

پاورپوینت ارزشمند آنتی بیوتیک ها

پاورپوینت ارزشمند آنتی بیوتیک ها

پاورپوینت ارزشمند آنتی بیوتیک ها

پاورپوینت ارزشمند آنتی بیوتیک ها

پاورپوینت ارزشمند آنتی بیوتیک ها

http://shidoon.sellfile.ir/

داروهای ضد میکروبی با یکی از چند روش زیر اثر می گذارند :

 مهار سنتز ديواره سلولی
 مهار سنتز غشاء سلولی
 آنتي بيوتيكهاي موثر در سيتوپلاسم
الف -مهار سنتز پروتئین
ب – موثر بر مسير متابوليسمي
 مهار سنتز اسید نوکلئیک طبقه بندی سفالوسپورین ها :

- نسل اول : دارای طیف اثر متوسط
نکته : داروی انتخابی اول برای درمان هیچ عفونتی نیستند.
این دارو ها شامل : Cefazolin / Cefalotin / Cefalexin

- نسل دوم : دارای طیف اثر بیشتر روی گرم منفی ها – فعالیت علیه کوکسی گرم مثبت – مقاومت به بتالاکتاماز
این دارو ها شامل : Cefprozil / cefuroxime/ Cefaclor

- نسل سوم : افزایش فعالیت علیه ارگانیسم های گرم منفی – کاهش فعالیت علیه ارگانیسم های گرم مثبت - موثر در درمان عفونت های اکتسابی بیمارستانی
شامل : Ceftizoxime / Cefotaxime / Cefixime / ceftriaxone

نسل چهارم : دارای طیف اثر گسترده – فعالیت مشابه نسل اول علیه ارگانیسم های گرم مثبت – مقاومت بیشتر به بتالاکتاماز – توانایی عبور از سد خوني مغزی در درمان مننژیت – موثر علیه Ps.aeruginosa
شامل : cefepime
مكانيسم مقاومت به آنتي بيوتيكها
– مقاومت طبيعي
الف – فقدان سيستم انتقال آنتي بيوتيك به داخل باكتري
ب – باكتري فاقد هدف جهت مولكول آنتي بيوتيك باشد (مثلا مايكوپلاسما كه فاقد ديواره سلولي است آنتي بيوتيكهاي موثر بر ديواره سلولي روي مايكوپلاسما بي تأثيراند.
 مقاومت از طريق موتاسيونهاي خود بخودي كه ميزان اين موتاسيونها در هر قسيم يك مورد رخ مي دهد.
 مقاومت با واسطه پلاسميدي

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت ارزشمند آنتی بیوتیک ها است

برای دانلود کل پاورپوینت ارزشمند آنتی بیوتیک ها از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت ارزشمند سیستم فایو اس - 50 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند سیستم فایو اس - 50 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند سیستم فایو اس - 50 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند سیستم فایو اس

پاورپوینت ارزشمند سیستم فایو اس

پاورپوینت ارزشمند سیستم فایو اس

پاورپوینت ارزشمند سیستم فایو اس

پاورپوینت ارزشمند سیستم فایو اس

پاورپوینت ارزشمند سیستم فایو اس

http://shidoon.sellfile.ir/

 پرسش هاي اساسي براي انجام تفكيك وپاكسازي(Seiri)
هنگام تصميم گيري
در مورد اقلام وكاهش موجودي با اين سؤالات روبرو هستيم.
1-آيا اين اقلام دراينجا مورد نياز است؟(مشخص كردن درجه نياز)
2-آيا ممكن است درجاي ديگري به اين قلم نيازباشد؟كجا؟
4-آيا اين قلم بايد تعمير شود؟ بعد از تعميردركجا نيازاست؟
3-آيا بايد اين قلم را درانباري دورتر از محل فعلي ذخيره كرد؟
با جواب سؤالات فوق، اقلام غيرضروري مشخص مي شوند.
راهكارهاي اجرايي براي الگوسازي
1-علامت ونشانه هاي تائيد كننده
2-تهيه واستفاده ازبرچسب هاي مختلف
3-رنگهاي هشدار دهنده
4-علائم نشان دهنده مسئوليت
5-استفاده از پوشش هاي شفاف
ارتباط رنگ ها در محيط کار و ايمني
سازگاري رنگ با آلودگي در رنگ‌هاي سبز يا خاكستري قابل حصول‌تر است.
رنگ محيط بر فشار خون ميزان تنفس و زمان عكس‌العمل و در نتيجه بر رضايت شغلي و كاهش خستگي و ناراحتي اثر دارد.
رنگ بر سرعت گيرايي و قدرت تشخيص اثر دارد.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت ارزشمند سیستم فایو اس است

برای دانلود کل پاورپوینت ارزشمند سیستم فایو اس از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت ارزشمند مراقبت هاي اوليه در نظام ارائه خدمات سلامت دو زبانه - 62 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند مراقبت هاي اوليه در نظام ارائه خدمات سلامت دو زبانه - 62 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند مراقبت هاي اوليه در نظام ارائه خدمات سلامت دو زبانه - 62 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند مراقبت هاي اوليه در نظام ارائه خدمات سلامت دو زبانه

پاورپوینت ارزشمند مراقبت هاي اوليه در نظام ارائه خدمات سلامت دو زبانه

پاورپوینت ارزشمند مراقبت هاي اوليه در نظام ارائه خدمات سلامت دو زبانه

پاورپوینت ارزشمند مراقبت هاي اوليه در نظام ارائه خدمات سلامت دو زبانه

پاورپوینت ارزشمند مراقبت هاي اوليه در نظام ارائه خدمات سلامت دو زبانه

پاورپوینت ارزشمند مراقبت هاي اوليه در نظام ارائه خدمات سلامت دو زبانه

http://shidoon.sellfile.ir/

شاخص هاي جهاني براي پايش و ارزشيابي بهداشت براي همه در كشورها
حمايت بالاترين مقامات كشور
اختصاص حداقل 5% توليد ناخالص ملي به بهداشت
اتخاذ تدابير لازم براي جلب مشاركت مردم
اختصاص بودجه ي قابل قبول براي اولين سطح خدمات
توزيع عادلانه ي منابع و امكانات در شهر و روستا
در دسترس قرار دادن مراقبت هاي بهداشتي اوليه در اختيار آحاد جامعه
رساندن نوزادان متولده با وزن كمتر از 2500 گرم به كمتر از 10%
رساندن 90% كودكان به وزن مناسب
كاهش مرگ و مير كودكان به كمتر از 50 در هزار
افزايش اميد به زندگي از بدو تولد به بيشتر از 60 سال
رساندن نرخ باسوادي به بيش از 70%
افزايش سرانه افراد از توليد ناخالص ملي به بيش از 500 دلار در سال
فلسفه ي مراقبت هاي اوليه ي بهداشتي عبارت است از :
تامين ، حفظ و ارتقاي سلامت افراد و جامعه در تمامي ابعاد، چون سلامت حق اساسي آحاد بشر و محور توسعه در جوامع است.
تاكيد بر پيشگيري و باز تواني
سلامت يك موضوع بين بخشي است و فقط مربوط به وزارت بهداشت نيست.
رعايت عــدالت در توزيع سلامت در جامعه و رفع هرگونه تبعيض سني ، جنسي ، قومي ، نژادي ، مذهبي ، و طبقه ي اقتصادي اجتماعي.
بهبود بخشي به كيفيت زندگي مردم
فراهم نمودن بسترمناسب براي توسعه ي پايدار
نه بي مرد م – نه بر مردم – نه به مردم - با مردم
سهولت دسترسي جغرافيايي به خدمات
( دسترسي در كمترازمدت يك ساعت پياده روي – درمسيرطبيعي حركت مردم محل ).
ملاحظات فرهنگي در ارائه ي خدمات
(در نظر گرفتن اختلافات قومي ، فرهنگي و مذهبي – مغاير نبودن موضوع ، محتوا و روش هاي خدمات با آداب و سنت هاي قومي و مذهبي).
سطح بندي و ادغام خدمات
(برقراري نظام ارجاع – تقويت جامع نگري وجلوگيري از اتلاف وقت مردم ).
تناسب نيروي انساني با حجم كار مورد انتظار
(تنوع خدمات – شيوه ي ارائه ي خدمات – زمان مورد نياز براي هر خدمت – تكرار هر خدمت – علم و تجربه ي فرد خدمت دهنده).
تناسب آموزش ها با نياز هاي اجرايي ارائه ي خدمات
(علم ساده مي شود و در اختيار خدمت دهنده قرار مي گيرد – آموزش هاي عيني و كاربردي).

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت ارزشمند مراقبت هاي اوليه در نظام ارائه خدمات سلامت دو زبانه است

برای دانلود کل پاورپوینت ارزشمند مراقبت هاي اوليه در نظام ارائه خدمات سلامت دو زبانه از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت ارزشمند اثرات بیولوژیکی پرتوهای یونساز - 18 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند اثرات بیولوژیکی پرتوهای یونساز - 18 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند اثرات بیولوژیکی پرتوهای یونساز - 18 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند اثرات بیولوژیکی پرتوهای یونساز

پاورپوینت ارزشمند اثرات بیولوژیکی پرتوهای یونساز

پاورپوینت ارزشمند اثرات بیولوژیکی پرتوهای یونساز

پاورپوینت ارزشمند اثرات بیولوژیکی پرتوهای یونساز

پاورپوینت ارزشمند اثرات بیولوژیکی پرتوهای یونساز

پاورپوینت ارزشمند اثرات بیولوژیکی پرتوهای یونساز

http://shidoon.sellfile.ir/

اثر اشعه روی تمام بدن

تاثیر اشعه بر روی ارگان های مختلف بدن و به طور کلی همه بدن را می توان در سه بخش بررسی نمود :

1-اثرات شدید که عمدتا مربوط به جذب دزهای بالا در زمان کم می باشد
2- اثرات طولانی مدت که مربوط به دز های کم می باشد
3-اثرات ژنتیکی
پس از تابش شدید اشعه به بدن مهمترین اثرات قابل مشاهده عبارتند از :
-اثر برسیستم خونساز
- اثر بر سیستم گوارشی
- تاثیر بر سیستم اعصاب مرکزی
علائم و عوارض شدید اشعه می نامند.
بعضی از این عوارض شامل بی اشتهایی ،سرگیجه ، اسهال ،بی حالی ، عرق زیاد ....می باشند.
اثراتی که در طولانی مدت ظاهر می شوند عبارتند از :
تب ، بی حالی ، خستگی ، ضعف ، کاهش وزن ،اسهال ، عفونت،خونریزی ،لرزشدید .......
بعضی از این تجربیات روی انسان را می توان به این شرح ذکر کرد :

1-سرطان ریه در معدنچیان اورانیوم
2-تومورهای استخوان در کسانی که صفحات شب نما با اورانیوم می ساخته اند ،همچنین در بیمارانی که با کلرید رادیوم درمان می شده اند .
3-سرطان پوست در رادیولوژیست ها و فیزیکدان هایی که با مواد رادیو اکتیو کار می کرده اند .
4-بازماندگان حملات بمب اتمی در هیروشیما و ناکازاکی
5-تجربیات رادیولوژیست ها (لوسمی)
6-کودکانی که با اشعه ، تیموس آنها درمان می شده است (وقوع سرطان تیروئید )
7-افزایش وقوع سرطان در کودکانی که قبل از تولد مورد تابش واقع می شوند.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت ارزشمند اثرات بیولوژیکی پرتوهای یونساز است

برای دانلود کل پاورپوینت ارزشمند اثرات بیولوژیکی پرتوهای یونساز از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت ارزشمند امام زمان از تولد تا غیبت صغری - 9 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند امام زمان از تولد تا غیبت صغری - 9 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند امام زمان از تولد تا غیبت صغری - 9 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند امام زمان از تولد تا غیبت صغری

پاورپوینت ارزشمند امام زمان از تولد تا غیبت صغری

پاورپوینت ارزشمند امام زمان از تولد تا غیبت صغری

پاورپوینت ارزشمند امام زمان از تولد تا غیبت صغری

پاورپوینت ارزشمند امام زمان از تولد تا غیبت صغری

پاورپوینت ارزشمند امام زمان از تولد تا غیبت صغری

http://shidoon.sellfile.ir/

ب- مادر؛
اقوال در مادر حضرت؛*
1- ملیکه بنت یشوعا بن قیصر از نوادگان یکی از حواریون حضرت عیسی و مادرش از نسل شمعون بحارالانوار 51/ 11و 17- کمال الدین 2/ 426
2- نرجس کنیز حکیمه بنت الامام الجواد علیه السلام. کمال الدین 2/ 426- بحارالانوار 51/ 11
3- کنیزی که در خانه حکیمه به دنیا آمد. عیون المعجزات 138
4- مریم بنت زید علوی (خواهر حسن و محمد پسران زید بن علی داعیان طبرستان). الهدایة الکبری، حضینی 328
نکته مهم: حکیمه خاتون خود را خدمتگذار ایشان می نامید. (انت سیدتی و سیدة اهلی.) کمال الدین 2/ 424
در روایات اهل بیت علیهم السلام ایشان سرور زنان معرفی گردیده اند.
د- دوره اختفا (255- 260 ق)؛
کسانی که موفق به رویت حضرت شده اند: *
1- ابوهاشم جعفری
2- احمد بن اسحاق
3- حکیمه عمه امام حسن عسکری علیه السلام
4- خدیجه عمه امام حسن عسکری علیه السلام
5- معاویة بن حکیم در دیدار 40نفره(مهمترین دیدار وچندروز قبل از رحلت امام) (1)
6- محمد بن ایوب بن نوح در دیدار 40 نفره
7- محمد بن عثمان عمروی در دیدار 40 نفره
8- خادم فارسی امام حسن عسکری علیه السلام الكافي 1/ 514 باب مولد الصاحب علیه السلام
9- جعفر کذّاب (2) و ... .
د- دوره اختفا (255- 260 ق)؛
روایاتی که حضور حضرت در مدینه را تأئید می کند:
عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ الْجَعْفَرِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي مُحَمَّدٍ علیه السلام جَلَالَتُكَ تَمْنَعُنِي مِنْ مَسْأَلَتِكَ فَتَأْذَنُ لِي أَنْ أَسْأَلَكَ فَقَالَ سَلْ قُلْتُ يَا سَيِّدِي هَلْ لَكَ وَلَدٌ فَقَالَ نَعَمْ فَقُلْتُ فَإِنْ حَدَثَ بِكَ حَدَثٌ فَأَيْنَ أَسْأَلُ عَنْهُ قَالَ بِالْمَدِينَةِ. الكافي 1/ 328

احمد بن هلال عن أمية بن علي القيسي قال قلت لأبي جعفر محمد بن علي الرضا علیه السلام من الخلف بعدك فقال ابني علي و ابنا علي ثم أطرق مليا ثم رفع رأسه ثم قال إنها ستكون حيرة قلت فإذا كان ذلك فإلى أين فسكت ثم قال لا أين حتى قالها ثلاثا فأعدت عليه فقال إلى المدينة فقلت أي المدن فقال مدينتنا هذه و هل مدينة غيرها. الغيبةللنعماني 185

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت ارزشمند امام زمان از تولد تا غیبت صغری است

برای دانلود کل&nbs